Hrapalleg Íslandskort – Ferðakort Landmælinga Íslands

Skrifað um July 15, 2012 · in Almennt · 385 Comments

Hrapalleg Íslandskort
Ferðakort 1 til 3, mælikvarði 1:250?000. – Ferðakort Landmælinga Íslands
Útgefandi er Landmælingar Íslands. Reykjavík 2002/3. – Ritdómur, Morgunblaðið 1. ágúst 2003:25. (Andsvar 2. ág.; Leiðrétting við umsögn um kort stuttu síðar.)

Útgefandi er Landmælingar Íslands. – Reykjavík 2002/03.
Nýútkomin ferðakort Landmælinga Íslands eru um margt frábrugðin hinum eldri kortum, dönsku herforingjaráðskortunum, sem flestir kannast við, í mælikvarðanum 1:250?000. Án efa eru þetta þau kort, sem flestir nota á ferðum sínum um landið og einnig til þess að átta sig á höfuðdráttum landsins. Fyrst er til að taka, að blöðin eru nú þrjú í stað níu áður. Að sumu leyti er hagræði af þessari stærð, því að kortin eru haganlega brotin. Á hinn bóginn eru þau oft óþægilega stór, ef breiða þarf úr þeim (86×135 cm) og samanbrotin að fullu fara þau heldur illa.

Pappírinn í kortunum er vel valinn og virðist þola talsvert hnjask. Gerð leturs og stærð eru sömuleiðis vel valin, svo að kortin eru mun læsilegri en hin gömlu.Mörgum kemur sjálfsagt spánskt fyrir sjónir, að engar sýslur eru skráðar á kortin. Ástæðan er sú, að þær eru ekki til samkvæmt bókstaf laganna. Hins vegar eru umdæmismörk sýslumanna færð á kortin og sums staðar falla þau að mörkum gömlu sýslnanna en annars staðar ekki. Hreppamörk eru löngu dottin upp fyrir en hvergi er að finna skil á milli sveitarfélaga og hin nýju nöfn eins og Árborg og Fjarðabyggð eru ekki tekin með, að því er þó bættur skaðinn. Gömlum og gildum nöfnum yfir stærri svæði er þó víða haldið, eins og Staðarsveit, Flói, Mýrar, Landsveit og Kelduhverfi, en engar línur dregnar, sem sýna víðáttu þeirra; en Holt og Tungusveit eru ekki merkt, svo að dæmi sé tekið. Þarna á milli er víða mikið ósamræmi í stærð leturs.

Að sjálfsögðu eru hæðarlínur á kortunum, en það hefur gleymzt að geta um hver hæðin er á milli lína. Verra er, að hvergi eru hæðartölur við línur, svo að það getur verið tafsamt að komast að réttri hæð. Öllu verra er þó, að hæðarlínum á jöklum er sleppt. Slíkt má ekki koma fyrir og verður að laga það hið snarasta. Margar hæðartölur á fjöllum eru aðrar en á eldri kortum og má því ætla, að þessar séu réttar. Árni Hjartarson sýndi fram á það hér í blaðinu fyrir skömmu, að hæð Heklu er röng og leikur grunur á, að það eigi við um fleiri fjöll (t.d. Snæfell, Hengil og Eyjafjallajökul), þó að ekki sé auðvelt að sannreyna það. Einkennilegt er, að búið er að þurrka út hæðartölur á mjög áberandi kennileitum eins og Krakatindi, og Grettishæð á Stórasandi er ekki einu sinni merkt lengur. Á eldri kortum er tiltekin hæð vatna yfir sjó, en hér er þessum mjög svo nauðsynlegu tölum sleppt, þó að skýringar við kortin sýni annað. Það þarf ekki að lýsa því, hve bagalegt það er.
Ár og lækir eru teiknuð með bláum línum og eru því nokkuð greinileg á kortinu. Þó eru sumar ár slitnar í sundur (t.d. Háumýrakvísl og Grjótá undir Búrfellshálsi) en um aðrar hefur ekki verið kunnugt áður, eins og allar lækjarsprænurnar, sem sýndar eru á Heiðinni hárri. Þar sem ár falla um sanda eða aura eru oft aðeins útlínur látnar duga, svo að árnar líta út sem stórfljót, stöðuvötn eða jafnvel firðir. Þannig má ætla, að fjörður gangi norð-austur úr Hvítárvatni, þar sem Fróðá rennur í það og ókunnugir kunna að halda, að Skyndidalsá í Lóni sé allt að því skipgeng og að stöðuvötn séu í Múlakvísl og Klifanda. Þá eru upptök Jökulsár á Fjöllum teiknuð þannig, að þau líkjast uppistöðulónum. Mesta furðu vekja þó vötnin stóru í Eldhrauni austur af Árkvíslum (eða Djúpabresti). Þeim hafa þó engin nöfn verið gefin.

