Tegundaskrá um íslenzka flatmosa og hornmosa (Marchantiophyta et Anthocerotophyta)

Skrifað um February 16, 2013 · in Mosar · 246 Comments

Conocephalum salebrosum (strýtuflekkur). Ljósm. ÁHB.

Conocephalum salebrosum (strýtuflekkur). Ljósm. ÁHB.

Tegundaskrá um íslenzka flatmosa og hornmosa

(Marchantiophyta et Anthocerotophyta)

Ágúst H. Bjarnason

tók saman

Fjölrit Vistfræðistofu n:r 37

Reykjavík 2009

 

Útgefandi: Vistfræðistofan – Ágúst H. Bjarnason 2009

 

Prentað sem handrit og óleyfilegt er að skrá það sem safneintak

í opinberu bókasafni nema með leyfi höfundar

 

Hvers konar fjölföldun er óheimil

Efnisyfirlit

Þakkir …………………………………………………………………………………… 4

Inngangur ……………………………………………………………………………… 5

Skýringar við skrá ………………………………………………………………….. 6

I Tegundaskrá um flatmosa ………………………………………………. 7

II Tegundaskrá um hornmosa …………………………….. 23

August Hesselbo 1918 ………………………………………………………….. 24

Afskráðar tegundir ……………………………………………………………….. 26

Ættkvíslir í stafrófsröð eftir íslenzkum nöfnum …………………………. 26

Tegundir í stafrófsröð eftir íslenzkum nöfnum ………………………….. 27

Heimildaskrá ……………………………………………………………………….. 29

Vefsíður ……………………………………………………………………………… 2

Þakkir

Árið 2007 styrkti Hagþenkir – félag höfunda fræðirita og kennslugagna – samningu og útgáfu rita um íslenzka mosafræði.

Fyrir þetta er þakkað.

13. dag marzmánaðar 2009

Inngangur

Fyrir rúmum tveimur árum kom út tegunda- og samheitaskrá um tegundir íslenzkra blaðmosa (Tegunda- og samheitaskrá yfir íslenzka blaðmosa (baukmosa) (Musci) – 53 bls. Reykjavík, janúar 2007). Nú er komið að fylkingum lifurmosa og hornmosa. Tilurð þessarar skrár er hin sama og hinnar fyrri, það er að halda saman á einum stað tíðum breytingum á nöfnum tegunda og flokkunarfræðilegum tilfæslum.

Grunnur að þessari skrá er sem áður fjölrit Náttúrufræðistofnunar n:r 44 Íslenskir mosar. Skrár og viðbætur eftir Bergþór Jóhannsson frá 2003. Full þörf er á að uppfæra allar slíkar skrár öðru hverju, svo að þær nái ekki að úreldast um of. Reyndar hafa ekki orðið jafn miklar breytingar meðal þessara mosa og blaðmosa. Á hinn bóginn hefur aldrei áður verið birt samheitaskrá um þessa mosa á íslenzku, sem nauðsynlega þarf að vera til.

Seint verða allir mosafræðingar á eitt sáttir um hvað telja beri tegund og hvort flokka eigi þær í smærri flokkunareiningar (undirtegundir og afbrigði). Skynsamlegast er að halda sig við niðurstöður fræðimanna annars staðar á Norðurlöndum, en líta þó jafnframt til annarra átta. Oft þarf að velja og hafna, en því betur sem maður þekkir viðkomandi tegund þeim mun auðveldara er að taka ákvörðun.

Fyrirhugað var að hafa hér greiningarlykil að mosum þessum. Smíði hans er komin langt á veg, en því miður hefur mér ekki auðnazt að prófa hann nema að takmörkuðu leyti, aðallega vegna skorts á eintökum. Þá hefur reynzt tafsamara en ætlað var að bera hann saman við marga aðra lykla til þess að staldra helzt við þau tegundareinkenni, sem áreiðanlegust eru en jafnframt auðgreinanleg sérkenni, svo að lykillinn komi sem flestum að gagni.

Sammerkt með skrá þessari og hinni fyrri, er, að hún er tekin saman í stopulum frítíma, enda eingöngu hugsuð til eigin nota. Geti aðrir haft af henni einhver not, má það teljast gott.

Skýringar við skrá

a) Nýjar tegundir fyrir Ísland teknar inn á skrá

Conocephalum salebrosum Szweyk., Buczk. & Odrzyk. (ÁHB 2007)

Moerckia hibernica (Hook.) Gottsche (BJ 2005)

b) Tegund afskráð hérlendis

Eftirtalin tegund er ekki talin lengur til íslenzkra tegunda:

Conocephalum conicum (L.) Dumort. (ÁHB 2007)

c) Tegundir felldar niður sem sjálfstæðar tegundir og gerðar að undirtegundum

Erfitt er að kveða á um hvað er góð og gild tegund, nema fram fari ítarlegar rannsóknir, sem ná yfir allt útbreiðslusvæði viðkomandi flokkunareiningar. Miðað við stöðu rannsókna nú eru eftirtaldar tegundir lagðar niður sem sjálfstæðar tegundir. Þegar slíkt er gert er oft úr vöndu að ráða. Einkum kemur þrennt til álita. Í fyrsta lagi getur breytileiki verið landfræðilega aðskilinn og þá kann að vera rétt að tala um undirtegundir (subspecies, subsp., ssp.). Sé frávikið minna, en þó nokkur vel greinanleg einkenni, má greina stofna að sem afbrigði (varietas, var.). Í þriðja lagi er breytileikinn oft augljós en fátt um örugg og haldbær greiningareinkenni; þá er líklega um að ræða ólík vaxtarform. Alltaf má eiga von á þvílíkum tilfærslum, en ef til vill verða einhverjar þessara tegunda endurreistar.

Cephalozia ambigua C.Massal. (fjallakrýli) er felld niður sem sjálfstæð tegund og gerð að undirtegund innan C. bicuspidata (vætukrýlis) og nefnist nú ssp. ambigua.

Cephaloziella arctogena (R.M.Schust.) Konstantinova (dalavæskill) er felld niður sem sjálfstæð tegund og gerð að undirtegund innan C. rubella (móavæskils) og nefnist nú ssp. arctogena.

Jungermannia exsertifolia Steph. (lækjableðla) er klofin í tvær undirtegundir og sú, sem vex hérlendis er J. exsertifolia ssp. cordifolia (Dumort.) Váňa, og heldur hún íslenzku nafni sínu.

Jungermannia polaris Lindb. (fjallableðla) er felld niður sem sjálfstæð tegund og gerð að undirtegund innan J. pumila (lænubleðlu) og nefnist nú ssp. polaris.

Jungermannia subelliptica (Lindb. ex Kaal.) Levier (bakkableðla) er felld niður sem sjálfstæð tegund og gerð að undirtegund innan J. obovata (roðableðlu) og nefnist nú ssp. minor.

Lophozia opacifolia Culm. ex Meyl. (heiðalápur) er felld niður sem sjálfstæð tegund og gerð að undirtegund innan L. incisa og nefnist nú ssp. opacifolia; þar sem L. incisa hefur aldrei hlotið íslenzkt nafn, heldur tegundin nafninu heiðalápur.

Plagiochila porelloides (Torrey ex Nees) Lindenb. (sniðmosi) er felld niður sem sjálfstæð tegund og gerð að undirtegund innan P. asplenioides og nefnist nú ssp. porelloides; þar sem P. asplenioides hefur aldrei hlotið íslenzkt nafn, heldur tegundin nafninu sniðmosi.

Radula lindenbergiana Gottsche ex C. Hartm. (vætusepi) er felld niður sem sjálfstæð tegund og gerð að undirtegund innan R. complanata (skorusepa) og nefnist nú ssp. lindenbergiana.

Phaeoceros carolinianus (Michx) Prosk. (hverahnýfill) er felld niður sem sjálfstæð tegund og gerð að undirtegund innan P. laevis og nefnist nú ssp. carolinianus; þar sem P. laevis hefur aldrei hlotið íslenzkt nafn, heldur tegundin nafninu hverahnýfill.

d) Nafnhöfundar

Á eftir tegundarheiti er nafn eða viðurkennd skammstöfun þess manns, sem lýsti fyrstur viðkomandi tegund. Er hann sagður nafnhöfundur. Stundum eru nafnhöfundar fleiri en einn. Allnokkrar breytingar eru gerðar á nafnhöfundum einstakra tegunda frá fyrri skrám. Farið var eftir fjölmörgum heimildum, sem traustastar mega teljast. Ekki er þörf á að birta þann lista sérstaklega.

e) Samheiti (fellt niður í þessari netútgáfu)

Þessi skrá upphaflega tekin saman sem samheitaskrá. Ítarleg slík skrá hefur aldrei verið birt áður. Hún er engu að síður mjög nauðsynleg. Skráin er ekki jafnítarleg í öllum ættkvíslum; úr því verður bætt síðar. Í fáum tilvikum er ekki um samheiti að ræða í ströngustu merkingu orðsins. Ekki þótti ástæða til að tilgreina alltaf fjölmargar undirtegundir og afbrigði sem samheiti, ef aðaltegundar er getið í samheitaskrá.

f) Íslenzk nöfn

Íslenzk nöfn á ættkvíslum og tegundum eru eftir Bergþóri Jóhannssyni (2003) með einni undantekningu þó. Í grein um Conocephalum salebrosum – fyrrum huliðstegund – (sjá Vistfræðistofan, Reykjavík, janúar 2007) var ekki talið rétt að breyta íslenzku nafni, sem haft var um þá tegund, sem áður var talið, að yxi hér á landi. Nú hefur komið í ljós, sem mig reyndar grunaði, að til eru þeir, sem halda því enn fram, að C. conicum vaxi hér og nota þá að réttu nafnið flekkmosi. Því er mér nauðugur sá kostur að tilfæra annað nafn á C. salebrosum. Þetta er að mörgu leyti mjög óheppilegt með tilliti til þeirra reglna, sem hefur verið fylgt við nafngiftir, þó að nafnið flekkmosi sé ekkert sérlega vel til fundið. Nafnið strýtuflekkur varð fyrir valinu.

