Flóra Íslands – blómplöntur og byrkningar

Skrifað um July 24, 2019 · in Almennt · 74 Comments

Flóra Íslands – blómplöntur og byrkningar. 741 bls. Útg. Vaka-Helgafell 2018
Höfundar: Hörður Kristinsson, Jón Baldur Hlíðberg, Þóra E. Þórhallsdóttir.

Bókin er unnin í samstarfi við Náttúrufræðistofnun Íslands.

Á haustmánuðum fór það ekki framhjá neinum manni, að út var komin ný bók í grasafræði. Sífelldar auglýsingar í helztu fjölmiðlum, þar sem kynnt var einstakt „stórvirki“, sem „fjallar um allar tegundir íslensku flórunnar“, hvorki meira né minna. Það er þó fjarri sannleikanum, því aðeins er fjallað um háplöntur eða öðru nafni æðaplöntur, en hvorki um þörunga né mosa. Bókin er reyndar mikil að vöxtum, rúmar 740 síður að lengd í stóru broti og vegur 3,1 kg. – Höfundar að texta eru tveir og einn myndhöfundur. Þá segir, að bókin sé unnin „í samstarfi við Náttúrufræðistofnun Íslands“. Ekki er útskýrt í hverju það samstarf var fólgið.

Nafn bókarinnar, Flóra Íslands, vekur fyrst athygli. Önnur bók hefur borið þetta sæmdarheiti frá aldamótaári 1901 og hún birzt síðan í tveimur útgáfum, 1924 og 1948. Höfundur er Stefán Stefánsson, skólameistari. Vekur furðu, að valið sé bókarheiti, sem til var fyrir og tengist Stefáni skólameistara sterkum böndum í hugum fólks. Stjórn Hins ísl. náttúrufræðifélags, sem á útgáfurétt að Flóru Stefáns, hefði átt að koma í veg fyrir slíka misbrúkun. Bókin er aukinheldur engin venjuleg „flóru-bók“, því að engir greiningarlyklar eru í henni og hún einskorðast ekki við fræðilegar lýsingar á tegundum og útbreiðslu

Undirtitill bókarinnar er „blómplöntur og byrkningar“. Í ljósi núverandi þekkingar spanna þessi tvö hugtök alls ekki allar æðaplöntur, sem fjallað er um í bókinni. Í inngangi eru færð veik rök fyrir því að nota orðið blómplöntur í staðinn fyrir fræplöntur, en ekkert er minnzt á, að jafnar teljast ekki lengur til byrkninga.

Rúmlega fyrstu fimmtíu síðurnar eru nokkurs konar inngangskaflar, sem vikið verður nánar að undir lok greinarinnar. Seinni hluti bókar eru lýsingar á tegundum, um 700 blaðsíður. Þeim er raðað eftir flokkunarfræðinni; fyrst koma ættbálkarnir jafnar, byrkningar, þá barrtré og síðan dulfrævingar. Innan þessara hópa eru svo lýsingar á ættum hafðar á grænum blöðum og innan þeirra koma svo ættkvíslir, ein eða fleiri. – Ættbálkum og ættum er fylgt úr hlaði með stuttum pistlum, sem eru æði misgóðir.

Innan ættanna eru því miður engin skil á milli ættkvísla. Það hefði verið til mikilla bóta að birta greiningarlykla að ættkvíslum á grænu síðunum, því að þar er oftast mikið autt pláss. Lyklarnir hefðu líka þurft að ná til slæðinga, því að þeim er ekkert lýst og ógerlegt að bera kennsl á þá eftir þessari bók. Til að mynda eru 30 kvíslir í grasætt og að auki um níu slæðingar. Þeir eru hafðir aftast í kafla og því er mjög tafsamt að fá heildarsýn yfir allar tegundir innan kvíslar. Þessi tilhögun rýrir gildi bókar mikið.