Svo aftur sé vikið að gömlu kortunum, þá voru mýrar, hagar, engi og skógar merkt með grænum lit, auk smærri tákna. Nú eru aðeins skógar (kjarr) og ræktað land merkt grænum lit en flóar og fen með litlum bláum, ógreinilegum táknum. Þessar merkingar eru með slíkum eindæmum, að það hálfa væri nóg. Ljósvatnsskarð er eitt akurlendi fjalla á milli samkvæmt kortinu, enginn túnbleðill við Þórðarstaði en hins vegar víðlent ræktað land í Fnjóskadal frá Steinkirkju suður fyrir eyðibýlið Grjótárgerði. Það eru og nokkur tíðindi, að Vaglaskógur (eða Hálsskógur), vöxtulegasti birkiskógur landsins, er með öllu horfinn af korti. Þá eru hvorki flóar né fen í Þjórsárverum, Hvítárnesi eða Miklumýrum og engin mýrarblettur lengur til í Guðlaugstungum. Þannig mætti lengi telja og er með ólíkindum hvað merkingar eru ónákvæmar.
Þá er komið að örnefnum. Ef allt yrði talið, sem fundizt hefur við fremur litla leit, yrði sá bálkur ærið langur. Hér eru því ekki tök á að birta nema fáein dæmi til glöggvunar. Ekki eru öll örnefni rétt, Vondubjallar á Rangárvöllum kallast Rauðubjallar og Biskupstunga á Auðkúluheiði er nefnd Biskupstungur. Sumir bæir eru á röngum stað; Heiðarbrún í Holtum er úti í miðri Ytri-Rangá en eyðibýlið Sandar í Leiðvallarhreppi er sýnt á bakka Kúðafljóts en ekki á eyju í miðri á.

Sömu sögu er að segja um Belgsá í Fnjóskadal, sem er sett við Selgil vestan Fnjóskár á korti nr. 2 en er með réttu austan árinnar. Fyrir kemur að merkingar bæja séu rangar. Í Aðaldælahreppi er nöfum á Brúnahlíð og Klambraseli víxlað og Víkingavatn II er nefnt Kílakot, en það er eyðibýli sunnan við vatnið og ekki merkt. Bærinn Fjall í Seyluhreppi er ómerktur og Íbishóll þar skammt frá er þurrkaður út, þó að þar sé búið. Þá hafa nöfn á mörgum gömlum eyðibýlum, sem mörgum leikur forvitni á að vita hvar eru, verið afmáð. Nú sjást engir Hólar lengur í Biskupstungum og niðjar kenndar til Víkingslækjar finna ekki lengur ættaróðalið á korti. Ótal önnur dæmi mætti nefna. Það eru ekki aðeins bæjarnöfnum, sem hefur skolað til, Arnaneslón er sett við Bakkaþúfutjarnir og gleymzt hefur að teikna Úlfsvatn á Arnavatnsheiði, og af ómerktum, stórum vötnum má nefna Skjálftavatn og Svínafellsvatn í Nesjahreppi. Þá er mörgum þekktum örnefnum sleppt.
Gránunes á Kili, Paradís á Skógarströnd, Útfall og Grasver í Fögrufjöllum, svo að fátt eitt sé nefnt, eru ekki lengur auðkennd, en hins vegar er nýnefnið Lónsöræfi sett á kort. Þau hétu áður Stafafellsfjöll og dugði það nafn þangað til kaupstaðabúar fóru að spranga þar um. Á kortunum er hitt líka til, að nöfnin standa en tákn um fyrirbærin eru horfin. Þannig eru tákn um jarðföllin í Urðarhálsi og Stóra- og Litla-Víti í Þeistareykjabungu ekki sýnd.

Þó að hér hafi verið fjallað um nöfn, má líka geta þess, að víða eru áberandi eyður í kortunum. Sem dæmi má nefna, að á leiðinni á milli Selvogs og Þorlákshafnar er ekki eitt einasta staðarnafn, þó að af nokkru sé að taka (t.d. Bjarnavík, Viðarhellir, Háaleiti og Básar). Úr þessu verður ef til vill bætt, þegar Suðurstrandarvegur kemur.
Ekki skal fjallað hér um akvegi, en þar gætir oft mikillar ónákvæmni.
Engum skal ráðlagt að treysta þessum merkingum. Samkvæmt korti er akfær leið fram Kjálka alla leið að Ábæ; brúarsmíðin þar hefur því ekki farið hátt og er síðast fréttist lá leið fram Fnjóskadal ofan bæjar við Þórðarstaði en ekki fram bakkann eins og sýnt er. Að síðustu má geta sér þess til, að jökulskerin, sem táknuð eru við Grímsvötn hafi á loftmyndum aðeins verið gjóskuflekkir, sem hafa glapið kortagerðarmönnum sýn.