Ekki er talið skynsamlegt að hafa sér nöfn á lægri flokkunareiningum en tegund, séu þær tvær eða fleiri hér á landi. Samkvæmt þessari reglu falla eftirtalin nöfn niður:

 

bakkableðla dalavæskill fjallableðla fjallakrýli vætusepi

 

Á hinn bóginn haldast eftirtalin nöfn undirtegunda, þar eð þær eru hinar einu innan viðkomandi tegundar, sem vaxa hérlendis:

 

heiðalápur hverahnýfill lækjableðla sniðmosi

 

I Tegundaskrá um flatmosa – Raðað eftir ættkvíslanöfnum

Anastrophyllum (Spruce) Steph. — Spengilmosar

Anastrophyllum minutum (Schreb.) R.M.Schust. — Vætuspengill

Anastrophyllum saxicola (Schrad.) R.M.Schust. — Urðaspengill

Aneura Dumort. — Fleðumosar

Aneura pinguis (L.) Dumort. — Fleðumosi

Anthelia (Dumort. emend. Schiffn.) Dumort. — Hélumosar

Anthelia julacea (L.) Dumort. — Vætluhéla

Anthelia juratzkana (Limpr.) Trevis. — Heiðahéla

Asterella P. Beauv. — Kögurmosar

Asterella gracilis (F.Weber) Underw. — Hlíðakögri

Barbilophozia Loeske — Larfamosar

Barbilophozia atlantica (Kaal.) Müll.Frib. — Holtalarfi

Barbilophozia barbata (Schmidel ex Schreb.) Loeske — Brekkularfi

Barbilophozia floerkei (F.Weber & D.Mohr) Loeske — Heiðalarfi

Barbilophozia hatcheri (A.Evans) Loeske — Urðalarfi

Barbilophozia kunzeana (Huebener) Müll.Frib. — Mýralarfi

Barbilophozia lycopodioides (Wallr.) Loeske — Lautalarfi

Barbilophozia quadriloba (Lindb.) Loeske — Vætularfi

Blasia L. — Blettamosar

Blasia pusilla L. — Blettamosi

Blepharostoma (Dumort. emend. Lindb.) Dumort. — Hýmosar

Blepharostoma trichophyllum (L.) Dumort. — Hýmosi

 

Calypogeia Raddi — Gyrðilmosar

Calypogeia fissa (L.) Raddi — Engjagyrðill

Calypogeia muelleriana (Schiffn.) Müll.Frib. — Laugagyrðill

Calypogeia sphagnicola (Arnell & J.Perss.) Warnst. & Loeske — Mýragyrðill

Cephalozia (Dumort. emend. Schiffn.) Dumort. — Krýlmosar

Cephalozia bicuspidata (L.) Dumort. — Vætukrýli

ssp. bicuspidata — Vætukrýli

ssp. ambigua (C.Massal.) R.M.Schust. — Fjallakrýli

Cephalozia pleniceps (Austin) Lindb. — Heiðakrýli

Cephaloziella (Spruce) Schiffn. — Væskilmosar

Cephaloziella dentata (Raddi) Migula — Hveravæskill

Cephaloziella divaricata (Sm.) Schiffn. — Urðavæskill

Cephaloziella hampeana (Nees) Schiffn. — Vætuvæskill

Cephaloziella integerrima (Lindb.) Warnst. — Vegavæskill

Cephaloziella massalongi (Spruce) Müll.Frib. — Skriðuvæskill

Cephaloziella rubella (Nees) Warnst. — Móavæskill

ssp. rubella — Móavæskill

ssp. arctogena (R.M. Schust.) R.M.Schust. & Damsh. — Dalavæskill

Cephaloziella spinigera (Lindb.) Warnst. — Mýravæskill

Cephaloziella varians (Gottsche) Steph. — Fjallavæskill

Chiloscyphus Corda — Lindamosar

Chiloscyphus coadunatus (Sw.) J.J.Engel & R.M.Schust. — Engjalindi

Chiloscyphus minor (Nees) J.J.Engel & R.M.Schust. — Kornalindi

Chiloscyphus polyanthos (L.) Corda — Lækjalindi

Cladopodiella H. Buch — Dyndilmosar

Cladopodiella francisci (Hook.) Jørg. — Volgrudyndill

Conocephalum Hill — Flekkmosar

Conocephalum salebrosum Szweyk., Buczk. & Odrzyk. — Strýtuflekkur

Diplophyllum (Dumort. emend. Lindb.) Dumort. — Flipamosar

Diplophyllum albicans (L.) Dumort. — Urðaflipi

Diplophyllum obtusifolium (Hook.) Dumort. — Gjótuflipi

Diplophyllum taxifolium (Wahlenb.) Dumort. — Heiðaflipi

Eremonotus Lindb. & Kaal. ex Pearson — Strengmosar

Eremonotus myriocarpus (Carrington) Lindb. & Kaal. ex Pearson — Strengmosi

Fossombronia Raddi — Skrúðmosar

Fossombronia foveolata Lindb. — Laugaskrúð

Fossombronia wondraczekii (Corda) Lindb. — Flagaskrúð

Frullania Raddi — Krúsmosar

Frullania dilatata (L.) Dumort. — Hjálmkrýsill

Frullania fragilifolia (Taylor) Gottsche & al. — Skorukrýsill

Frullania tamarisci (L.) Dumort. — Klettakrýsill

Gymnocolea (Dumort.) Dumort. — Slyðrumosar

Gymnocolea inflata (Huds.) Dumort. — Laugaslyðra

Gymnomitrion Corda — Kólfmosar

Gymnomitrion apiculatum (Schiffn.) Müll.Frib. — Brúnkólfur

Gymnomitrion concinnatum (Lightf.) Corda — Grænkólfur

Gymnomitrion corallioides Nees — Grákólfur

 

Haplomitrium Nees — Serkmosar

Haplomitrium hookeri (Sm.) Nees — Serkmosi

Harpanthus Nees — Fölmosar

Harpanthus flotovianus (Nees) Nees — Lindafölvi

Herbertus Gray — Klaufmosar

Herbertus stramineus (Dumort.) Trevis. — Klaufmosi

 

Hygrobiella Spruce — Angamosar

Hygrobiella laxifolia (Hook.) Spruce — Angamosi

Jungermannia L. — Bleðlumosar

Jungermannia atrovirens Dumort. — Gulbleðla

Jungermannia borealis Damsh. & Váňa — Dökkbleðla

Jungermannia caespiticia Lindenb. — Hverableðla

Jungermannia confertissima Nees — Ljósbleðla

Jungermannia exsertifolia Steph.

ssp. cordifolia (Dumort.) Váňa — Lækjableðla

Jungermannia gracillima Sm. — Laugableðla

Jungermannia hyalina Lyell — Vætubleðla

Jungermannia obovata Nees — Roðableðla

ssp. obovata — Roðableðla

ssp. minor (Carrington) Damsh. — Bakkableðla

Jungermannia pumila With. — Lænubleðla

ssp. pumila — Lænubleðla

ssp. polaris (Lindb.) Damsh. — Fjallableðla

Jungermannia sphaerocarpa Hook. — Sytrubleðla

Kurzia G.Martens — Kræklumosar

Kurzia pauciflora (Dicks.) Grolle — Kræklumosi

 

Leiocolea (Müll.Frib.) H.Buch — Glysjumosar

Leiocolea badensis (Gottsche) Jørg. — Vætuglysja

Leiocolea bantriensis (Hook.) Jørg. — Klettaglysja

Leiocolea gillmanii (Austin) A.Evans — Sytruglysja

Leiocolea heterocolpos (Thed. ex Hartm.) H.Buch — Kornaglysja

Leiocolea rutheana (Limpr.) Müll.Frib. — Kelduglysja

 

Lejeunea Libert — Skjóðumosar

Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb. — Skjóðumosi

Lepidozia (Dumort.) Dumort. — Griplumosar

Lepidozia reptans (L.) Dumort. — Griplumosi

Lophozia (Dumort.) Dumort. — Lápmosar[1]

Lophozia bicrenata (Schmidel ex Hoffm.) Dumort. — Hraunlápur

Lophozia debiliformis R.M.Schust. & Damsh. — Fjallalápur

Lophozia excisa (Dicks.) Dumort. — Dreyralápur

Lophozia grandiretis (Lindb. ex Kaal.) Schiffn. — Flekkulápur

Lophozia incisa (Schrad.) Dumort.