 

TEGUNDIR

Í grófum dráttum má skipta plöntutegundum, sem vaxa hérlendis, í þrjá hópa: a) innlendar tegundir, það eru þær, sem tilheyra flóru landsins og hafa vaxið hér um langan aldur, b) slæðinga, en það eru tegundir, sem hafa borizt til landsins í seinni tíð og ekki náð fastri búsetu og c) ræktaðar plöntur ýmist til skrauts eða nytja. – Ekki eru glögg skil á milli þessara hópa. Ýmsar ræktaðar plöntur ná að dreifa sér út fyrir ræktun og teljast þá til slæðinga og ýmsir slæðingar ná fótfestu í gróðurfélögum og falla inn í innlenda flóru. Oft er það því álitamál, hvaða tegundir teljast ílendar eða aðeins slæðingar. Dagstjarna (Silene dioica) og apablóm (Mimulus guttatus) eru hér talin fullgildar tegundir flórunnar, en ekki gullgin (Linaria vulgaris), svo að dæmi sé tekið. Verra er þó, að mörgum slæðingum er sleppt eins og tágafífli (Pilosella officinarum) og gemsufífli (Doronicum orientale) og erfitt að sjá rökin fyrir því. Oft er erfitt að átta sig á því, hvort um er að ræða nýja landnema eða gamla slæðinga. Haustlyng er sagður nýr landnemi, en látið ósagt, að tegundarinnar er fyrst getið 1821.

Í annan stað er hugtakið tegund ekki fastmótað. Það, sem sumir kalla eina tegund, vilja aðrir kljúfa í tvær og jafnvel fleiri tegundir. Það er því ógerlegt að tiltaka ákveðinn fjölda tegunda. Mér telst til, að 470 tegundum sé lýst hér sem innlendum og þær taldar til íslenzku flórunnar. Engu að síður vekur það undrun, hvers vegna ekki er minnzt á birtuskúf (Eleocharis mamillata), sem Hörður nefnir þó á heimasíðu sinni. Getur verið, að hann hafi einfaldlega gleymzt? Í kaflanum um lónajurt (Ruppia cirrhosa) er greint frá því, að hérlendis vaxi önnur tegund kvíslar (R. maritima), en hvorki fylgir nafn né mynd af henni. Þá er skollafingur (Huperzia selago) talin ein tegund, en ekki skipt í þrjár eins og nú tíðkast í flestum flóru-bókum. Eg hef áður gert grein fyrir þessum tegundum (sjá: ahb.is/skollafingur-huperzia-selago/). Hér eru þær aftur á móti taldar undirtegundir (=deiliteg.) og hefði verið æskilegt að birta myndir af þeim öllum. Þá skýtur það nokkuð skökku við, að á lista Náttúrufræðistofnunar Íslands er H. arctica skráð sem sjálfstæð tegund. Fjallaskarfakáli eða skeiðarkáli eru ekki gerð sömu skil og skarfakáli, þó að það sé nú talin sjálfstæð tegund. Fleiri dæmi mætti nefna. Aðeins er lýsing og mynd af einni hrímblöðkutegund, en við lestur kemur í ljós, að hér vaxa að minnsta kosti þrjár til viðbótar. Þá hefði mátt geta þess, að sumir telja, að fjallalyfjagras vaxi hérlendis, en víst er, að hvítingjar hafa fundizt. – Augnfróar-tegundir (Euphrasia) eru vissulega erfiðar viðfangs. Kirtilaugnfró er sögð hér E. stricta, en aðrir telja hana til E. arctica. Hvort er rétt (eða nöfnin séu samheiti) verður að bíða betri tíma, en á þetta hefði mátt benda.

 

ÍSLENZK NÖFN

Íslenzku nöfnin eru flest samkvæmt viðtekinni venju og er stuðzt við Flóru Íslands (1948). Oft er þó gerð grein fyrir öðrum nöfnum, en þó vantar mikið á, að þeim séu gerð nægileg skil. Smjörgras ber mörg nöfn, eins og fjallahanatoppur, hanatoppur, lokasjóðsbróðir, óeirðargras og skrapalaupa. Ekkert þeirra er nefnt í bókinni. Þá er heldur ekki minnzt á jóns- og jónsmessu-gras, krosslauf og kæsisgras í umfjöllun á lyfjagrasi. Verra er þó, að sum nöfn eru vitlaust stafsett; hleypisgras er hleypigras, urðafjóla er urðarfjóla og eyrarós er orðin að eyrarrós, eins og hún vaxi aðeins á einni eyri. (Hvar skyldi þessi eina eyri vera?) Sums staðar er minnzt á vetrarblóm til samanburðar við aðrar tegundir. Það nafn er þó ekki að finna í tegundaskrá, aðeins vetrarsteinbrjótur. Staðbundin nöfn eru ekki heldur í tegundaskrá og mörgum slíkum nöfnum er sleppt, sem dæmi má nefna, að liðna er hálmgresi í Kelduhverfi og fingurbjörg, öðru nafni bláklukka, er algengasta nafnið sums staðar á Austurlandi. Engin alþýðunöfn eru í tegundaskránni. Sá, sem þekkir holurt aðeins sem flugnablóm, getur ekki fundið tegundina undir því nafni. Græðisúra ber ótal nöfn, en aðeins þrjú önnur eru tilgreind.

