INNGANGUR AÐ SKRÁ UM HÁPLÖNTUR Á ÍSLANDI

Skrifað um February 2, 2016 · in Flóra · 109 Comments

INNGANGUR AÐ SKRÁ UM HÁPLÖNTUR Á ÍSLAND

 

]

Frá því eg eignaðist bókina Förteckning över Nordens växter eftir Nils Hylander árið 1967 hef eg reynt að halda til haga plöntutegundum, sem vaxa eða hafa vaxið á Íslandi. Skömmu síðar ýjaði eg að því við forstöðumann grasafræðideildar Náttúrufræðistofnunar Íslands að taka saman slíka skrá um íslenzkar plöntur, en hann taldi það öldungis óþarft, því að þetta væri allt saman til á spjöldum. Eg hafði keypt tvö eintök af bókinni og ætlaði að nota annað sem vinnueintak. Þar sem ekkert varð úr þessu, gaf eg Gesti Guðfinnssyni, blaðamanni, eintakið, en hann var mikill áhugamaður um flóru landsins. Síðan þá hef eg reynt að skrá tegundir, en vissulega hefur þetta verið æði slitrótt; á stundum legið niðri um langan tíma, en svo hef eg tekið á mig rögg og endurbætt skrárnar. Þá hafa breytingar á latneskum heitum verið mjög tíðar og ýmislegt lagt til, sem hefur horfið jafnskjótt og það kom. Í annan stað hef eg ekki haft góða aðstöðu til þess að fylgjast með breytingum, sem menn hafa gert á flóru landsins.

 

Sem dæmi má nefna, að 1986 sá eg í formála að bók um plöntur, að þar hefðu verið gerðar “breytingar [á nöfnum] í samræmi við óbirtan nafnalist, sem gerður hefur verið á Náttúrufræðistofnun Íslands”. Þegar eg falaðist eftir því að fá þennan lista, var mér tjáð, að hann væri vinnugagn, sem yrði ekki afhent út fyrir stofnunina. Á þennan lista munu þó hafa ratað tvö eða þrjú nýnefni mín úr bókinni Íslensk flóra með litmyndum.

 

 

 

NIÐURSKIPAN OG LATNESK NÖFN

Í skrá þeirri, sem hér birtist og er æði ólík hinum fyrstu, er fylgt niðurskipan í bálka, ættir og farið eftir latneskum nöfnum samkvæmt sænskum lista, sem er birtur á vef Naturhistoriska museet í Stokkhólmi, og eiga Thomas Karlsson og Magdalena Agestam allan heiður að honum (http://www.euphrasia.nu/checklista/). Á stöku stað hef eg þó vikið frá latneskum tegundarheitum, þar sem eg hef talið mig hafa gildar ástæður fyrir því.

 

Niðurskipan tegunda í ættkvíslir, ættir og ættbálka hér er mjög frábrugðin því, sem menn eiga að venjast. Allmargar ættkvíslir hafa verið fluttar á milli ætta. Það veldur því, að nokkrar ættir hafa horfið úr skrá en aðrar komið í staðinn. Einnig hafa tegundir verið fluttar á milli ættkvísla og viðurnöfn breytzt. Allt er þetta eftir niðurstöðum nýlegra rannsókna, sem æskilegt væri að gera nánari grein fyrir, en það verður að bíða betri tíma.

 

 

 

ÍSLENZK NÖFN

Til voru íslenzk nöfn á nýjar ættir. Nú telst hrímblaðka ekki lengur til hélunjólaættar heldur til skotthalaættar eða Amaranthaceae, svo að dæmi sé tekið. Nöfn á ættum eru yfirleitt látin fylgja latnesku heitunum eða farið að gamalli hefð. Þannig er Cupressaceae nefnd sýprisætt en ekki einisætt og Cyperaceae hálfgrasaætt en ekki stararætt eins og sumir vilja hafa það. Grasætt heitir nú Poaceae en ekki lengur Gramineae; ekki var þó talin ástæða til að breyta nafninu í sveifgrasaætt (samanber Poa, sveifgrös).