ssp. opacifolia (Culm. ex Meyl.) R.M.Schust. & Damsh. — Heiðalápur

Lophozia longidens (Lindb.) Macoun — Kjarrlápur

Lophozia obtusa (Lindb.) A.Evans — Engjalápur

Lophozia sudetica (Nees ex Huebener) Grolle — Lautalápur

Lophozia ventricosa (Dicks.) Dumort. — Urðalápur

Lophozia wenzelii (Nees) Steph. — Spónlápur

Marchantia L — Stjörnumosar

Marchantia polymorpha L. — Stjörnumosi

Marsupella Dumort. — Glettumosar

Marsupella adusta (Nees emend. Limpr.) Spruce — Rindagletta

Marsupella brevissima (Dumort.) Grolle — Dældagletta

Marsupella commutata (Limpr.) Bernet — Urðagletta

Marsupella condensata (Ångstr. ex C.Hartm.) Lindb. ex Kaal. — Lautagletta

Marsupella emarginata (Ehrh.) Dumort. — Lækjagletta

Marsupella funckii (F.Weber & D.Mohr) Dumort. — Hveragletta

Marsupella sparsifolia (Lindb.) Dumort. — Gjótugletta

Marsupella spiniloba R.M.Schust. & Damsh. — Fjallagletta

Marsupella sprucei (Limpr.) Bernet — Holtagletta

Metzgeria Raddi — Refilmosar

Metzgeria conjugata Lindb. — Klettarefill

Metzgeria furcata (L.) Dumort. — Skuggarefill

Moerckia Gottsche — Slitrumosar[2]

Moerckia blyttii (Moerch ex Hornem.) Brockm. — Fagurslitra

Moerckia hibernica (Hook.) Gottsche — Kögurslitra

Nardia Gray — Naddmosar

Nardia breidleri (Limpr.) Lindb. — Fjallanaddur

Nardia geoscyphus (De Not.) Lindb. — Heiðanaddur

Nardia scalaris Gray — Flaganaddur

Odontoschisma (Dumort.) Dumort. — Gepilmosar

Odontoschisma elongatum (Lindb.) A.Evans — Brúngepill

Odontoschisma macounii (Austin) Underwood — Heiðagepill

Odontoschisma sphagni (Dicks.) Dumort. — Mýragepill

 

Pellia Raddi — Blöðkumosar

Pellia endiviifolia (Dicks.) Dumort. — Laugablaðka

Pellia neesiana (Gottsche) Limpr. — Vætublaðka

 

Peltolepis Lindb. — Flyksumosar

Peltolepis quadrata (Sauter) Müll.Frib. — Flyksumosi

 

Plagiochila (Dumort.) Dumort. — Sniðmosar

Plagiochila asplenioides (L. emend. Taylor) Dumort.

ssp. porelloides (Torrey ex Nees) Kaal. — Sniðmosi

 

Pleurocladula Grolle — Skjannamosar

Pleurocladula albescens (Hook.) Grolle — Heiðaskjanni

 

Porella L. — Snepilmosar

Porella cordaeana (Huebener) Moore — Vætusnepill

Preissia Corda — Dröfnumosar

Preissia quadrata (Scop.) Nees — Dröfnumosi

 

Ptilidium Nees — Trefjumosar

Ptilidium ciliare (L.) Hampe — Móatrefja

Radula Dumort. — Sepamosar

Radula complanata (L.) Dumort. — Skorusepi

ssp. complanata — Skorusepi

ssp. lindenbergiana (Gottsche ex C. Hartm.) R.M.Schust. — Vætusepi

 

Reboulia Raddi — Flögumosar

Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi — Flögumosi

Riccardia Gray — Bendilmosar

Riccardia chamedryfolia (With.) Grolle — Pollabendill

Riccardia incurvata Lindb. — Sytrubendill

Riccardia latifrons (Lindb.) Lindb. — Mýrabendill

Riccardia multifida (L.) Gray — Laugabendill

Riccia L. — Nistilmosar

Riccia beyrichiana Hampe ex Lehm. — Lauganistill

Riccia cavernosa Hoffm. — Hveranistill

Riccia sorocarpa Bisch. — Flaganistill

 

Sauteria Nees — Mjallmosar

Sauteria alpina (Nees) Nees — Mjallmosi

Scapania (Dumort.) Dumort. — Leppmosar

Scapania brevicaulis Taylor — Vætuleppur

Scapania calcicola (Arnell & J.Perss.) Ingham — Ýruleppur

Scapania curta (Mart.) Dumort. — Skurðleppur

Scapania cuspiduligera (Nees) Müll.Frib. — Skeiðleppur

Scapania gymnostomophila Kaal. — Yrjuleppur

Scapania hyperborea Jørg. — Brúnleppur

Scapania irrigua (Nees) Nees ex Gottsche et al.— Mýraleppur

Scapania lingulata H.Buch — Tunguleppur

Scapania mucronata H.Buch — Broddleppur

Scapania obcordata (Berggr.) S.W.Arnell — Lautaleppur

Scapania obscura (Arnell & C.E.O.Jensen) Schiffn. — Dökkleppur

Scapania paludicola Loeske & Müll.Frib. — Kelduleppur

Scapania paludosa (Müll.Frib.) Müll.Frib. — Lindaleppur

Scapania scandica (Arnell & H.Buch) Macvicar — Hraunleppur

Scapania subalpina (Nees ex Lindenb.) Dumort. — Ljósileppur

Scapania uliginosa (Sw. ex Lindenb.) Dumort. — Rauðleppur

Scapania undulata (L.) Dumort. — Lækjaleppur

Sphenolobopsis R.M.Schust. & Kitag. — Forkmosar

Sphenolobopsis pearsonii (Spruce) R.M. Schust. — Forkmosi

Tetralophozia (R.M.Schust.) Schljakov — Rekkmosar

Tetralophozia setiformis (Ehrh.) Schljakov — Rekkmosi

Tritomaria Schiffn. ex Loeske — Hakmosar

Tritomaria polita (Nees) Jørg. — Glæhaki

Tritomaria quinquedentata (Huds.) H.Buch — Skáhaki

Tritomaria scitula (Taylor) Jørg. — Dílhaki

 

II Tegundaskrá um hornmosa

Phaeoceros Prosk. — Hnýfilmosar

Phaeoceros laevis (L.) Prosk.

ssp. carolinianus (Michx.) Prosk. — Hverahnýfill

 

August Hesselbo 1918

Eftirtaldar tegundir lifurmosa eru nefndar í The Bryophyta of Iceland eftir August Hesselbo (1918). Þar, sem gömul tegundaheiti eru notuð, eru núgildandi nöfn höfð innan sviga og íslenzk heiti þar á eftir. Tegundir merktar krossi (†) hefur ekki tekizt að staðfesta að vaxi hérlendis.

Alicularia geoscypha (syn. Nardia geoscyphus) — Heiðanaddur

Alicularia scalaris (syn. Nardia scalaris) — Flaganaddur

Aneura latifrons (syn. Riccardia latifrons) — Mýrabendill

Aneura multifida (syn. Riccardia multifida) — Laugabendill

Aneura pinguis — Fleðumosi

Anthelia julacea — Vætluhéla

Anthelia juratzkana — Heiðahéla

Blasia pusilla — Blettamosi

Blepharostoma trichophyllum — Hýmosi

Cephalozia ambigua (syn. Cephalozia bicuspidata ssp. ambigua) — [Fjallakrýli]

Cephalozia bicuspidata (syn. Cephalozia bicuspidata ssp. bicuspidata) — Vætukrýli

†Cephalozia media (syn.Cephalozia lunulifolia) — Óstaðfestur fundur

Cephalozia pleniceps — Heiðakrýli

Cephaloziella hampeana — Vætuvæskill

Cephaloziella rubella — Móavæskill

Chandonanthus setiformis (syn. Tetralophozia setiformis) — Rekkmosi

Chiloscyphus polyanthus (syn. C. polyanthos) — Lækjalindi

Diplophyllum albicans — Urðaflipi

Diplophyllum obtusifolium — Gjótuflipi

Eucalyx subellipticus (syn. Jungermannia obovata ssp. minor) — Roðableðla

Fegatella conica (syn. Conocephalum conicum) sensu C. salebrosum — Strýtuflekkur

Fimbriaria pilosa (syn. Asterella gracilis) — Hlíðakögri

Fossombronia dumortieri (syn. Fossombronia foveolata) — Laugaskrúð

Frullania dilatata — Hjálmkrýsill

Frullania fragilifolia — Skorukrýsill

Frullania tamarisci — Klettakrýsill

Gymnocolea inflata — Laugaslyðra

Gymnomitrium concinnatum (syn. Gymnomitrion concinnatum) — Grænkólfur

Gymnomitrium corallioides (syn. Gymnomitrion corallioides) — Grákólfur

†Gymnomitrium revolutum (syn Marsupella revoluta) — Óstaðfestur fundur

Gymnomitrium varians (syn. Marsupella brevissima) — Dældagletta

Haplozia atrovirens (syn. Jungermannia atrovirens) — Gulbleðla

Haplozia cordifolia (syn. Jungermannia exsertifolia ssp. cordifolia — Lækjableðla