Oft er greint frá því, hver var fyrstur til að segja frá tiltekinni tegund hér á landi. Þetta er þörf viðbót við flóru-bók Johs. Gröntved frá 1942. Þó má benda á, að það er ekki alls kostar rétt það, sem segir um fund engjakambjurtar í Vaglaskógi. Skógarvörðurinn þar hafði fyrir miðjan áttunda áratug síðustu aldar orð á því, að gulblóma tegund væri tekin að vaxa í skóginum, sem enginn þekkti. Flest bendir því til þess, að tegundin sé tiltölulega nýkomin til landsins. Ætla má út frá tilvitnun, að Hjörleifur Guttormsson hafi fyrstur greint frá ljósalyngi hérlendis 1988. Það er einfaldlega ekki rétt. Í grein í Mbl. 1985 er sagt frá því, sem stuttu síðar var endurbirt í tímaritinu Týli. Sums staðar er gerð grein fyrir hvaðan íslenzku nöfnin eru runnin. Það á þó ekki við um nöfnin hlaðkollu, efjuskúf, krakanál og um nafnið melablóm, sem var endurvakið. Á þessu kann þó að vera „eðlileg“ skýring.

Með útgáfu þessarar bókar hefði verið fullt tilefni til að endurskoða nöfn á nokkrum íslenzkum tegundum. Farið hefði betur á að nefna vatnsnál síkjaskúf í samræmi við aðrar nafngiftir og velja annað nafn á engjakambjurt, sem er hræðilegt ónefni. Þar sem ættkvísl steinbrjóta er nú klofin í tvennt, Saxifraga og Micranthes, hefði verið rétt að greina kvíslirnar að með nýju nafni.

Nöfn á mörgum ættum eru önnur en menn hafa vanizt. Þetta er ávallt álitamál og lítið við því að segja. Þó geri eg athugasemd við, að nafnið grímublómaætt er fellt niður og hnúðrótarætt komið í staðinn. Þá má geta þess, að eitt sinn var rík áherzla lögð á, að plöntunöfn ættu að vera án viðskeytts greinis, en því er því miður ekki fylgt í þessari bók.

 

FRÆÐINÖFN

Eins og vera ber eru skráð fræðinöfn tegunda og taka þau latneskum beygingum. Skýringar á tvínafnakerfi Linnés eru samt mjög takmarkaðar. Á einum stað segir, að seinna nafnið „er eigið heiti tegundar“, hvernig svo sem ber að skilja það. Á erlendum málum kallast þessi liður nafns „epitet“ og lagt var til fyrir mörgum árum að kalla það viðurnafn. Á hinn bóginn kemur víða fyrir í þessari bók, að viðurnafnið er kallað „tegundarheiti“ (sjá bls. 352, 552, 599, 650), sem er alrangt. Merkilegt, ef höfundar kunna ekki betur tvínafnakerfi Linnés.

Höfundar nota orðið deilitegund fyrir ‚subspecies‘, en ekki undirtegund, sem er þó miklu rökréttara, nema á einum stað (bls. 179); eflaust ná fæstir að skilja orðið þar. Þá er á hinn bóginn skrifað forma fyrir tilbrigði og var. (varietas) fyrir afbrigði. Það er því lítið samræmi í hlutunum.