Skal nú lokið athugasemdum, þó að af nógu sé enn að taka. Við lestur kortanna fer ekki hjá því, að hugurinn leiti aftur til Eggerts og Bjarna, Sveins Pálssonar og Björns Gunnlaugssonar, sem lögðu á sig ómælt erfiði til að grafast fyrir um hæð fjalla, svo að sem minnstu skakkaði. Um langan aldur stóðum við í þakkarskuld við erlenda kortagerðarmenn, meðal annars Frisak, Scheel og Koch og síðan hóp erlendra manna, einkum danskra, sem unnu stórkostleg afrek. Flest af því, sem þeir unnu, var gert af slíkri nákvæmni við hinar erfiðustu aðstæður, að ekki hefur þurft að bæta um síðar.

Kortagerðamenn nú á dögum vinna við allt aðrar aðstæður en áður og þurfa ekki að vaða eina einustu lækjarsprænu. Nútíma tölvutækni og dýrustu tæki standa þeim til boða. Árangurinn er því miður ekki að sama skapi góður og þessi nýja útgáfa er, frómt frá sagt, afspyrnu léleg, frá sjónarhóli þess leikmanns í þessum fræðum, sem hér heldur á penna.
Nauðsynlegt er að fá ítarlegar skýringar á því, hvers vegna svona óhöndullega hefur til tekizt, því að útgáfa landakorta er ábyrgðarmikið starf. Kortaútgáfa er hvoru tveggja í senn menningarlegt og vísindalegt viðfangsefni, sem krefst þess að viðhöfð séu hin vönduðustu vinnubrögð.
Landmælingar Íslands, sem notið hafa mikls trausts til þessa, geta ekki vikið sér undan því að útskýra þessi flausturslegu vinnubrögð.

Ágúst H. Bjarnason

Leitarorð:

385 Responses to “Hrapalleg Íslandskort – Ferðakort Landmælinga Íslands”
 1. A Really Excellent Application Good luck

 2. FnmkSaurb says:

  can you buy ivermectin over the counter ivermectin for guinea pig

 3. DmsShofs says:

  buy drugs in canada Biltricide

 4. levitra 20mg reviews

 5. Propecia Liver Damage Herbal

 6. Propecia says:

  Cephalexin Caps

 7. RumbShofs says:

  costco pharmacy online refill Medex

 8. Cahuroady says:

  cialis dosage when to take cialis dapoxetine

 9. cialis online online a href

 10. viagra generico para que serve

 11. FsjkSaurb says:

  what would happen if a girl took viagra discount generic viagra

 12. JefferyJek says:

  cheap zithromax pills zithromax

 13. Priligy says:

  Amoxicilline Gonorrhee

 14. Dwaynestert says:

  cialis brand name without prescription canada customs and cialis

 15. Kmsgkeype says:

  viagra from canadian pharmacy reviews discount drugs online pharmacy

 16. JerryVer says:

  buy cialis no prescription order cialis online

 17. ThomasDieva says:

  stromectol online pharmacy ivermectin 250ml

 18. ThomasDieva says:

  stromectol how much it cost ivermectin 10 mg

 19. SeehWalk says:

  ivermectin antiparasitic ivermectin 50ml

 20. JosephJaf says:

  buy generic viagra online free viagra

 21. Dsnnwoxia says:

  what is ivermectin used for ivermectin medscape

 22. JoshuaMug says:

  over the counter alternative to viagra п»їover the counter viagra

 23. HmsmPlaby says:

  generic cialis tadalafil 20mg reviews maximum dose of tadalafil

 24. JosephJaf says:

  how long does viagra last viagra samples

 25. RichardWit says:

  viagra without a doctor prescription usa buy viagra online

 26. instagram içinde olani varmi bunun ?

 27. what can i take to enhance cialis sams club cialis

 28. HrhsPlaby says:

  ivermectin horse wormer tractor supply ivermectin cancer

 29. Cebbroady says:

  is it safe to buy from canadian pharmacy online canadian pharmacies recommended by aarp

 30. FgwvSaurb says:

  sildenafil citrate online pharmacy effexor xr canadian pharmacy

 31. Dnenwoxia says:

  where to buy ivermectin lotion (sklice) ivermectin (stromectol)

 32. Ahebfraks says:

  sildenafil citrate medication viagra 30 pills

 33. Jimmyodoth says:

  http://ciatad24.com/# cialis dosage recommendations frequency

 34. Jimmyodoth says:

  https://viasild24.online/# how to take viagra for maximum effect

 35. DwhgShofs says:

  free viagra and cialis samples toronto buy cialis

 36. AlfredHip says:

  sex and glory games
  sex games ravens meditation full
  adult games sex

 37. Khwkeype says:

  generic viagra without a prescription viagra 100mg pills

 38. Stephengow says:

  http://viasild24.online/# sildenafil citrate tablets 100 mg

 39. Jimmyodoth says:

  http://viasild24.com/# how many sildenafil 20mg can i take

 40. Chrisneurn says:

  wife sex party games
  69 sex games
  finguring games sex

 41. Dnwnwoxia says:

  where do you inject liquid cialis free cialis sample pack

 42. JeffreyTog says:

  https://viasild24.com/# how to take viagra for maximum effect

 43. MichaelTophy says:

  first person sex games
  adult sex hunger games
  nudist sex games

 44. HnnrPlaby says:

  can i buy viagra over the counter in usa sildenafil 100mg uk price

 45. Ronaldstage says:

  adult sex android games
  sex games websites
  europe refugee rape crisis 2016 forced sex games