Haplozia crenulata (syn. Jungermannia gracillima) — Laugableðla

Haplozia pumila (syn. Jungermannia pumila ssp. pumila) — Lænubleðla

Haplozia riparia (syn. Jungermannia atrovirens) — Gulbleðla

Haplozia sphaerocarpa (syn. Jungermannia sphaerocarpa) — Sytrubleðla

Harpanthus flotowianus — Lindafölvi

†Jamesoniella autumnalis — Óstaðfestur fundur

Lejeunea cavifolia — Skjóðumosi

Lepidozia setacea (syn. Kurzia pauciflora) — Kræklumosi

†Leptoscyphus anomalus (syn Mylia anomala (Hook.) Gray) — Óstaðfestur fundur

Lophocolea cuspidata (syn. Chiloscyphus coadunatus) — Engjalindi

Lophocolea minor (syn. Chiloscyphus minor) — Kornalindi

Lophozia alpestris (syn. Lophozia sudetica) — Lautalápur

Lophozia barbata (syn. Barbilophozia barbata) — Brekkularfi

Lophozia excisa — Dreyralápur

Lophozia flaerckei (syn. Barbilophozia floerkei) — Heiðalarfi

Lophozia heterocolpos (syn. Leiocolea heterocolpos) — Kornaglysja

Lophozia hornschuchiana (syn. Leiocolea bantriensis) — Klettaglysja

Lophozia kunzeana (syn. Barbilophozia kunzeana) — Mýralarfi

Lophozia lycopodioides (syn. Barbilophozia lycopodioides) — Lautalarfi

Lophozia muelleri (Leiocolea spp. incl. L. collaris, L. alpestris) sensus Leiocolea bantriensis

Lophozia quadriloba (syn. Barbilophozia quadriloba) — Vætularfi

Lophozia quinquedentata (syn. Tritomaria quinquedentata) — Skáhaki

Lophozia schultzii (syn. Leiocolea rutheana) — Kelduglysja

Lophozia ventricosa — Urðalápur

Lophozia wenzelii — Spónlápur

Madotheca cordaeana (syn. Porella cordaeana) — Vætusnepill

Marchantia polymorpha — Stjörnumosi

Marsupella aquatica (syn. Marsupella emarginata var. aquatica) — Lækjagletta

Marsupella emarginata (syn. Marsupella emarginata var. emarginata) — Lækjagletta

Marsupella funckii — Hveragletta

Metzgeria furcata — Skuggarefill

†Odontoschisma denudatum — Óstaðfestur fundur

Odontoschisma elongatum — Brúngepill

Odontoschisma macouni[i]— Heiðagepill

Pellia neesiana — Vætublaðka

Plagiochila asplenioides (syn. Plagiochila asplenioides ssp. porelloides) — Sniðmosi

Pleuroclada albescens (syn. Pleurocladula albescens) — Heiðaskjanni

Pleuroclada albescens var. islandica (syn. Pleurocladula albescens) — Heiðaskjanni

Pressia commutata (syn. Preissia quadrata) — Dröfnumosi

Ptilidium ciliare — Móatrefja

Radula complanata — Skorusepi

Reboulia hemisphaerica — Flögumosi

Sauteria alpina — Mjallmosi

Scapania bartlingii (syn. Scapania cuspiduligera) — Skeiðleppur

Scapania curta — Skurðleppur

Scapania dentata (syn. Scapania undulata) — Lækjaleppur

Scapania irrigua — Mýraleppur

Scapania paludosa — Lindaleppur

Scapania remota (syn. Scapania hyperborea) — Brúnleppur

Scapania subalpina — Ljósileppur

Scapania uliginosa — Rauðleppur

Scapania undulata — Lækjaleppur

Sphenolobus minutus (syn.Anastrophyllum minutum) — Vætuspengill

Sphenolobus politus (syn. Tritomaria polita) — Glæhaki

Sphenolobus saxicola (syn. Anastrophyllum saxicola) — Urðaspengill

 

Afskráðar tegundir

Í eftirfarandi skrá eru tegundir, sem hafa verið skráðar hér á landi, en full vissa liggur ekki fyrir:

Barbilophozia binsteadii (Kaal.) Loeske

Calypogeia integristipula Steph.

Cephalozia lunulifolia (Dumort.) Dumort.

Cephalozia macounii (Austin) Austin

Harpanthus scutatus (F.Weber & D.Mohr) Spruce

Jamesoniella autumnalis (DC.) Steph.

Jungermannia jenseniana Grolle

Lophozia bantriensis (Hook.) Steph.

Lophozia elongata Steph.

Lophozia laxa (Lindb.) Grolle

Marsupella revoluta (Nees) Dumort.

Marsupella sphacelata (Gieseke) Dumort.

Mylia anomala (Hook.) Gray

Nardia compressa (Hook.) Gray

Nardia insecta Lindb.

Odontoschisma denudatum (Nees in Mart.) Dumort.

Plagiochila arctica Bryhn & Kaal.

Porella platyphylla (L.) Pfeiff.

Prasanthus suecicus (Gottsche) Lindb.

Ptilidium pulcherrimum (Weber) Vainio

Riccia bifurca Hoffm.

 

Ættkvíslir í stafrófsröð eftir íslenzkum nöfnum

Angamosar — Hygrobiella

Bendilmosar — Riccardia

Bleðlumosar — Jungermannia

Blettamosar — Blasia

Blöðkumosar — Pellia

Dröfnumosar — Preissia

Dyndilmosar — Cladopodiella

Fleðumosar — Aneura

Flekkmosar — Conocephalum

Flipamosar — Diplophyllum

Flyksumosar — Peltolepis

Flögumosar— Reboulia

Forkmosar — Sphenolobopsis

Fölmosar — Harpanthus

Gepilmosar — Odontoschisma

Glettumosar — Marsupella

Glysjumosar — Leiocolea

Griplumosar — Lepidozia

Gyrðilmosar — Calypogeia

Hakmosar — Tritomaria

Hélumosar — Anthelia

Hnýfilmosar — Phaeoceros

Hýmosar — Blepharostoma

Klaufmosar — Herbertus

Kólfmosar — Gymnomitrion

Krúsmosar — Frullania

Krýlmosar — Cephalozia

Kræklumosar — Kurzia

Kögurmosar — Asterella

Larfamosar — Barbilophozia

Lápmosar — Lophozia

Leppmosar — Scapania

Lindamosar — Chiloscyphus

Mjallmosar — Sauteria

Naddmosar — Nardia

Nistilmosar — Riccia

Refilmosar — Metzgeria

Rekkmosar — Tetralophozia

Sepamosar — Radula

Serkmosar — Haplomitrium

Skjannamosar — Pleurocladula

Skjóðumosar — Lejeunea

Skrúðmosar — Fossombronia

Slitrumosar — Moerckia

Slyðrumosar — Gymnocolea

Snepilmosar — Porella

Sniðmosar — Plagiochila

Spengilmosar— Anastrophyllum

Stjörnumosar — Marchantia

Strengmosar — Eremonotus

Trefjumosar — Ptilidium

Væskilmosar — Cephaloziella

 

 