Alþjóða nafnareglur mæla svo fyrir, að „aðaltegund“ skuli skráð sem undirtegund, ef hluti stofnsins er aðgreindur, og þá er viðurnafn tegundar endurtekið án nafnhöfundar. Sams konar regla gildir um afbrigði (varietas) og tilbrigði (forma). Allmikill misbrestur er á því, að þessari reglu sé fylgt í bókinni. Sjá til dæmis stjörnusteinbrjót. Þar stendur: „Önnur deilit. alpigena er í fjalllendi Suður-Evrópu …“ en engin önnur undirtegund er skráð í kaflanum. Þeir, sem eru ekki vel heima í nafnareglum, fá tæpast skilið, hvernig á þessu stendur, því að það hefur láðst að skrá „aðaltegundina“ sem undirtegund: subsp. stellaris. Eins er háttað með kattarjurt (subsp. islandica), og með réttu ættu bæði lækjagrýta og gullbrá að vera subsp. fontana og subsp. compacta Hedberg, svo að fá dæmi séu nefnd. Þá eykur enn á glundroðann, þegar undirtegund af vetrarblómi er kölluð „önnur tegund“.

Eftir því, sem bezt er vitað, heyrir skarifífill til ættkvíslinni Scorzoneroides en ekki Leontodon. Sama er að segja um apablóm, tilheyrir ekki Mimulus lengur heldur Erythranthe.

Þá vekur það sérstaka athygli, að nafnhöfunda er hvergi getið við tegundarheiti, nema í fyrirsögnum. Aragrúi fræðiheita, meðal annars allra slæðinga, er án nafnhöfunda og það eitt og sér rýrir verulega verkið sem fræðirit.

 

LÝSINGAR

Meginefni bókarinnar eru lýsingar á hverri tegund. Þessar lýsingar eru að mestu leyti samhljóða pistlum Harðar Kristinssonar á vefnum floraislands.is, sem hafa staðið þar með litlum breytingum í áratug, ef ekki lengur. Styrkleiki bókarinnar felst einmitt í þessum skýringum, sem eru í flestum tilvikum hnitmiðaðar. Helzt mætti setja út á niðurröðun efnis. Fyrst er tíundað hvort tegund sé stór eða lítil og síðan er blómum, aldinum og fræi lýst. Lýsing á stöngli og blöðum kemur svo síðast, sem er órökrétt. Þetta er að vísu ekki algilt, efnisröðun er önnur og betri til dæmis í köflunum um víðitegundir.

Engar stærðarviðmiðanir eru í bókinni, heldur eru tegundir sagðar stórar eða litlar eftir atvikum. Myndir sýnast mér í engu samræmi við raunverulega stærð, þannig er sandlæðingur um 15 cm á lengd, en í náttúrunni verður hann tæpir 4 cm, og er hann sýndur álíka langur og lokasjóður, sem getur verið 40 cm á hæð. Lýsingar eru mjög misítarlegar og gætir oft misræmis. Sagt er frá því, að blóðberg er oft með hvít blóm, en ekki minnzt á hvítingja meðal beitilyngs.

Á stöku stað hafa slæðzt inn villur. Blóm á krossjurt og engjakamjurt eru sögð 10-15 sentímetrar á lengd, en á að vera millímetrar. Þá eru forblöð á mýrfjólu sögð standa „lítið eitt ofar“ en á miðjum blómlegg, en þau eru „neðar“ eins og myndin sýnir réttilega. Þá má velta því fyrir sér, hvort blóm á blákollu séu í axi eða kolli fremur en klasa eins og þar stendur. Þá er sagt, að í músareyra sé „frævan oftast með tíu stílum“, en samkvæmt Flora Nordica (2001) eru stílarnir aðeins fimm.

Að loknum lýsingum er oft sagt frá skyldum og líkum tegundum og bent á góð greiningareinkenni. Þetta eru yfirleitt mjög notadrjúg ráð, enda efast enginn um kunnáttu Harðar í þeim efnum. Vissulega hefði mátt tilgreina fleiri sérkenni, eins og til dæmis breið stoðblöð á dvergasteinbrjóti og lengd frjóknappa á krakanál. Óþarft er hins vegar að endurtaka sérkennin við hverja tegund í stað þess að vísa á milli og þannig hefði mátt spara talsvert pláss. Líkar tegundir eru einnig oft og tíðum hvor á móti annarri (t.d. bls 132 og 3). Með einföldum greiningarlyklum hefði verið unnt að sleppa þessum athugasemdum.