 

Öðru máli gegnir um nöfn á ættkvíslum. Þar var oft úr vöndu að ráða. Skarifífill – Leontodon autumnalis – var fluttur í kvíslina Scorzoneroides og tók þá með sér kvíslarnafnið skarifíflar. Fari svo, að Leontodon-tegundir eigi eftir að koma við sögu hérlendis, verður að finna þeirri kvísl nýtt nafn. Fjórar tegundir í steinbrjóts-ættkvísl – Saxifraga – hafa verið færðar yfir í kvíslina Micranthes. Hér varð því að finna nýtt nafn. Fyrir valinu varð að kalla kvíslina steinbúa og tegundirnar því hreistursteinbúa, snæsteinbúa, stjörnusteinbúa og dvergsteinbúa. – Áskell Löve hafði reyndar áður skipt kvíslinni í átta hluta og valið eftirfarandi nöfn: aurablóm, snæblóm, gullbrá, steinbrjót, steinbrytil, gullbrytil, lambarjóma og þúsunddygðajurt.

 

Á stöku stað hef eg breytt íslenzkum nöfnum frá því, sem oftast er skráð í bókum, aðallega þó á ættkvíslum, einkum til þess að halda í gömul alþýðuheiti. Til dæmis er kvíslin Polypodium nefnd sæturætur en tegundin P. vulgare köldugras. Tekið skal fram, að ættkvíslarheiti eru jafnan höfð í fleirtölu.

 

Þá hef eg sums staðar sett tillögur mínar að breyttum heitum í sviga. Sem dæmi má nefna Paris quadrifolia, sem eitt sinn var nefndur ferlaufasmári, sem var miður heppilegt, því að honum var ruglað saman við fjögurra blaða smára. Nafni var því á sínum tíma breytt í ferlaufung, þó að hann eigi ekkert skylt við fjöllaufung (Athyrium filix-femina). Löngu áður var hann nefndur krossagras. Í ljósi þessa er heppilegasta nafnið krosslaufi. Annað dæmi má nefna. Hlaðkolla tilheyrir nú kvíslinni Matricaria. Þar er fyrir tegund, sem kallast kryddbaldursbrá. Í skránni er lagt til, að það breytist í kryddkolla.

 

Mér hefur löngum þótt eðlilegra, að allar tegundir innan Juncus-ættkvíslar væru nefndar nálar frekar en sef, samanber hrossanál, sem án efa er gamalt alþýðuheiti. (Reyndar hrossahnútur undir Eyjafjöllum.) Á hinn bóginn táknar sef í hugum flestra hávaxnar, grasleitar tegundir, sem standa í vatni, en það á alls ekki við um Juncus-tegundirnar íslenzku.

 

Eg hef jafnan verið þeirrar skoðunar, að afbrigði (var.) og undirtegundir (subsp. eða ssp.) eigi ekki að bera sér íslenzk nöfn. Á stöku stað eru þó nöfn sett þar í sviga og stafar það af því, að viðkomandi flokkunareining hefur áður verið talin sjálfstæð tegund og verið þekkt undir því nafni. Í plöntuskrá, sem eg gerði fyrir mörgum árum, var Carex capillaris ssp. fuscicola talin sjálfstæð tegund og þá bjó eg til nafnið skúfleggjastör, sem er hér sett í sviga.

 

 

 

HVAÐA TEGUNDIR ERU Í SKRÁNNI?

Í skrá þessari eiga að vera allar háplöntutegundir, sem teljast innlendar, að tveimur ættkvíslum undanskildum, Hieracium og Taraxacum. Að auki eru teknir með svo kallaðir slæðingar, en það eru tegundir, sem vilja koma og fara eftir ýmsum leiðum. Erfiðara er að ákvarða með plöntur, sem nær eingöngu eru ræktaðar innan garðs í beðum. Fólk á það til að henda garðaúrgangi á víðavang og þá spretta oft upp erlendar tegundir, sem ætla mætti við fyrstu sýn að séu slæðingar. Úr þessu verður aldrei fyllilega skorið.

 

Í þennan lista eru teknar með ýmsar tegundir, sem er ekki full vissa fyrir að vaxi hér. Þær eru merktar með spurningarmerki (?) Af þessum tegundum má nefna seilunykru, sem eg sjálfur greindi frá í Náttúrufræðingnum á sínum tíma. Plöntuna bar eg undir vel metinn grasafræðing, sem áleit greiningu mína rétta. Aðrir grasafræðingar hafa hafnað þessu, en þó hefur enginn þeirra beðið um að fá að skoða eintakið.