Tegundir í stafrófsröð eftir íslenzkum nöfnum

Angamosi — Hygrobiella laxifolia

[Bakkableðla — Jungermannia obovata ssp. minor] sjá roðableðla

Blettamosi— Blasia pusilla

Brekkularfi — Barbilophozia barbata

Broddleppur — Scapania mucronata

Brúngepill — Odontoschisma elongatum

Brúnkólfur — Gymnomitrion apiculatum

Brúnleppur — Scapania hyperborea

[Dalavæskill — Cephaloziella rubella ssp. arctogena] sjá móavæskill

Dílhaki — Tritomaria scitula

Dreyralápur — Lophozia excisa

Dröfnumosi — Preissia quadrata

Dældagletta — Marsupella brevissima

Dökkbleðla — Jungermannia borealis

Dökkleppur — Scapania obscura

Engjagyrðill — Calypogeia fissa

Engjalápur — Lophozia obtusa

Engjalindi — Chiloscyphus coadunatus

Fagurslitra — Moerckia blyttii

[Fjallableðla — Jungermannia pumila ssp. polaris] sjá lænubleðla

Fjallagletta — Marsupella spiniloba

[Fjallakrýli — Cephalozia bicuspidata ssp. ambigua] sjá vætukrýli

Fjallalápur — Lophozia debiliformis

Fjallanaddur — Nardia breidleri

Fjallavæskill — Cephaloziella varians

Flaganaddur — Nardia scalaris

Flaganistill — Riccia sorocarpa

Flagaskrúð — Fossombronia wondraczekii

Fleðumosi — Aneura pinguis

Flekkulápur — Lophozia grandiretis

Flyksumosi — Peltolepis quadrata

Flögumosi — Reboulia hemisphaerica

Forkmosi — Sphenolobopsis pearsonii

Gjótuflipi — Diplophyllum obtusifolium

Gjótugletta — Marsupella sparsifolia

Glæhaki — Tritomaria polita

Grákólfur — Gymnomitrion corallioides

Griplumosi — Lepidozia reptans

Grænkólfur — Gymnomitrion concinnatum

Gulbleðla — Jungermannia atrovirens

Heiðaflipi — Diplophyllum taxifolium

Heiðagepill — Odontoschisma macounii

Heiðahéla — Anthelia juratzkana

Heiðakrýli — Cephalozia pleniceps

Heiðalarfi — Barbilophozia floerkei

Heiðalápur — Lophozia incisa ssp. opacifolia

Heiðanaddur — Nardia geoscyphus

Heiðaskjanni — Pleurocladula albescens

Hjálmkrýsill — Frullania dilatata

Hlíðakögri — Asterella gracilis

Holtagletta — Marsupella sprucei

Holtalarfi — Barbilophozia atlantica

Hraunlápur — Lophozia bicrenata

Hraunleppur — Scapania scandica

Hverableðla — Jungermannia caespiticia

Hveragletta — Marsupella funckii

Hverahnýfill — Phaeoceros laevis ssp. carolinianus

Hveranistill — Riccia cavernosa

Hveravæskill — Cephaloziella dentata

Hýmosi — Blepharostoma trichophyllum

Kelduglysja — Leiocolea rutheana

Kelduleppur — Scapania paludicola

Kjarrlápur — Lophozia longidens

Klaufmosi — Herbertus stramineus

Klettaglysja — Leiocolea bantriensis

Klettakrýsill — Frullania tamarisci

Klettarefill — Metzgeria conjugata

Kornaglysja — Leiocolea heterocolpos

Kornalindi — Chiloscyphus minor

Kræklumosi — Kurzia pauciflora

Kögurslitra — Moerckia hibernica

Laugabendill — Riccardia multifida

Laugablaðka — Pellia endiviifolia

Laugableðla — Jungermannia gracillima

Laugagyrðill — Calypogeia muelleriana

Lauganistill — Riccia beyrichiana

Laugaskrúð — Fossombronia foveolata

Laugaslyðra — Gymnocolea inflata

Lautagletta — Marsupella condensata

Lautalarfi — Barbilophozia lycopodioides

Lautalápur — Lophozia sudetica

Lautaleppur — Scapania obcordata

Lindafölvi — Harpanthus flotovianus

Lindaleppur — Scapania paludosa

Ljósbleðla — Jungermannia confertissima

Ljósileppur — Scapania subalpina

Lækjableðla — Jungermannia exsertifolia ssp. cordifolia

Lækjagletta — Marsupella emarginata

Lækjaleppur — Scapania undulata

Lækjalindi — Chiloscyphus polyanthos

Lænubleðla — Jungermannia pumila

ssp. pumila

ssp. polaris

Mjallmosi — Sauteria alpina

Móatrefja — Ptilidium ciliare

Móavæskill — Cephaloziella rubella

ssp. rubella

ssp. arctogena

Mýrabendill — Riccardia latifrons

Mýragepill — Odontoschisma sphagni

Mýragyrðill — Calypogeia sphagnicola

Mýralarfi — Barbilophozia kunzeana

Mýraleppur — Scapania irrigua

Mýravæskill — Cephaloziella spinigera

Pollabendill — Riccardia chamedryfolia

Rauðleppur — Scapania uliginosa

Rekkmosi — Tetralophozia setiformis

Rindagletta — Marsupella adusta

Roðableðla — Jungermannia obovata

ssp. obovata

ssp. minor

Serkmosi — Haplomitrium hookeri

Skáhaki — Tritomaria quinquedentata

Skeiðleppur — Scapania cuspiduligera

Skjóðumosi — Lejeunea cavifolia

Skorukrýsill — Frullania fragilifolia

Skorusepi — Radula complanata

ssp. complanata

ssp. lindenbergiana

Skriðuvæskill — Cephaloziella massalongi

Skuggarefill — Metzgeria furcata

Skurðleppur — Scapania curta

Sniðmosi — Plagiochila asplenioides ssp. porelloides

Spónlápur — Lophozia wenzelii

Stjörnumosi — Marchantia polymorpha

Strengmosi — Eremonotus myriocarpus

Strýtuflekkur — Conocephalum salebrosum

Sytrubendill — Riccardia incurvata

Sytrubleðla — Jungermannia sphaerocarpa

Sytruglysja — Leiocolea gillmanii

Tunguleppur — Scapania lingulata

Urðaflipi — Diplophyllum albicans

Urðagletta — Marsupella commutata

Urðalarfi — Barbilophozia hatcheri

Urðalápur — Lophozia ventricosa

Urðaspengill — Anastrophyllum saxicola

Urðavæskill — Cephaloziella divaricata

Vegavæskill — Cephaloziella integerrima

Volgrudyndill — Cladopodiella francisci

Vætluhéla — Anthelia julacea

Vætublaðka — Pellia neesiana

Vætubleðla — Jungermannia hyalina

Vætuglysja — Leiocolea badensis

Vætukrýli — Cephalozia bicuspidata

ssp. bicuspidata

ssp. ambigua

Vætularfi — Barbilophozia quadriloba

Vætuleppur — Scapania brevicaulis

[Vætusepi — Radula complanata ssp. lindenbergiana] sjá skorusepi

Vætusnepill — Porella cordaeana

Vætuspengill — Anastrophyllum minutum

Vætuvæskill — Cephaloziella hampeana

Yrjuleppur — Scapania gymnostomophila

Ýruleppur — Scapania calcicola

 

Heimildaskrá

Arnell, S., 1956: Illustrated Moss Flora of Fennoscandia. I. Hepaticae. Gleerups, Lund. 308 bls.

Ágúst H. Bjarnason, 2007: Conocephalum salebrosum – fyrrum huliðstegund – (Marchantiales). Vistfræðistofan. Reykjavík, 18 bls. Janúar 2007.

Bergþór Jóhannsson, 2003: Íslenskir mosar. Skrár og viðbætur. Fjölrit Náttúrufræðistofnunar 44. Apríl 2003.

Bergþór Jóhannsson, 2005: Tvær mosategundir nýjar fyrir Ísland. Í: Á sprekamó (ritstj. Sigurður Ægisson). Bókaútgáfan Hólar, Akureyri, 2005: 53-55.

Damsholt, K., 2002: Illustrated Flora of Nordic Liverworts and Hornworts. Nord. Bryol. Soc., Lund. 840 bls.

Hallingbäck, T., Hedenäs, L. & Weibull, H. 2006: Ny checklista för Sveriges mossor. – Svensk bot. tidskrift 100:2: 96-148.

Hesselbo, A., 1918: The Bryophyta of Iceland. Bot. Icel. 1: 395-677.

Inoue, H. & Steere, W.C., 1981: A contribution to the hepaticology of Iceland. Bull. Nat. Sci. Mus. Tokyo, Ser. B., 7: 75-89.

Paton, J.A., 1980: Observations on Riccia bifurca Hoffm. and other species of Riccia L. in the British Isles. J.Bryol. 11: 609-689.

Paton, J.A., 1999: The Liverwort Flora of the British Isles. Harley Books. 626 bls.

 

 

 

Vefsíður; allar síðast sóttar 14. jan. 2009:

 

 

http://www.mobot.org/MOBOT/tropicos/most/iom.shtml

http://www.itis.gov/index.html

http://botanika.bf.jcu.cz/bryoweb/klic/genera/scapania.html

http://www.nism.unizh.ch/intern/checkliste_de.php?fl=C%25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] Ýmsir, þar á meðal K. Damsholt (2002), nota Lophozia í mun víðtækari merkingu en hér og skipta henni í undirættkvíslir, meðal annars Barbilophozia og Leiocolea.

[2] Rithátturinn Moerchia þekkist einnig.

Leitarorð:

246 Responses to “Tegundaskrá um íslenzka flatmosa og hornmosa (Marchantiophyta et Anthocerotophyta)”
 1. I’m not sure why but this blog is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this problem or is it a problem on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 2. PIP Autism says:

  My wife and i got very satisfied Chris could finish up his homework through the ideas he was given while using the weblog. It’s not at all simplistic to just be giving away procedures that many men and women may have been trying to sell. And we also keep in mind we have the writer to give thanks to because of that. These illustrations you made, the easy blog navigation, the friendships you will aid to engender – it is many incredible, and it’s really leading our son and the family reckon that the article is cool, which is highly mandatory. Thanks for everything!

 3. Amapiano says:

  Great line up. We will be linking to this great article on our site. Keep up the good writing.

 4. ethica says:

  I keep listening to the news update lecture about receiving boundless online grant applications so I have been looking around for the most excellent site to get one. Could you advise me please, where could i find some?

 5. Sukitogel says:

  I carry on listening to the rumor lecture about getting boundless online grant applications so I have been looking around for the most excellent site to get one. Could you advise me please, where could i get some?

 6. My developer is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on various websites for about a year and am worried about switching to another platform. I have heard excellent things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress posts into it? Any help would be really appreciated!

 7. Slot Gacor says:

  Woah! I’m really enjoying the template/theme of this blog. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s difficult to get that “perfect balance” between usability and visual appeal. I must say you have done a great job with this. Additionally, the blog loads extremely fast for me on Internet explorer. Superb Blog!

 8. Very interesting points you have observed, appreciate it for posting.

 9. I couldn’t resist commenting

 10. Hello.This post was extremely motivating, particularly since I was investigating for thoughts on this subject last Saturday.

 11. link says:

  Some really fantastic work on behalf of the owner of this internet site, dead outstanding content.

 12. I will right away grab your rss feed as I can’t find your email subscription link or newsletter service. Do you have any? Kindly let me know in order that I could subscribe. Thanks.

 13. Nice blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog stand out. Please let me know where you got your theme. Appreciate it

 14. website says:

  I am curious to find out what blog system you are using? I’m having some minor security issues with my latest website and I’d like to find something more safeguarded. Do you have any suggestions?

 15. You made various good points there. I did a search on the subject and found mainly people will consent with your blog.