Á eftir lýsingum kemur það, sem kalla má „almennan fróðleik“. Í þessum hluta er víða komið við sögu, en frásagnir af hverri tegund eru mislangar, frá tæpri hálfri síðu í eina og hálfa. Þarna ægir ýmsu saman og það virðist ekki hafa verið mótuð nein heildarstefna, hvað átti að koma fram. Þessi hluti bókar er eins sundurlaus og verða má, og það hefur ekki verið gerð nein tilraun til þess að ritstýra efni. Vissulega leynist þarna einn og einn fróðleiksmoli, en á heildina litið er þetta afar slakur þáttur í gerð bókar og hefði þurft að lesa prófarkir mun betur. Til að mynda er á sömu síðu sagt skírum orðum þrisvar sinnum, að berjaarfi sé annað nafn á fjöruarfa. Og tvívegis á sömu síðu segir, að hagamýs safni sortulyngs-aldinum til vetrarforða. Í miðri efnisgrein um nytjar krækilyngs hefur skotizt inn klausa um leifar þess í fornum jarðlögum.

Sérstaka athygli vekur, að sagt er, að fjallasmári „myndar langar ofanjarðarrengur en að auki þykka jarðstöngla sem safna forðanæringu og voru þeir kallaðir murur. Mururnar voru grafnar upp á haustin eða vorin og étnar hráar eða soðnar eins og segir í alkunnri vísu: „Áttu börn og buru, grófu rætur og muru.““ – Aldrei hef eg séð heimild fyrir því, að þessi plöntutegund hafi verið nýtt á þennan hátt og ekki kannast eg við þessar löngu ofanjarðarrenglur. Steindór Steindórsson og fleiri tengja þessa sögn við tágamuru. Fróðlegt væri að frétta af heimildum fyrir þessu.

Á einum stað segir svo: „Hjá nokkrum tegundum barrtrjáa líkist fræið þó beri, …“ Þetta er kolvitlaust, því að það er köngullinn, sem líkist beri, en inni í honum er fræið. Ekki ætla eg Herði að vita þetta ekki, en sýnir, að prófarkalestri er mjög ábótavant. Annað dæmi um slælegan yfirlestur. Á einum stað segir (bls. 63): „Þetta er einn algengast jafninn í Evrópu ….“ En í næstu málsgrein segir: „Miðað við að þetta sé eini vaxtarstaður burknans á Íslandi …“ Jafni og burkni er tvennt ólíkt.

Einkennileg er umsögn eða auglýsing á andlitskremi Guðrúnar Marteinsdóttur í pistli um þrenningarfjólu. Ekki er ljóst, hvaða erindi það á í þessa bók.

ÚTBREIÐSLA OG STAÐARNÖFN

Útbreiðsla tegunda er sýnd á kortum fyrir hverja tegund. Ætla má, að þessi kort séu hin sömu og birtast á vef Náttúrufræðistofnunar Íslands og á heimasíðu Harðar Kristinssonar. En hér hefur eitthvað farið meira en lítið úrskeiðis, því að í stað „punktakorta“ er útbreiðslan sýnd með grænum klessum, þar sem punktarnir hafa runnið saman. Útbreiðsla margra tegunda sýnist því mun samfelldari, en hún er í raun og veru. Kortin eru mikil óprýði í bók þessari.

Oft eru taldir upp fundastaðir tegunda. Nokkuð er þar um misfellur. Sagt er, að kúmen vaxi „á Hlíðarenda“, en það eru að minnsta kosti sjö bæir með því nafni hér á landi og ekki vita allir, að átt er við bæinn í Fljótshlíð. Þá er Geitafell, þar sem Helgi Jónasson á Gvendarstöðum fann fölvastör, ekki í Reykjahverfi heldur hinum forna Aðaldælahreppi (nú Þingeyjarsveit). Á einum stað segir: „… í Grímsnesi, Biskupstungum, Haukadal og Hrunamannahreppi,“ en eins og kunnugt er Haukadalur í Biskupstungum, og reyndar á fleiri stöðum.

Ekki er þó fjallað nákvæmt um allar tegundir, en um eina er sagt, að hana „…vantar helst á flatneskjum Suðurlandsins.“ og um aðra, að hana „vantar helst á sléttum láglendisins og á öræfum Ódáðahrauns.“ Vera kann, að „flatneskjur Suðurlands“ séu sama svæði og „sléttur láglendisins“. Um gullbrá er sagt, að hún vaxi „… í deiglendi til fjalla í byggð“.