 

Þá hef eg tekið með nokkrar tegundir, sem Áskell Löve greindi frá, að hann hefði fundið hér á landi. Enginn grasafræðingur íslenzkur hefur viljað taka mark á þessum fundum Áskels og talið þá til skáldskapar.

 

Árið 1972 átti eg leið um Kaupmannahöfn og kom við á Botanisk museum, þar sem eg hitti Kjeld Holmen (1921-1974) grasafræðing. Eg fékk að skoða eintök af tveimur tegundum, sem Áskell hafði safnað á Íslandi, rauðfífu (Eriophorum russeolum) og fjallakáli (Braya glabella ssp. purpurascens).

 

Mér tókst að ná þó nokkru af jarðvegsögnum af báðum eintökum. Meðal annars voru í blaðslíðrum fífunnar þó nokkrar agnir. Þegar heim var komið tók Sveinn Jakobsson, jarðfræðingur á Náttúrufræðistofnun Íslands, að sér að greina þessar agnir í smásjá. Niðurstaða hans var ótvíræð. Hér var um að ræða móbergsgler, mjög einkennandi fyrir Ísland. Útilokað var með öllu, að plöntur væru úr Skandinavíu. – Eg bað um, að þessi sýni yrðu geymd á Náttúrufræðistofnun. Fyrir tveimur árum bað eg mann þar að grennslast fyrir um þau, en þá fundust þau hvergi.

 

 

LOKAORÐ

Engum er ljósara en mér, að skrá þessi er hvergi nærri fullbúin. Sjálfsagt hafa einhverjar tegundir fallið út af vangá. Ráðgert er að leiðrétta hana um leið og fyllri upplýsingar liggja fyrir. Allar ábendingar eru vel þegnar.

 

Lögum samkvæmt á Náttúrufræðistofnun Íslands að halda úti skrá sem þessari, samanber 4 gr lag n:r 60/1992, þar sem segir um aðalverkefni: „b. að varðveita náttúrugripi, ritsmíðar og önnur gögn á vísindalegum heimildasöfnum og byggja upp aðgengilegt gagnasafn með sem fyllstum heimildum um íslenska náttúru, og c.að skrá kerfisbundið einstaka þætti íslenskrar náttúru og sjá um gerð og útgáfu korta, m.a. um jarðfræði og útbreiðslu tegunda …” – Á hinn bóginn hefur fyrrverandi starfsmaður, Hörður Kristinsson, grasafræðingur, haldið úti slíkum lista, sem flestir vitna til (sjá http://floraislands.is/Annad/plantlist.html og heimildaskrá).

 

Kunni einhver að hafa gagn eða gaman af þessari skrá, er tilgangi með henni náð. Hér má bæta við, að eg hef einnig haldið úti slíkri skrá um íslenzka blaðmosa (sjá http://ahb.is/mosar/).

 

SKÝRINGAR

Eftirfarandi stafir og tákn eru höfð fyrir aftan íslenzkt nafn:

(G) = Tegund, sem aðallega er ræktuð í görðum og orðið þar eftir eða slæðzt þaðan (G/S).

(S) = tegund er talin vera slæðingur hérlendis og er ekki að fullu ílend.

(R) = tegund er einkum notuð til ræktunar.

(?) = tilvist tegundar er ekki að fullu staðfest hérlendis.

(†) = talið er að tegund sé horfin eða útdauð hér á landi.

 

Helztu heimildir (hér)

 

ÁHB / 2. febrúar 2016

 

 

Leitarorð:

109 Responses to “INNGANGUR AÐ SKRÁ UM HÁPLÖNTUR Á ÍSLANDI”
 1. Do you have a spam problem on this blog; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation; we have developed some nice practices and we are looking to trade strategies with others, be sure to shoot me an email if interested.

 2. Hey there! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us useful information to work on. You have done a outstanding job!

 3. unuccesty says:

  cialis cost Our article describes two cases of rapidly growing leiomyomas in patients treated with TAM one of these underwent abdominal hysterectomy while the second stopped taking TAM and began therapy with Triptorelin

 4. Melissa Maym says:

  Watch how Jasmin Babe reacts to a scene from one of her movies and how she explains a
  single fucking scene in a love swing from her movie with Ashley Cumstar filmed.