 16. Members Site says:

  You are my inhalation, I own few blogs and occasionally run out from to brand.

 17. Its superb as your other posts : D, thankyou for posting. “A lost battle is a battle one thinks one has lost.” by Ferdinand Foch.

 18. Whats up this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding knowledge so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

 19. JebnShofs says:

  canada drugs is closing after 17 years canadian pharmacy reviews

 20. KatineKrEn says:

  play free online slots machine 999999999999
  [url=”https://2-free-slots.com”]slotomania free slots no download[/url]
  reel deal slots

 21. KatineKrEn says:

  play slots online
  [url=”https://2-free-slots.com”]free casino games[/url]
  casino slots online bonus

 22. ShaynaKrEn says:

  dissertation help leicester
  writing dissertation abstract
  data analysis dissertation help

 23. JoeteKrEn says:

  dissertation services
  writing papers
  dissertation title generator

 24. JoeteKrEn says:

  dissertation writing process
  books thesis dissertation help
  writing a proposal for your dissertation

 25. ChandaKrEn says:

  nursing dissertation help
  writing a dissertation methodology
  uk dissertation writing help quotes

 26. AvivaKrEn says:

  best dissertation writing service uk
  professional dissertation help
  nursing dissertation help

 27. DortheaKrEn says:

  what is a dissertation
  dissertation printing
  best dissertation help services

 28. VerieeKrEn says:

  dissertation proposal help
  dissertation express
  help with my dissertation

 29. SuzannKrEn says:

  research writing services
  dissertation writing
  dissertation help methodology

 30. SalliKrEn says:

  essay writing services 2019
  [url=”https://dissertationwritingcenter.com”]writing editing services[/url]
  medical dissertation writing service

 31. DarsieKrEn says:

  uk dissertation writing
  dissertation uk help
  best dissertation writing services uk

 32. TandiKrEn says:

  the best online casino
  online casinos free money
  no deposit casino games

 33. TandiKrEn says:

  online gambling for real money
  casino free bonus
  online casinos for usa players

 34. JenneeKrEn says:

  dissertation research and writing
  what is a dissertation
  writing dissertation abstract

 35. AbagaelKrEn says:

  online casinos that pay real money
  online casinos free bonuses
  welcome bonus casino

 36. ShaylaKrEn says:

  free casino no deposit
  free spins casino
  free money casino

 37. AudreKrEn says:

  average dissertation length
  write my dissertation for me
  writing dissertation

 38. HestiaKrEn says:

  doctoral dissertation
  writing editing service
  doctoral dissertation

 39. VerenaKrEn says:

  online casinos that pay real money
  best free casino bonus no deposit
  online casino no deposit

 40. DixieKrEn says:

  win real money online casino
  free casino money
  online usa casino

 41. LaureenKrEn says:

  super slots casino
  bonus casino no deposit
  online casino deposit bonus

 42. FranniKrEn says:

  online casinos with no deposit bonus
  free money casino
  no deposit welcome bonus casino

 43. PearlKrEn says:

  play bingo for real money
  mobile casino games for real money
  casino welcome bonuses

 44. BobbieKrEn says:

  play mobile casino
  online casino free spins
  best welcome bonus online casino

 45. LeslieKrEn says:

  mobile casino real money
  no deposit bonus casinos
  mobile casino online

 46. HonorKrEn says:

  vpn pc free
  vpn download
  buy indian vpn

 47. TeddieKrEn says:

  vpn buy
  business class vpn
  virtual shield vpn

 48. JaynellKrEn says:

  best mobile casino
  best online usa casinos
  mobile casino online

 49. JenneeKrEn says:

  best vpn router 2022
  ivacy vpn
  best vpn value

 50. DulceaKrEn says:

  no deposit casino bonus
  online casinos with no deposit bonus
  no deposit casino online

 51. LaurellaKrEn says:

  express vpn free trial
  hotspot vpn
  vpn reviews

 52. FifineKrEn says:

  no deposit sign up bonus
  no deposit sign up bonus
  deposit bonuses

 53. SheelaghKrEn says:

  vpn provider reviews
  betternet vpn
  buy dedicated vpn

 54. FifineKrEn says:

  online real money casinos
  online casino games for real money
  best casinos online

 55. SheelaghKrEn says:

  free new zealand vpn
  buy 911 vpn
  best vpn mac

 56. FifineKrEn says:

  online casino bonuses
  best mobile casinos
  casino win real money

 57. GwenoreKrEn says:

  online american casinos
  online casino sign up bonuses
  play bingo for real money

 58. GladiKrEn says:

  dating dominant gay men
  adam for adam gay dating site
  gay/bi dating apps

 59. JeraleeKrEn says:

  gay dating appd
  gay free dating 4 older uk
  is plenty of fish a gay dating site?

 60. JoannKrEn says:

  local-singles club
  top internet dating sites
  online dating sites free chatting

 61. GennieKrEn says:

  gay dirty chat
  [url=”https://chatcongays.com”]live gay chat lines[/url]
  gay aam chat

 62. LettiKrEn says:

  connecting singles
  meet= dating dating
  dating websites free

 63. DeeynKrEn says:

  first gay chat
  free chat gay man colorado
  gay porn video chat

 64. EmaleeKrEn says:

  gay chat site
  gay chat app
  gay video cam chat

 65. StephineKrEn says:

  free xxx gay interational chat rooms in johnstown, pa
  gay sissie video chat
  free gay sex chat rooms

 66. RobenaKrEn says:

  free chat with men – live gay cams, free gay webcams at chaturbate
  [url=”https://gaychatspots.com”]gay chat randome[/url]
  gay local chat

 67. RobenaKrEn says:

  gay curious sex chat
  chat with gay men
  gay french chat camtocam

 68. LoreenKrEn says:

  gay video chat surry county nc
  denver gay chat
  any gay college chat rooms?

 69. HildeKrEn says:

  in gay chat what is an poz?
  [url=”https://gay-live-chat.net”]gay bear chat[/url]
  michigan gay chat

 70. Utimigumkl says:

  i need a loan, i need a money loan with bad credit. i need a loan now direct lender need loan, i need a loan with no credit, 3 month cash advance loans, cash advance loans, cash advances, cash advance loans till payday. Business have acquired banking, provides business loans. payday loan direct lenders only need fast loan payday loan direct deposit.

 71. TallouKrEn says:

  gay phone chat line free trial
  live video streaming gay chat
  free gay chat apps for windows

 72. TallouKrEn says:

  gay video chat
  skype gay chat
  free gay sex chat on camera

 73. MarilinKrEn says:

  gay chat safe
  local gay sex chat
  gay chat rooms ring central

 74. MindyKrEn says:

  gay chat mesa az
  boys gay chat
  gay web chat rooms

 75. SMelfCarlfq says:

  buy cenforce without prescription sildenafil 100mg price sildenafil oral

 76. MavisKrEn says:

  ourtime free trial
  free site
  single site web

 77. JuanitaKrEn says:

  datijg websites
  topchatsites
  aduilt dating

 78. VMelfCarled says:

  viagra 20mg pas cher viagra 5mg achat viagra

 79. MaisieKrEn says:

  subtle asian dating
  world best dating sites
  free dating sites totally free

 80. NMelfCarllh says:

  ivermectin 0.5 lotion ivermectin where to buy for humans ivermectin malaria

 81. EachelleKrEn says:

  zoosk login
  dating simulator
  dating site sign up

 82. ZMelfCarlrv says:

  stromectol canada where to buy ivermectin pills ivermectin oral solution

 83. JoeteKrEn says:

  dating service site
  find international singles dating
  dating seiten uster

 84. PMelfCarlic says:

  order pregabalin generic buy generic pregabalin 150mg lyrica 150mg us

 85. ANNE milf Lorena Sanchez pornosunu izle. 300.000+
  videoluk porno arşivi ile hizmetinizdeyiz, kaliteli porno seyretme adresiniz.

 86. PMelfCarlny says:

  oral pregabalin order lyrica sale pregabalin generic

 87. Never miss a Tweet. Open this in the Twitter app to get the full experience.

  Not now. Switch to.

 88. MMelfCarlqh says:

  sildenafil without prescription kamagra 50mg pill purchase kamagra sale

 89. Yuvarlak kalçalı iri dudaklı büyük memeli kadındır. en nihayetinde kadındır yani.
  guest22474. (bkz: emily ratajkowski) parali askerlerle ordu kuran adam.

 90. OMelfCarlro says:

  levitra 20mg generic order vardenafil 20mg generic order generic vardenafil 60 mg

 91. Sibel Can’ın boşanma davası ertelendi Sanatçı
  Sibel Can Aksüt ile eşi Sulhi Garan Aksüt’ün boşanma davasına devam edildi.
  A A A ; Perşembe, 13:52.

 92. CthrineKrEn says:

  essay writing service discount
  essays writing help
  best mba essay writing service

 93. VMelfCarlel says:

  order valsartan 80 mg pill valsartan online order order generic valsartan

 94. GinnieKrEn says:

  need help writing a essay
  college application essay services
  can you write my essay

 95. Your home is valueble for me. Thanks!…

 96. Would love to incessantly get updated outstanding blog! .

 97. AMelfCarlcb says:

  order lyrica no prescription https://lyrica.space where to buy cheap lyrica without dr prescription

 98. PMelfCarlbl says:

  where to get cheap lyrica without dr prescription where buy lyrica pill cost lyrica tablets

 99. OMelfCarljy says:

  buy pregabalin without prescription buy pregabalin 150 mg online where can i buy pregabalin

 100. En iyi nippon hd sikiş videoları sansurukaldir ile izlenir.

  Sıcak suyun altında ne kadar kaldığımızı da hatırlamıyorum.

  yabamcı ünlü var dedi.