 46. DwhgShofs says:

  does cialis lower blood pressure generic cialis online

 47. Anriifraks says:

  cialis vs viagra vs levitra cost free levitra

 48. Davidbap says:

  wife sex party games
  fun sex games to play with your husband
  customizable sex games

 49. HmehPlaby says:

  a research paper is different from an essay because how to write a research paper essay

 50. DeweyNag says:

  free animated sex games
  erotic sex games michele perello
  girl with girl sex games

 51. RjrcShofs says:

  term paper on hospital management system in dbms writing a term paper guidelines

 52. DavidMeess says:

  essay writing help
  esl essay writing
  write that essay

 53. Arnjfraks says:

  yellow wallpaper essay conclusion ias mains essay paper 2012

 54. QuintonRed says:

  website that write essays for you
  writing argumentative essays
  persuasive essay writing

 55. Richardvitef says:

  writing essay conclusion
  essay writing online
  writing essays for college applications

 56. HmehPlaby says:

  life changing experience essay papers uranus essay paper

 57. Davidwew says:

  writing an opinion essay
  argumentative essay writing
  website to write essays

 58. Charlesexhib says:

  hydroxychloroquine 700mg plaquenil new plaquenil tablet canada
  xykzwq

 59. Jamesguabe says:

  zithromax 250 mg zithromax news zithromax 500 mg lowest price pharmacy online
  drrlgi

 60. DanielLep says:

  buy prednisone mexico prednisone new formula where can i order prednisone 20mg
  znqmxv

 61. IsaacMoT says:

  where to buy stromectol online ivermectin news stromectol south africa
  obdyvv

 62. Charlesexhib says:

  plaquenil 400 mg hydroxychloroquine news where to order plaquenil
  sdmdzo

 63. Jamesguabe says:

  buy zithromax canada zithromaxsnw how to get zithromax online
  fhxlrt

 64. DanielLep says:

  prednisone uk buy buy prednisone prednisonesnw prednisone for sale in canada
  qqhofl

 65. Charlesexhib says:

  plaquenil 200 mg online hydroxychloroquine where can i buy plaquenil
  cfjlhz

 66. Clydeinjub says:

  best custom essay writing service
  writing essay conclusion
  writing opinion essays

 67. DanielLep says:

  prednisone 10mg cost buy prednisone prednisonesnw cheapest prednisone no prescription
  mpsoqk

 68. Charlesexhib says:

  plaquenil tablets plaquenil new hydroxychloroquine buy online
  naakhk

 69. Jamesguabe says:

  zithromax online azithromycin news zithromax antibiotic
  rrksiq

 70. DanielLep says:

  where can i buy prednisone online without a prescription prednisonesnw prednisone tabs 20 mg
  htttha

 71. Charlesexhib says:

  buy plaquenil 100mg plaquenilsnw hydroxychloroquine sulfate oval pill
  nvhalw

 72. DanielLep says:

  buy prednisone online paypal prednisone new buy prednisone without prescription
  zcpfup

 73. Charlesexhib says:

  buy plaquenil cheap hydroxychloroquine hydroxychloroquine sulfate 300 mg
  qywmfm

 74. Charlesexhib says:

  plaquenil plaquenil news plaquenil cost without insurance
  pdqtsc

 75. DanielLep says:

  buying prednisone on line prednisone new prednisone 475
  zyrtsp

 76. FnrhSaurb says:

  term paper about abortion pdf term paper on mri

 77. Anthonyseart says:

  writing essay help
  write a essay about yourself
  i hate writing essays

 78. Charlesexhib says:

  plaquenil purchase online plaquenil news plaquenil 200 mg canada price
  oftiqy

 79. DanielLep says:

  prednisone 20 mg prices prednisone prednisone 250 mg
  xpyuth

 80. Charlesexhib says:

  plaquenil online mexico plaquenilsnw hydroxychloroquine sulfate cost
  ugynvs

 81. DanielLep says:

  prednisone coupon prednisone news prednisone 10mg online
  cxhvkt

 82. Charlesexhib says:

  hydroxychloroquine sulfate oral plaquenil news hydroxychloroquine 300
  pljarx

 83. DanielLep says:

  over the counter prednisone pills prednisone prednisone 40 mg rx
  plobhj

 84. FrankSal says:

  the best essay writing services
  essay writing services australia
  essay writing site