 5. Komik hentai’ Search, free sex videos. Language ; Content
  ; Straight; Watch Long Porn Videos for FREE. Search. Top; A Z?
  This menu’s updates are based on your activity.

  The data is only saved locally (on your computer) and
  never transferred to us. Results for komik hentai.
  FREE 4,330 GOLD 4,330.

 6. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get got an nervousness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.

 7. Ücretsiz video için izleyin XXX Porno halka açık seksi göğüs
  altı ri Kamu, Sarışın, Röntgenci, Cinsel Bölgesini Gösterme Antonella Kahllo
  göğüsleri ultra dar üstte büyük görünüyor.
  33. ÜST GENÇ ANAL SLUTS DERLEME!!! 21:28.

 8. 00:00. dünyanın en büyük yarak seks filmleri uvey ogulla
  sikis değişik konulu alt yazılı meme emme şoko kocaman kalça sikiş çağla Porn yıldızları türkçe alt
  yazılı videoları kendi elleriyle içine sokan sex sineması zenci evli sarışın yatakta uyuyan kadını gizlice siken doeda üvey.

 9. Very interesting info !Perfect just what I was searching for! “Some people don’t get it when I’m being sarcastic.” by Leonardo DiCaprio.

 10. AntoineDar says:

  non prescription drugs viagra at canadian pharmacy

 11. great issues altogether, you simply won a new reader. What may you recommend about your post that you simply made a few days ago? Any certain?

 12. AntoineDar says:

  best online pharmacy reviews cheap drugs canada

 13. I have been browsing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.

 14. I genuinely appreciate your work, Great post.

 15. Simply desire to say your article is as astonishing. The clarity in your post is simply nice and i could assume you are an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the gratifying work.

 16. you have a great blog here! would you like to make some invite posts on my blog?

 17. I am curious to find out what blog platform you are using? I’m having some minor security problems with my latest website and I would like to find something more risk-free. Do you have any recommendations?

 18. Rattling good info can be found on blog.

 19. I will right away seize your rss feed as I can’t find your e-mail subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you have any? Please permit me recognise in order that I may just subscribe. Thanks.

 20. Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I’ll make sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post. I’ll certainly comeback.

 21. You could definitely see your skills in the work you write. The world hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to say how they believe. Always follow your heart.

 22. I believe you have remarked some very interesting details, appreciate it for the post.

 23. Hi, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, fantastic blog!

 24. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is excellent blog. An excellent read. I will definitely be back.

 25. Cool blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog shine. Please let me know where you got your design. Appreciate it

 26. Does your site have a contact page? I’m having trouble locating it but, I’d like to shoot you an e-mail. I’ve got some recommendations for your blog you might be interested in hearing. Either way, great blog and I look forward to seeing it expand over time.

 27. What i do not realize is actually how you’re not really much more well-liked than you might be right now. You’re very intelligent. You realize thus considerably relating to this subject, made me personally consider it from numerous varied angles. Its like men and women aren’t fascinated unless it is one thing to do with Lady gaga! Your own stuffs great. Always maintain it up!

 28. An fascinating discussion is worth comment. I feel that it is best to write more on this subject, it won’t be a taboo subject however generally persons are not sufficient to talk on such topics. To the next. Cheers

 29. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was wondering what all is required to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very internet savvy so I’m not 100 sure. Any suggestions or advice would be greatly appreciated. Appreciate it

 30. Greetings! Very helpful advice on this article! It is the little changes that make the biggest changes. Thanks a lot for sharing!

 31. I like this weblog very much, Its a rattling nice position to read and incur information. “What happens to the hole when the cheese is gone” by Bertolt Brecht.

 32. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I have truly enjoyed surfing around your blog posts. In any case I will be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 33. I would like to express my thanks to this writer for rescuing me from this type of difficulty. Because of browsing throughout the world-wide-web and obtaining recommendations which were not helpful, I was thinking my entire life was well over. Living without the approaches to the problems you’ve resolved all through the article is a crucial case, and the kind that might have negatively affected my career if I hadn’t encountered your blog. Your own personal capability and kindness in handling a lot of things was very helpful. I don’t know what I would have done if I hadn’t come across such a step like this. I can also at this point relish my future. Thanks a lot so much for the specialized and effective guide. I will not think twice to recommend the sites to any person who wants and needs direction about this situation.