 101. SMelfCarlef says:

  can i get pregabalin price can i purchase pregabalin buying cheap pregabalin without dr prescription

 102. 000 -262 ğu -263 asında -264 ver -265 let -266 tarafından -267 ayan -7033 sesi -7034 holly -7035 mekte -7036 dav -7037 gini -7038 inger.

 103. MarrisKrEn says:

  essay online help
  service to others essay
  cheap essay services

 104. AMelfCarlee says:

  where can i get generic aripiprazole without insurance order generic aripiprazole without a prescription where can i get generic aripiprazole pill

 105. Çok sayıda türk seks filmi tabikide var özelliklede şahik
  k pornoları olsun yada ünlü türk pornocuların pornosu olsun yeşil çam
  pornoları vs ama şimdi 2018.

 106. Depositphotos’tan uygun fiyatlı, yüksek kaliteli Çiplak kizlar fotoğrafları indirin Milyonlarca stok görsel ve hızlı
  resim arama sunan popüler telifsiz fotoğraf sitesi.

 107. FMelfCarlci says:

  order aripiprazole without prescription buy aripiprazole 30 mg without prescription aripiprazole usa

 108. I do not even understand how I ended up here, however I believed this post used to be great. I don’t understand who you’re but certainly you are going to a well-known blogger in case you aren’t already 😉 Cheers!

 109. SMelfCarlzi says:

  ivermectin cream ivermectin rosacea stromectol for sale

 110. PhillipAcand says:

  https://buyamoxil.site/# purchase amoxicillin online without prescription

 111. MarrisKrEn says:

  custom essay writing reviews
  essay on old custom
  college application essay writers

 112. Porn300 dovmeli kisa sacli porn • 402 Videos.

  Meet and Fuck. XXX CAMS. asian Socialite Wives Welcome!

  Luxury Aromatic Sexuality Salon hardcore tits. 1:5:10.

 113. Are there any side effects of this medication to be aware of?

  In rare cases, some people may develop a severe
  allergic reaction after taking Bentyl. Those symptoms may include: trouble.

 114. StevenRum says:

  prescription drugs without doctor approval get medication without doctor

 115. I just couldn’t depart your website prior to suggesting that I actually enjoyed the standard information a person provide for your visitors? Is going to be back often in order to check up on new posts

 116. Terrific paintings! This is the type of info that should be shared across the net. Shame on Google for not positioning this post upper! Come on over and consult with my site . Thank you =)

 117. DanielIngek says:

  compare ed drugs edpillsfast.com
  natural remedies for ed best ed medication

 118. Hi, Neat post. There is a problem with your site in internet explorer, would check this… IE still is the market leader and a big portion of people will miss your magnificent writing due to this problem.

 119. Sports Manga says:

  I like this web blog its a master peace ! Glad I noticed this on google .

 120. Please let me know if you’re looking for a article writer for your blog. You have some really great posts and I think I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d love to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine. Please blast me an email if interested. Thanks!

 121. DanielCop says:

  canadian pharmacies selling viagra discount drugs

 122. AntoineDar says:

  universal canadian pharmacy discount prescription drug

 123. ArthurVak says:

  https://noprescriptioncanada.shop/# canadian pharmacies mail order

 124. DanielCop says:

  canadian pharmacy shop the canadian pharmacy

 125. Hi there this is kinda of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding know-how so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

 126. I regard something genuinely special in this internet site.

 127. I very happy to find this web site on bing, just what I was looking for : D likewise saved to bookmarks.

 128. JeremyFluic says:

  https://noprescriptioncanada.com/# online meds without presxription

 129. It’s really a great and helpful piece of information. I am glad that you just shared this helpful info with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 130. My brother suggested I would possibly like this website. He was once totally right. This publish actually made my day. You cann’t believe simply how a lot time I had spent for this info! Thank you!

 131. Great ?V I should certainly pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all tabs as well as related info ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, web site theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task..

 132. naturally like your website but you have to test the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I to find it very troublesome to inform the truth however I?¦ll certainly come back again.

 133. excellent points altogether, you just gained a new reader. What would you suggest in regards to your post that you made some days ago? Any positive?

 134. The very core of your writing whilst appearing agreeable initially, did not really work properly with me personally after some time. Someplace within the paragraphs you were able to make me a believer but just for a short while. I however have a problem with your leaps in assumptions and one would do well to help fill in those gaps. If you actually can accomplish that, I could certainly end up being impressed.

 135. I haven’t checked in here for some time since I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I’ll add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 136. Hi! This post could not be written any better! Reading this post reminds me of my old room mate! He always kept chatting about this. I will forward this post to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

 137. Thank you for sharing excellent informations. Your web-site is so cool. I am impressed by the details that you have on this blog. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found simply the information I already searched all over the place and just could not come across. What an ideal website.

 138. Can I just say what a relief to find somebody who truly is aware of what theyre talking about on the internet. You definitely know the right way to convey a problem to mild and make it important. More people must learn this and perceive this facet of the story. I cant imagine youre not more in style since you definitely have the gift.

 139. I was curious if you ever considered changing the layout of your blog? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two pictures. Maybe you could space it out better?

 140. Outstanding post, I think blog owners should learn a lot from this web site its very user pleasant.

 141. This is really fascinating, You are an excessively professional blogger. I have joined your rss feed and stay up for seeking extra of your wonderful post. Additionally, I have shared your site in my social networks!

 142. With havin so much content and articles do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My blog has a lot of exclusive content I’ve either authored myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the web without my agreement. Do you know any ways to help protect against content from being stolen? I’d genuinely appreciate it.

 143. Thanks for another informative blog. The place else may just I am getting that kind of info written in such a perfect method? I have a venture that I’m simply now operating on, and I have been at the glance out for such info.

 144. I like this weblog very much, Its a really nice place to read and obtain info .

 145. I am glad that I noticed this web site, just the right information that I was looking for! .

 146. Perfectly indited content material, regards for selective information. “He who establishes his argument by noise and command shows that his reason is weak.” by Michel de Montaigne.

 147. When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Thanks!

 148. you have a great blog here! would you like to make some invite posts on my blog?

 149. Ilk Gizli Seks Maceram Balikesir`de universite`ye baslamistim.
  Uzun bir sure yurtlarda kaldiktan sonra tek basina kalan sinif arkadasim, istersem kaldigi evde
  beraber yasayabilecegimizi, cunku kiranin fazla geldigini
  soyledi. Bu benim icin hayal dahi edlilemeyecek bir seydi.
  Belki de okuldaki en yakisikli insandi.

 150. Davidvah says:

  online dating sites dating free online sites

 151. Davidvah says:

  adult date sites free meeting online

 152. Davidvah says:

  date internet site free dating service

 153. FrankTex says:

  over the counter erectile pills at walgreens best over the counter cough medicine

 154. FrankTex says:

  over the counter essentials united healthcare over the counter muscle relaxers cvs

 155. FrankTex says:

  over the counter medicine for acid reflux strongest over the counter sleep aid

 156. FrankTex says:

  over the counter medicine for anxiety and stress phentermine over the counter

 157. RichardFinia says:

  blood pressure over the counter medication best over the counter allergy medicine

 158. RichardFinia says:

  over the counter antidepressant over the counter estrogen

 159. RichardFinia says:

  over the counter essentials best appetite suppressant over the counter

 160. KevinPat says:

  Everything about medicine. Read now.
  https://stromectolst.com/# buy stromectol online
  Get here. What side effects can this medication cause?

 161. KevinPat says:

  Commonly Used Drugs Charts. Long-Term Effects.
  https://stromectolst.com/# ivermectin pills canada
  Long-Term Effects. Actual trends of drug.

 162. KevinPat says:

  Drug information. Get information now.
  stromectol prices
  Best and news about drug. safe and effective drugs are available.

 163. KevinPat says:

  earch our drug database. Drug information.
  https://stromectolst.com/# stromectol 3 mg
  Definitive journal of drugs and therapeutics. Get warning information here.

 164. KevinPat says:

  earch our drug database. Get warning information here.
  https://stromectolst.com/# stromectol price
  Some are medicines that help people when doctors prescribe. Learn about the side effects, dosages, and interactions.

 165. DonaldEnlal says:

  Medicament prescribing information. Read here.
  where to buy lisinopril
  Prescription Drug Information, Interactions & Side. Get information now.

 166. DonaldEnlal says:

  Top 100 Searched Drugs. Comprehensive side effect and adverse reaction information.
  https://lisinopril.science/# price of lisinopril 20 mg
  earch our drug database. Read information now.

 167. Samuelfuh says:

  Long-Term Effects. Commonly Used Drugs Charts.
  cheep viagra
  Some trends of drugs. What side effects can this medication cause?

 168. Charlesjag says:

  Prescription Drug Information, Interactions & Side. Some trends of drugs.
  sildenafil 40 mg over the counter
  Everything information about medication. Get warning information here.

 169. Charlesjag says:

  Read here. Medscape Drugs & Diseases.
  viagra boys street worms
  Best and news about drug. Read now.