 85. DhexShofs says:

  phd thesis length edinburgh poor phd thesis

 86. Drnnwoxia says:

  nc state essay question cpap essay

 87. Williamsow says:

  student essay invisible ink
  pay someone to write your essay
  essay checker

 88. dlh23q says:

  how much does cialis cost without insurance tadalafil price cialis 20 mg price

 89. Henryslady says:

  budgeting wedding essay
  college essay samples
  how to write personal essay

 90. ChriswoW says:

  uc essay prompts
  help me write an essay
  cite an essay

 91. Walterrop says:

  my zombie myself essay tone
  overcoming essay
  write a good essay

 92. sinfeno says:

  cialis vs. viagra recreational use tadalafil goodrx cialis online cheap

 93. wegonqkd says:

  where to get tadalafil buy generic cialis online with mastercard

 94. France says:

  ivermectin tablets order strumectol ivermectin for humans where to buy

 95. cost of cialis cialis at canadian pharmacy

 96. Leagenag says:

  online doctor for ed meds cheapest drug prices

 97. wegonzti says:

  where to buy tadalafil on line generic cialis online fast shipping

 98. wegovqdw says:

  generic cialis tadalafil tadalafil generic

 99. best free vpn for chrome
  pure vpn
  best free vpn for mobile

 100. EloreLex says:

  My kids moved to Cloverdale from Vancouver 23 years ago , and we have been with pharmasave from the start. I don’t know what we would do if we continually had to split for again , cloverdale pharmasave is like family , many times there when we need you In the whilom 5 years our sons dog ( Keeda ) has had a extraordinarily unfortunate click in her hips that was causing her lots of misery, but with the expropriate of the stake she things being what they are gets glucosamine diurnal and she feels mastery in requital for it. Thanks azithromycin tablets.

 101. cover letter for essay
  how long is a essay
  opinion essay examples

 102. I was then referred to the Cancer Clinic where I was mark off up to get an Injection on hour 1 followed on 14 days of http://www.azithromycintok.com, individual week “off” where you took a blood test. My judgemental, unbending retaliation to the key injection ended any thoughts I had some time ago of in any case, ever doing that again so I was at worst on the chemo pills every 14 days, the same week fixed, then launch the 14 light of day series pro 8 cycles.

 103. creative thinking vs critical thinking
  critical thinking wheel
  definition critical thinking

 104. osh83u says:

  My cover up went to collect a prescription from our adjoining azithromycin z pack , in defiance of them halving the prescription since yesterday they be experiencing not processed it and regard for my husband being in rank affliction they told him to encounter back after 4pm. They then told him on the phone when he rang to come a firmness ‘if you pine for to put a kick in, put one in!’ Charming! They told him they have the medication in ancestry but hadn’t unpacked it and wouldn’t do so while he waited. There were 3 other customers besides him and there were more pike than customers but they were too elaborate to improve him! Surely vile client service!

 105. critical thinking concepts
  critical thinking examples in the workplace
  palm beach state critical thinking in nursing

 106. the role of perception in critical thinking
  critical thinking clipart
  critical thinking examples in real life

 107. how to write a essay
  classification essay examples
  college essay ideas

 108. inhaler otc says:

  asthma treatments – inhaler otc
  You actually revealed it superbly.

 109. wegonyvv says:

  side effects for tadalafil buy cialis

 110. topics for essay writing
  outline for essay
  essay cover page example

 111. gay sex slave chat room
  gay chat apps for pc
  gay chat room facebook

 112. zithromax capsules 500mg z pack cost natural alternative to z pack

 113. gay dating 70 +
  gay mentally ill dating app
  gay dudes strong bo odor dating sites

 114. free gay dating apps
  senior gay dating
  best dating apps for gay

 115. when a secretive commitment phobic guy you are dating is really gay
  gay dating sims
  gay dating in louisiana

 116. In another situation I was driven to the hydroxychlor not later than a friend after a doctor’s appointment. I was not clever to grow into public notice of the van so Fred, everybody of the Pharmacist’s came for all to see to my van to speak to me about the prescription. Wow, what care!!
  You actually reported it effectively!

 117. chat canada gay
  gay sissie video chat
  free gay webcam chat

 118. I was so impressed with you seminar mould stygian, as well as your albuterol nebulizer solution dosage. I bequeath from to spread the low-down of the Varying aspects that you provide. Compounding, Herbal , and Homeopathic remedies. Such a at home, impassioned, vigour of the trust in as well.
  Thanks. An abundance of stuff.

 119. keto vs atkins diet
  keto genic diet
  keto diet what to eat

 120. keto diet for cancer
  keto diet meal
  keto diet youtube

 121. mobile casino games
  best usa online casinos
  biggest online casino bonuses

 122. best website to buy cialis cialis generic price buy cialis online

 123. dating gay bear memphis
  good gay chub dating
  gay dating dallas texas

 124. vpn for pc free
  [url=”https://thebestvpnpro.com/”]business vpn router[/url]
  surfshark vpn

 125. best vpn for xbox one
  free vpn for kodi
  how to buy vpn

 126. college essay
  essay hook generator
  why should abortion be legal essay

 127. wegolpid says:

  buy generic cialis online with mastercard https://cialiswbtc.com/

 128. best netflix vpn
  free vpn list
  how to use vpn to buy crypto

 129. six critical thinking principles
  critical thinking assessment
  opposite of critical thinking