 34. Undeniably believe that which you said. Your favorite justification seemed to be on the web the simplest thing to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people think about worries that they just don’t know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 35. Hi would you mind letting me know which hosting company you’re utilizing? I’ve loaded your blog in 3 completely different web browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you suggest a good hosting provider at a fair price? Many thanks, I appreciate it!

 36. Thank you for another excellent post. Where else could anybody get that kind of info in such an ideal way of writing? I’ve a presentation next week, and I am on the look for such information.

 37. Son dakika haberleri, en güncel flaş haberler, gündem, siyaset, ekonomi, memurlar, televizyon, spor, magazin, yaşam ve dünya haberleri, video ve galerileri

 38. istanbul’da hurdacı firmaları içinde en güncel hurda fiyatları ile hurda alımı gerçekleştiriyoruz

 39. places to make extra money for doctors
  best graphic design jobs to work from home in the usa transcription jobs from home
  therapist freelance work

 40. Hello, i think that i saw you visited my web site so i got here to “return the prefer”.I’m attempting to in finding things to improve my website!I suppose its ok to use a few of your concepts!!

 41. What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I’ve found It absolutely helpful and it has helped me out loads. I hope to contribute & aid other users like its aided me. Good job.

 42. Well I definitely enjoyed studying it. This tip procured by you is very effective for accurate planning.

 43. I savour, cause I found exactly what I was looking for. You’ve ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

 44. Great work! This is the type of information that should be shared around the internet. Shame on Google for not positioning this post higher! Come on over and visit my website . Thanks =)

 45. But a smiling visitor here to share the love (:, btw great style. “He profits most who serves best.” by Arthur F. Sheldon.

 46. Very interesting info !Perfect just what I was looking for!

 47. Thank you for the good writeup. It in fact used to be a entertainment account it. Glance complex to more introduced agreeable from you! By the way, how could we be in contact?

 48. joker gaming says:

  Hey there! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having difficulty finding one? Thanks a lot!

 49. Having read this I thought it was very informative. I appreciate you taking the time and effort to put this article together. I once again find myself spending way to much time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

 50. Hey! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I really enjoy reading through your blog posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums that go over the same subjects? Thank you!

 51. slot terbaik says:

  You can certainly see your enthusiasm in the paintings you write. The arena hopes for even more passionate writers such as you who are not afraid to mention how they believe. All the time go after your heart. “Until you’ve lost your reputation, you never realize what a burden it was.” by Margaret Mitchell.

 52. situs slot says:

  I definitely wanted to post a simple comment to express gratitude to you for all the nice items you are showing on this site. My extended internet research has now been rewarded with reasonable details to exchange with my pals. I ‘d believe that many of us site visitors are very endowed to be in a remarkable place with so many outstanding professionals with helpful strategies. I feel rather privileged to have seen your entire weblog and look forward to really more thrilling moments reading here. Thank you once more for all the details.

 53. Hi my friend! I want to say that this article is awesome, nice written and include almost all significant infos. I’d like to see more posts like this.

 54. There are certainly lots of details like that to take into consideration. That is a nice point to deliver up. I offer the thoughts above as basic inspiration however clearly there are questions just like the one you deliver up the place an important factor will likely be working in sincere good faith. I don?t know if best practices have emerged around things like that, but I am certain that your job is clearly recognized as a fair game. Both girls and boys feel the impression of only a second’s pleasure, for the rest of their lives.

 55. Playslot77 says:

  Everything is very open and very clear explanation of issues. was truly information. Your website is very useful. Thanks for sharing.

 56. Playslot77 says:

  I?¦ll right away clutch your rss feed as I can’t find your e-mail subscription hyperlink or newsletter service. Do you’ve any? Kindly let me recognize so that I could subscribe. Thanks.

 57. Fastwin77 says:

  Great wordpress blog here.. It’s hard to find quality writing like yours these days. I really appreciate people like you! take care

 58. Betwing88 says:

  I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an shakiness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

 59. Betwing88 says:

  I reckon something genuinely interesting about your website so I saved to favorites.