 170. Great paintings! This is the type of information that are meant to be shared across the internet. Shame on Google for now not positioning this publish upper! Come on over and seek advice from my site . Thanks =)

 171. Thank you for sharing with us, I believe this website genuinely stands out : D.

 172. Robertthymn says:

  Drug information. Everything about medicine.
  [url=https://tadalafil1st.online/#]what is in cialis ingredients[/url]
  Definitive journal of drugs and therapeutics. Top 100 Searched Drugs.

 173. You should take part in a contest for one of the best blogs on the web. I will recommend this site!

 174. Robertthymn says:

  Some are medicines that help people when doctors prescribe. Best and news about drug.
  medicine tadalafil tablets
  Cautions. Comprehensive side effect and adverse reaction information.

 175. he blog was how do i say it… relevant, finally something that helped me. Thanks

 176. WuheHaifs says:

  customer essay cheap custom essay help writing an essay

 177. WujwHaifs says:

  3 parts of thesis statement what is a thesis example thesis statement in research paper

 178. Lyn says:

  I am regular reader, how are you everybody?
  This piece of writing posted at this web page is genuinely good.

 179. RobertShoow says:

  how to get prescription drugs without doctor: herbal ed – carprofen without vet prescription

 180. RobertShoow says:

  best pill for ed: erection pills online – ed drug comparison

 181. GreggOpefs says:

  Viagra femme ou trouver: Acheter viagra en ligne livraison 24h – Acheter viagra en ligne livraison 24h

 182. sv 388 says:

  Hello! Would you mind if I share your blog with my facebook group?
  There’s a lot of folks that I think would really appreciate your content.
  Please let me know. Thanks

 183. GreggOpefs says:

  Le gГ©nГ©rique de Viagra: Viagra prix pharmacie paris – SildГ©nafil 100 mg sans ordonnance

 184. WnrnHaifs says:

  benefits of tadalafil daily is tadalafil same as viagra buy tadalafil cialis

 185. GreggOpefs says:

  Viagra 100mg prix: Viagra 100mg prix – Viagra homme sans prescription

 186. GreggOpefs says:

  п»їViagra sans ordonnance 24h: SildГ©nafil 100 mg prix en pharmacie en France – SildГ©nafil 100 mg sans ordonnance

 187. AndrewJiree says:

  viagra generico sandoz: alternativa al viagra senza ricetta in farmacia – pillole per erezioni fortissime

 188. I’m still learning from you, while I’m trying to achieve my goals. I absolutely love reading everything that is posted on your site.Keep the aarticles coming. I enjoyed it!

 189. JnnwToodo says:

  canadian tadalafil online tadalafil indigestion tadalafil recommended dosage

 190. GreggOpefs says:

  Quand une femme prend du Viagra homme: п»їViagra sans ordonnance 24h – Viagra gГ©nГ©rique pas cher livraison rapide

 191. Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and sources back to your site?

  My blog is in the very same niche as yours and my
  users would really benefit from some of the information you provide here.

  Please let me know if this alright with you.
  Thanks a lot!

 192. xin gaming says:

  I just could not depart your site prior to suggesting that I actually enjoyed the standard information a person provide for your visitors? Is going to be back often to check up on new posts

 193. GreggOpefs says:

  SildГ©nafil 100 mg prix en pharmacie en France: Viagra pas cher livraison rapide france – Viagra 100mg prix

 194. Yeah bookmaking this wasn’t a risky determination great post! .

 195. Hi this is kind of of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

 196. WnwgHaifs says:

  buy brand name viagra online https://ethvigrix.com/ generic viagra 100mg price in india

 197. I rattling glad to find this website on bing, just what I was looking for : D too saved to fav.

 198. It?¦s really a nice and helpful piece of info. I?¦m satisfied that you simply shared this useful information with us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

 199. There are some fascinating cut-off dates in this article but I don’t know if I see all of them center to heart. There is some validity but I’ll take hold opinion till I look into it further. Good article , thanks and we wish more! Added to FeedBurner as nicely

 200. pg slot says:

  Great blog here! Also your website loads up very fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

 201. Attractive section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently quickly.

 202. Eubkgoacy says:

  tadalafil peptide https://hoscillia.com/ best price for cialis

 203. I?¦ve recently started a site, the information you offer on this web site has helped me greatly. Thanks for all of your time & work.

 204. Etmdwopay says:

  viagra vs cialis reddit https://wwcillisa.com/ cialis generic uk

 205. Awgdimice says:

  how to take cialis 5mg https://uhdcilise.com/ cialis debit card

 206. Thank you for another informative website. Where else could I get that type of info written in such an ideal way? I have a project that I am just now working on, and I’ve been on the look out for such information.

 207. I think this site has some really superb info for everyone :D. “Calamity is the test of integrity.” by Samuel Richardson.

 208. It¦s in reality a great and useful piece of info. I am satisfied that you shared this helpful information with us. Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.

 209. Fastwin77 says:

  Woh I like your posts, bookmarked! .

 210. Fastwin77 says:

  I haven?¦t checked in here for a while because I thought it was getting boring, but the last few posts are great quality so I guess I?¦ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 211. Betwing88 says:

  Almost all of whatever you say happens to be astonishingly precise and that makes me ponder why I had not looked at this with this light before. This particular piece really did turn the light on for me personally as far as this subject goes. However there is actually just one position I am not necessarily too comfortable with so while I make an effort to reconcile that with the actual core idea of your issue, permit me see what all the rest of your visitors have to say.Well done.

 212. Betwing88 says:

  I have been absent for a while, but now I remember why I used to love this web site. Thank you, I will try and check back more frequently. How frequently you update your site?

 213. Ensfgoacy says:

  can i take tums with prilosec https://prilosecomeprazoleuxe.com/ can prilosec cause constipation

 214. Ntcswopay says:

  zyrtec and zoloft https://zoloftsertralineabu.com/ sertraline interactions with alcohol

 215. Sensaslot88 says:

  Hello. magnificent job. I did not expect this. This is a fantastic story. Thanks!

 216. OltgToodo says:

  metabolic encephalopathy fibrosis score 0.69 liver escitalopram oxalate 10 mg tablet https://lexaproescitalopramtns.com/ lexapro black box warning

 217. EcrtHaifs says:

  duloxetine hcl dr 30 mg cap capsule,delayed release(dr/ec) duloxetine and quetiapine cymbalta 30 mg weight gain

 218. Sensaslot88 says:

  Greetings! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My blog looks weird when viewing from my apple iphone. I’m trying to find a template or plugin that might be able to resolve this problem. If you have any suggestions, please share. With thanks!

 219. Ntvsspoli says:

  what painkillers can i take with amlodipine https://norvascamlodipinetce.com/ amlodipine to lisinopril conversion

 220. Hezaimice says:

  seroquel dosing quetiapine indication quetiapine and depression

 221. Enrcgoacy says:

  coupons for prilosec forget to take prilosec before eating prilosec twice a day

 222. EjolHaifs says:

  amitriptyline vs duloxetine taking cymbalta at night cymbalta tremors

 223. Nengwopay says:

  can you get high off zoloft zoloft how long to work what is sertraline hcl 50mg used for

 224. Nzedspoli says:

  problems with amlodipine https://norvascamlodipineshe.com/ amlodipine food interactions

 225. OsgToodo says:

  lexapro dosage for anxiety https://lexaproescitalopramogv.com/ escitalopram 10mg price

 226. Henhimice says:

  lithium seroquel https://seroquelquetiapinevuq.com/ quetiapine urinary retention

 227. Eemggoacy says:

  omeprazole dr 40 mg capsule treatment omeprazole and kidney omeprazole administration

 228. Neggwopay says:

  sertraline 50 mg how long does sertraline take to work cymbalta vs sertraline

 229. OsgnToodo says:

  lexapro anger https://lexaproescitalopramikd.com/ how long for escitalopram to work

 230. EdglHaifs says:

  duloxetine and alprazolam https://cymbaltaduloxetinestb.com/ duloxetine drugs.com

 231. Nzxzspoli says:

  can aspirin be taken same time as norvasc https://norvascamlodipinemry.com/ hydrochlorothiazide and amlodipine

 232. Nemgwopay says:

  fluoxetine stuck in throat para que sirve el fluoxetine 10 mg cymbalta and prozac

 233. Eemggoacy says:

  prilosec ibs https://prilosecomeprazolerls.com/ allergic reaction to prilosec

 234. Nzxxzspoli says:

  can you take fluoxetine at night citalopram vs fluoxetine changing from citalopram to fluoxetine side effects

 235. OsgnToodo says:

  escitalopram interactions lexapro overdose death escitalopram 20mg

 236. EdglHaifs says:

  stopping cymbalta https://cymbaltaduloxetinestb.com/ ingredients in cymbalta

 237. Hegsimice says:

  quetiapine “d2 receptor occupancy 12 hrs after curve quetiapine 400 mg side effects seroquel for elderly

 238. Nmuiwopay says:

  prozac review prozac action aleve and fluoxetine

 239. data hk says:

  Unquestionably imagine that which you stated. Your favourite justification seemed to be at the web the simplest thing to take note of. I say to you, I definitely get annoyed even as other folks consider issues that they just do not know about. You controlled to hit the nail upon the top and also defined out the entire thing without having side-effects , folks can take a signal. Will probably be back to get more. Thank you

Leave a Reply