 

MYNDIR

Það, sem helzt prýðir bókina, eru myndir Jóns Baldurs Hlíðbergs. Eg ætla ekki að fara mörgum orðum um þær, enda brestur mig kunnáttu til þess. Óhætt er þó að segja, að þær eru flestar gerðar af miklum hagleik eins og Jóns Baldurs var von og vísa.

Helzt sakna eg þess, að enginn mælikvarði er við myndirnar, eins og áður var minnzt á. Til að mynda er sandmunablóm teiknað sem löng spíra, en það er oftast innan við 10 cm á hæð og greinótt. Þá þykja mér stönglar á blálilju of fíngerðir og ekki er að sjá, að stöngulblöð á fjandafælu fari stækkandi eftir því, sem ofar dregur á stöngli, eins og er raunin. Æskilegt hefði verið að birta mynd af krónublöðum á horblöðku og þá vantar öll háblöðin á klasanum. Svipað er að segja um bjöllulilju, en þar eru ekki sýnd nein stoðblöð (háblöð) og hin löngu stoðblöð á grænlilju koma ekki fram. Þá virðast hlutföll í gerð plantna ekki alltaf eðlileg; sjá til dæmis fjallabrúðu, þar sem blóm virðist mun stærri að þvermáli í samanburði við hæð og blóm á sauðamerg sýnist fremur lausblaða en samblaða.

Um tröllastakk segir réttilega, að „blöðin eru í stofnhvirfingu,“ en það kemur ekki fram á myndinni, þar sem blöðin eru teiknuð upp eftir stöngli.

Það kann að vera, að ástæðan fyrir þessum misfellum, sé sú, að aðeins eitt eintak hafi verið haft til hliðsjónar, sem var ekki dæmigert fyrir viðkomandi tegund.

 

ORÐFÆRI

Það var ekki beinlínis ætlunin hér að fjalla um orðfæri í bókinni. Á hinn bóginn verður varla hjá því komizt að fjalla lítillega um málfar, því að allvíða er þar pottur brotinn. Mörg dæmi eru um sérstæðar setningar.

Hér skulu aðeins nefnd örfá dæmi: a) „Tegundagreining er erfið hjá tungljurtum.“ b) „Bókin [Flóra Íslands] sýndi vel hvar við vorum stödd og hvar vantaði þekkingu á útbreiðslu plantnanna…“ c) „Nú má því segja að pendúllinn hafi tekið töluverða sveiflu til baka frá sjöunda áratugnum …“ d) „líkist ýmsum öðrum hvítum tegundum …“ e) : „.. oft lífsspursmál fyrir plöntuna að hafa aðgang að illa fengnu vatni og næringu.“ f) fræ reyndust „hafa lífeðlislegan dvala“ og til að rjúfa hann var að láta fræin „upplifa hitasveiflu“, g) „hnoturnar …, sem eru án svifs“. h) „Líklega notar hann [tjarnalaukur] fjardreifingu með vatnafuglum til að komast frá suðvesturlandinu til annarra landshluta.“ i) „Oft er erfitt eftir útliti einu saman að aðgreina þessar tegundir með neinni vissu.“ j) „Genetískir einstaklingar smjörgrassins eru taldir vera langlífir.“ k) Á bls. 400 er sagt frá plöntu í „evrópsku Ölpunum“; hvar eru Alpafjöll annars staðar?. l) „Á heimsmælikvarða er gulmaðran afar breytileg í útliti og litningatölu.“ m) „Þetta hefur væntanlega ekki verið skoðað í íslenskum stofnum.“ Þar fór í verra. n) „Trjónustör aðhyllist ekki norðurhjarann.“ o) „þótt fjari af henni“ [plöntunni], það er þótt fjari út undan plöntu. – Mörg fleiri dæmi mætti nefna.

Einn af inngangsköflum bókar nefnist „Blómalitir“. Gegnum gangandi í þeim kafla er talað um „lituð blóm“ og „skærlituð krónublöð“ eins og þau hafi verið máluð með vatnslitum; í stað þess að tala um lit blóm og skærlit krónublöð.

Eitt er það sagnorð, sem ofnotað er í bókinni. Það er sögnin „vanta“. Í hugum flestra táknar sögnin að skorta eða þarfnast. Dæmi: Enn vantar hurðir í húsið (en þær koma); þig vantar hlý föt.