 130. wegoutug says:

  best price usa tadalafil tadalafil online with out prescription

 131. best vpn? z says:

  avast vpn license file
  best free pc vpn
  best vpn for mac

 132. Jamesnom says:

  http://stromectolst.com/# ivermectin pills
  ivermectin ebay

 133. What’s up, I want to subscribe for this blog to take most recent updates, so where can i do
  it please help.

 134. Jamesnom says:

  http://stromectolst.com/# ivermectin generic
  ivermectin buy nz

 135. opinion essay examples
  an essay is a type of
  write my essay 4 me

 136. Davidfug says:

  hoxx vpn proxy
  uf health vpn
  best vpn for binance

 137. JamesKeype says:

  https://stromectolis.com/# stromectol for sale

 138. fjuzrn says:

  I don’t have words to label what Southern Pharmaceutical (stromectol over the counter) has meant to our patients and to us. Having you as a team-mate in our efforts to repair our patients is wonderfully reassuring. Kudos. An abundance of stuff.

 139. JamesKeype says:

  https://stromectolis.com/# п»їorder stromectol online

 140. JamesKeype says:

  https://stromectolis.com/# stromectol buy uk

 141. TimothyDup says:

  https://clomiphene1st.com/# purchase clomiphene
  buy clomid

 142. TimothyDup says:

  https://clomiphene1st.com/# purchase clomid
  clomiphene for sale

 143. TimothyDup says:

  https://clomiphene1st.com/# cost of clomid
  clomid generic

 144. Stephendiume says:

  viagra vs cialis hardness do you need prescription for viagra active ingredient in viagra

 145. Stephendiume says:

  does viagra lower your blood pressure viagra side effects alcohol does revatio work like viagra

 146. ScottVok says:

  antivirals for covid treatment paxlovid approval plaxlovid

 147. wegolyis says:

  cialis without prescription cialis without a prescription

 148. wegohwiy says:

  where to buy cialis without prescription tadalafil cost walmart

 149. RebhShofs says:

  buy tadalafil 20mg price tadalafil generic

 150. KevinItace says:

  clomid online usa clomid 100mg price in india can you order clomid online

 151. DjehShofs says:

  ivermectin price comparison ivermectin 12

 152. wepsmeryxzeb says:

  buy tadalis where to buy generic cialis online safely

 153. wegotlzz says:

  what is tadalafil where to buy cialis without prescription

 154. Anscomokeype says:

  generic viagra best online pharmacy viagra prescription drugs

 155. DjehShofs says:

  ivermectin over the counter canada stromectol 6 mg dosage

 156. FebcSaurb says:

  ivermectin cream canada cost ivermectin lotion 0.5

 157. Kbwvkeype says:

  cost for ivermectin 3mg cheap stromectol

 158. NtgbShofs says:

  sildenafil citrate dosage viagra how it works

 159. DbngShofs says:

  sildenafil citrate vs sildenafil research chemicals sildenafil

 160. RegineKrEn says:

  online ed d programs without dissertation
  dissertation help ireland editing
  dissertation writing help

 161. HearT says:

  Należy również rozwiać obawy przed skorzystaniem z teoretycznie najbardziej niebezpiecznego środka depozytu, czyli kryptowalut. W rzeczywistości bowiem w transakcji tej uczestniczą poważane giełdy. Gdyby dochodziło do jakichkolwiek nadużyć, te na pewno podjęłyby odpowiednie kroki. Pamiętajmy, iż w razie ewentualnych niejasności czy niezgodnych z prawem działań kasyna online, również firma świadcząca usługi pośrednictwa finansowego może ponieść konsekwencje. Z tego też powodu zależy im na uczciwości współpracujących kasyn internetowych dokładnie tak samo, jak nam jako klientowi. Ustawa z 2009 roku wprowadziła monopol na świadczenie usług kasynowych, stwierdzając, że prawo do zorganizowanej działalności hazardowej ma jedynie państwo. Jedyna rozrywka hazardowa, która pozostała online legalne w Polsce w świetle ustawy, to ta oferowana przez podmiot państwowy, który jest jedyną jednostką upoważnioną do organizowania gier hazardowych na terenie Polski. Takim podmiotem był Totalizator Sportowy – spółka państwowa, która zajmuje się organizacją popularnego losowania Lotto. http://dominickkaod197642.csublogs.com/14078277/kasyno-wojskowe-przemyśl Witam, kupilem ksiazke z mysla o nowej tajemnej wiedzy ale to dobre podstawy dla poczatkujacych 🙂 Zabawka opracowana przez specjalistę Jens’a Reinholda nadaje się dla psów w każdym wieku. Skoro interesują nas zaawansowane systemy bukmacherskie, oznacza to, że wiemy już swoje i nie boimy się szybkiego i intensywnego myślenia nad naszym kolejnym ruchem. Niezależnie od tego jak bardzo jesteśmy zaawansowani, powinniśmy przestrzegać następujących zasad: W związku z tym, że Run it Once to aplikacja finansowa, gdzie gra toczy się o prawdziwe pieniądze, szczególną rolę przywiązano do kwestii bezpieczeństwa oraz logiki finansowej gry. Zorganizowany zespół testerów, wykonuje w głównej mierze testy manualne, aby jak najlepiej wczuć się w rolę użytkownika. Testerzy starają się dopasować do warunków, w jakich użytkownicy korzystają z aplikacji, jak np.: podróż w pociągu z internetem mobilnym, różne urządzenia oraz konfiguracje sprzętowe. Wszystko to przekłada się na niezawodność aplikacji oraz zadowolenie klientów.