 60. Betwing88 says:

  Very interesting topic, regards for putting up.

 61. Sensaslot88 says:

  I really appreciate this post. I’ve been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thank you again

 62. data sgp says:

  you are really a good webmaster. The website loading speed is amazing. It seems that you are doing any unique trick. Moreover, The contents are masterwork. you’ve done a great job on this topic!

 63. data hk says:

  You made various fine points there. I did a search on the theme and found the majority of people will consent with your blog.

 64. I like this website its a master peace ! Glad I observed this on google .

 65. Miza Loki says:

  Thanks for discussing the issues and covering them in a well written format.

 66. Corin Aren says:

  Enjoyed reading through this, very good material. Thanks!

 67. I together with my buddies have been checking out the nice tactics from your web blog then before long came up with a horrible feeling I never expressed respect to the site owner for those secrets. Those guys were definitely stimulated to see all of them and now have definitely been loving those things. Appreciate your truly being well helpful as well as for going for this sort of wonderful information most people are really eager to learn about. My sincere regret for not expressing appreciation to earlier.

 68. Exceptional post however I was wondering if you could write a litte more on this topic? I’d be very thankful if you could elaborate a little bit further. Thank you!

 69. Perfect Ed says:

  kenapa sungai hello my website is betawitoto 6

 70. thành Vua says:

  ARESManga hello my website is tiktok live

 71. conversation words hello my website is winner women’s

 72. Casino iOS says:

  Thegioididong điện hello my website is slotvegas303

 73. quan lạn says:

  hard reset hello my website is applause sound

 74. of cuckoos says:

  di die hello my website is 2022 v1

 75. hinata fanart hello my website is love 020

 76. juz 30 says:

  indo perkosa hello my website is noah walau

 77. kpi4d rtp says:

  driving 3d hello my website is jiri jirik

 78. js加密 says:

  js加密 hello my website is js加密

 79. Oddslot says:

  Oddslot hello my website is Oddslot

 80. Eeeaa says:

  Eeeaa hello my website is Eeeaa

 81. gasswin says:

  gasswin hello my website is gasswin

 82. fulus89 says:

  fulus89 hello my website is fulus89

 83. lgobola says:

  lgobola hello my website is lgobola

 84. qismat says:

  qismat hello my website is qismat

 85. Ilusb says:

  Ilusb hello my website is Ilusb

 86. dragon99 says:

  dragon99 hello my website is dragon99

 87. js加密 says:

  js加密 hello my website is js加密

 88. download fnaf hello my website is download fnaf

 89. chronicle books hello my website is chronicle books

 90. gacor131 says:

  gacor131 hello my website is gacor131

 91. phone 5 says:

  phone 5 hello my website is phone 5

 92. gelang tiga says:

  gelang tiga hello my website is gelang tiga

 93. hacked swf says:

  hacked swf hello my website is hacked swf

 94. Boy lyrics says:

  Boy lyrics hello my website is Boy lyrics

 95. net calum says:

  net calum hello my website is net calum

 96. Obscene, This is a good website Obscene

 97. Phallus, This is a good website Phallus

 98. Clitoris, This is a good website Clitoris

 99. Perineum, This is a good website Perineum

 100. Levitra, This is a good website Levitra

 101. viagra Groin says:

  viagra, This is a good website viagra

 102. Perineum, This is a good website Perineum

 103. Erection, This is a good website Erection

 104. Areola, This is a good website Areola

 105. Greetings! Very helpful advice in this particular article!

  It’s the little changes that produce the largest changes.
  Thanks a lot for sharing!

 106. Hi! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out
  and tell you I genuinely enjoy reading through your posts.
  Can you recommend any other blogs/websites/forums that deal with the same subjects?
  Thanks a ton!

 107. Please let me know if you’re looking for a article author for your weblog.

  You have some really great posts and I think I would be a good
  asset. If you ever want to take some of the load off,
  I’d really like to write some articles for your blog in exchange
  for a link back to mine. Please blast me an email if interested.
  Many thanks!

 108. I like the valuable info you provide in your articles.
  I’ll bookmark your blog and check again here regularly.
  I am quite certain I will learn many new stuff right here!

  Best of luck for the next!

Leave a Reply