 162. KirstiKrEn says:

  uw madison help with dissertation
  aauw american dissertation fellowships
  premium dissertation writing service

 163. JebnShofs says:

  letrozole online pharmacy wg online pharmacy

 164. CharlaKrEn says:

  dissertation literature review
  cultural studies dissertation help
  cultural studies dissertation help

 165. AustinDiert says:

  Wildcoins Casino No Deposit Bonus 25 Free Spins! Wildcoins Casino Review An evaluation on Wildcoins Casino operations, started operations as November 2021, apparently a BTC casino, managed and owned by… Win real money with the best free spins no deposit offers at the following US online casinos. No deposit required at these free spins casinos in USA. Claim free spins up to 250, 200 or 100 on registration. This list is updated every Monday with the latest offers for March One of the main features of the game is when you get three trophy symbols to land on reels one, three, and five. This triggers a unique feature where you get to pick a prize. It can either be a few free spins or multipliers. However, the latter offers more ROI. Using a view to obtain profit because of the 25 free no deposit casino bonus, the gambler demands to sign up with the casino group that provides the pleasant added bonus initially. To get 25 free spins on sign up casino, the user then has got to key in a bonus code, which happens to be normally exhibited online in the casino involved. But the existence of a bonus rule is not necessary as well as the added bonus might be supplied without one. https://www.arnlweb.com/forums/profile/eugeniostiner03/ Online roulette players in Canada have access to many bonuses because the competition among online casinos is tight and juicier offers are frequently made to players. Accepting these offers is not compulsory, but can add value to money especially with online roulette where extra chips are always welcome. Jackpot City stands out as the absolute best Alberta online casino, but the reality is that these are all the best online gambling sites available to Canadian players right now. As such, you’ve got a tough choice ahead of you! The support offered by an online Casino can be the deciding factor in choosing an online Casino as it can make or break your experience. Some important features you may want to consider are the ways in which you can contact the support team and whether or not they are available 24 hours a day, 7 days a week. Most good online casinos provide a Live Chat function, which is a very quick and easy method for resolving any player issues. The best sites also reward players for their loyalty, with special VIP gifts, such as holidays or cruises, reserved for the top players.

 166. KatineKrEn says:

  bigslotscasinos
  casino with slots near me
  winning slots game

 167. AurlieKrEn says:

  777 slots free
  caesars free slots
  free slots online

 168. amiodarone and diltiazem cardizem la 180 mg how to apply diltiazem ointment what is the medicine diltiazem used for

 169. kamagra pill medication kamagra buy online where to buy kamagra oral jelly review what is kamagra 100 gold

 170. IngunnaKrEn says:

  hack online slots
  nms exocraft slots
  las vegas casino slots

 171. MargeauxKrEn says:

  lucky slots 777 free play
  casino 888 free slots
  free unique casino

 172. JannelleKrEn says:

  penny slots
  las vegas slots free play
  las vegas free slots games

 173. EadieKrEn says:

  scatter slots download
  all slots casino
  free slot

 174. RaneeKrEn says:

  slots for fun only
  fun party casino
  slots kiss

 175. Tuh says:

  No. No deposit free spins are not exchangeable for real money as part of a new player bonus and must be used or they’ll expire. That said, if you redeem your free spins and chalk up enough winnings plus meet the bonus wagering requirement, you could walk away with real money in your pocket. Let’s say that you claim a no deposit bonus worth 10 free spins and it comes with wagering requirements of 10x. The first thing you would have to do is use the free spins. If you won ВЈ5 using the free spins, you would work out the sum-total you’d have to wager by doing the following: Let’s say that you claim a no deposit bonus worth 10 free spins and it comes with wagering requirements of 10x. The first thing you would have to do is use the free spins. If you won ВЈ5 using the free spins, you would work out the sum-total you’d have to wager by doing the following: http://demo7.1stopwebsitesolution.com/ahrideandshop/community/profile/johnettewebster/ If you are on a personal connection, like at home, you can run an anti-virus scan on your device to make sure it is not infected with malware. Luck by spin & scratch is easy an application through with you can play at the same time earn some money. Now you can earn rewarded spin & scratch card and rewarded coins. Today, thanks to technological advancements, one can guest their gambling desire and win lots of money at the comfort of their bed or even on the road. All you need to access the games is a strong internet connection, an internet-enabled device such as a laptop or a smartphone, and an account in an online casino of your choice. The main attraction is finally here and we’re learning how to withdraw earnings from free spins bonus games. First, you’ll need to head over to the casino’s website by typing in the URL, opening your casino software, or navigating through your history. Once you land, there are only a few more steps on how to get your bonus!

 176. DennaKrEn says:

  cashman casino slots facebook
  slot casino
  igt free slots no download

 177. KareeKrEn says:

  ceaser slot free games
  i want to play free slot machines
  jackpotjoy slots

 178. Anthonytesse says:

  While cryptos are gaining more and more acceptance, it is unlikely that brick and mortar casinos will be accepting any crypto for wagers in the near future. With that said, however, it is a near certainty that Bitcoin debit cards and other similar credit cards are being used at casinos on a daily basis. In the meantime, online crypto currencies are the go to, easy way to gamble and place sports bets online. It depends on the type of Bitcoin casino you are using. A hybrid casino is generally a standard casino that accepts Bitcoin deposits. Exclusive Bitcoin Casinos work typically in the same way as a conventional casino but allow you to deposit, play and withdraw in Bitcoin. YES! Playing at Bitcoin casinos is anonymous. HOWEVER, it assumes that you only play with Bitcoin and cryptocurrency. If you make deposits and withdrawals with fiat money (USD EUR), your anonymity can’t be guaranteed. https://murvual.com/discussion/profile/mitchel7820989/ CBN is a global ministry committed to preparing the nations of the world for the coming of Jesus Christ through mass media. Using television and the Internet, CBN is proclaiming the Good News in 149 countries and territories, with programs and content in 67 languages. Unlike real-world casinos, Funclub casino no deposit bonus adds more money to your deposited amount #ad New customers only. You are only allowed to participate if you are at least eighteen (18) years old or of legal age as determined by the laws of the country where You live (whichever is higher). T&Cs apply. Play responsibly. 18+ BeGambleAware. Please check bonus details below or more casino bonuses: 100,000s of People have saved I have never deposited in this casino and I have never redeemed a no deposit bonus or any kind of bonus in this casino prior to this one. I will emphasize again that I have reviewed their list of restricted countries and regions in terms and conditions and Croatia was not listed in any of these. I even took a screenshot of their terms and conditions page with a list of restricted countries and regions but I believe that you reviewed it yourself already. Thank you for your response.

 179. bdntbgcx says:

  buy stromectol 12mg stromectol pills ivermectin stromectol tablets

 180. tDus says:

  Pula nagród PokerStars Caribbean Adventure 2014 Main Event przekraczała dziesięć milionów dolarów. Pańka do turnieju dostał się dzięki kwalifikacjom, za które zapłacił… 700 dolarów. Jego inwestycja zwróciła się ponad 2000-krotnie. W rozgrywce na karaibskiej wysepce Paradise Island wzięło udział 1030 zawodników. Żeby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności: Za korzystanie z tej metody płatności nie naliczamy żadnych opłat. Gracze są jednak odpowiedzialni za pokrycie wszelkich ewentualnych opłat naliczanych przez ich bank. Jeśli nadal masz problem z zakupem w aplikacji i chcesz przekazać swoją opinię lub uzyskać pomoc, możesz skontaktować się z deweloperem aplikacji. Ważne!Linki do zewnętrznych stron i produktów dostarczamy tylko dla wygody naszych graczy. The Stars Group nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z nich, gdyż należą do niezależnych podmiotów. Wspomniane informacje i produkty stosuje się na własną odpowiedzialność i według własnego uznania. https://i-chooselove.com/community/profile/harristrundle9/ Opis: “Nie nie wracam do NosTale ! Kanał dalej pozostaje zamknięty ACZKOLWIEK żal patrzeć jak tacy TFUrcy pokroju Gnoma czy BisTa starają się wyruchać Was na pieniądze, zyskując wasze zaufanie nędznymi konkursami czy loteriam i nędznymi ruletkami ! Pieniądze które zostały mi wypłacone na odcinku zostaną przeznaczone na pewien cel ! (PRAWDOPODOBNIE). Pozdrawiam atencjuszy, niech wam żyłka nie pęknie od spinania dupek w komentarzach ;D” Miz, Ty żyjesz ?! :O Znaczy że ten kanał będzie nostejl ? 🙂 🙂 Opis: “Nie nie wracam do NosTale ! Kanał dalej pozostaje zamknięty ACZKOLWIEK żal patrzeć jak tacy TFUrcy pokroju Gnoma czy BisTa starają się wyruchać Was na pieniądze, zyskując wasze zaufanie nędznymi konkursami czy loteriam i nędznymi ruletkami ! Pieniądze które zostały mi wypłacone na odcinku zostaną przeznaczone na pewien cel ! (PRAWDOPODOBNIE). Pozdrawiam atencjuszy, niech wam żyłka nie pęknie od spinania dupek w komentarzach ;D”

 181. jpmcnzbq says:

  generic ivermectin 6 mg ivermectin online canada buy ivermectin

 182. spotting after clomid clomid pills to order chances of getting pregnant on 50mg clomid clomid where to buy

Leave a Reply