Í bókinni er þessi sögn notuð í tíma og ótíma. Örfá dæmi skulu nefnd. Um hófsóley er sagt: „krónublöð vantar“, eins og þau eigi að vera þar; „bikarblöð vantar“ á geitkál, skógarkerfil og spánarkerfil og „stórreifar vantar“ á tvær hinar síðarnefndu. „[H]vítu jaðarblómin vantar“ á hlaðkollu. (Það skyldi þó ekki vera, að hlaðkolla eigi að vera eins og baldursbrá.) – Þá tekur ekki betra við, þegar rætt er um útbreiðslu tegunda. Geithvönn „vantar því á sumum útskögum“ og „hana vantar að mestu á hálendinu“, og krossfífil „vantar á heimsskautasvæðin“. Fjölmargar aðrar tegundir „vantar“ á hina og þessa staði eftir því, sem segir í bókinni.

Mig minnir, að það hafi verið upp úr aldamótunum 1900, sem efnafræðingar bentu á, að „kolvetni“ væru aðeins gerð úr kolefni og vetni og ættu ekkert skylt við sykrur eða „kolhydröt“. Engu að síður er þetta rangnefni, kolvetni, notað alls staðar í bókinni. Frumefnið nitur er ýmist nefnt köfnunarefni eða nítur. Þá er enginn greinarmunur gerður á hugtökunum gróður og planta. Á nokkrum stöðum stendur, að tilteknar tegundir vaxi „innan um annan gróður“, þar sem átt er við, að þær vaxi innan um aðrar plöntutegundir.

Allmikið er um slangur, óþýdd hugtök og rangar beygingar orða. Talað er um „steríl blóm“, tegundir blómgast ekki heldur blómstra, nema á einum stað er greint frá hrafnaklukkum, sem „blómga alfarið hvítum blómum“. Skarifífill er flokkaður sem „heterókarpísk tegund“ og rætt er um „amphiatlantiska stofna“. Sögnin „umlykja“ er jafnan rangt beygð (umlukið í stað umlukt) og eignarfall fleirtölu af frumu er ýmist fruma eða frumna. Tuggan „í dag“ (to day) er á mörgum síðum í stað nú, núna eða nú á tímum. Þá fæ eg ekki skilið, hvernig orðin „karlleiðin“ og „kvenleiðin“ eru hugsuð.

AÐ LOKUM

Maður spyr sig að því, hverjir komi til með að hafa not af þessari stóru og um margt veglegu bók. Menn taka hana ekki með sér út í náttúruna, heldur mun hún liggja á stofuborðum. Án efa munu margir hafa gaman af að blaða í henni. Engir greiningarlyklar eru í bókinni og því getur verið tafsamt að finna tilteknar tegundir. Þá bætir það ekki úr skák, að aðeins eitt nafn er um hverja tegund í tegundaskrá, sem er svo óhöndullega fyrir komið, að hún er ekki aftast, heldur fyrir framan langa kafla um tilvísanir og heimildir. Það er því mjög seinlegt að fletta upp í henni.

Hér hefur verið farið nokkuð fljótt yfir sögu miðað við stærð þessarar bókar. Margt annað mætti tína til. Það verður að segjast, að bókin er ekki jafn vandað fræðirit og búast hefði mátt við af hendi Harðar Kristinssonar. Eðli máls samkvæmt hefur hér verið einblínt á það, sem miður fer. Hins vegar skal engin fjöður yfir það dregin, að hafa má allgóð not af bókinni, einkum og sér í lagi, hvað varðar lýsingar á tegundum.

 

Reykjavík 24. júlí 2019.

Ágúst H. Bjarnason

 

Leitarorð:

74 Responses to “Flóra Íslands – blómplöntur og byrkningar”
 1. jpvwfbil says:

  where to buy ivermectina 12mg ivermectin 3mg price ivermectin canada

 2. order viagra canada how long before sex do you take viagra best online pharmacies for cialis what happens if female takes viagra

 3. clomid risks buy clomid online safely does clomid work for pcos how long does it usually take to get pregnant on clomid?

 4. dose of diflucan where to buy diflucan over the counter taking diflucan without a yeast infection what is another word for diflucan

 5. seroquel tingling quetiapine non prescription seroquel small round peach pill 25 how long does it take for seroquel to work for schizophrenia

 6. alternative to diflucan diflucan without prescription does diflucan interfere with birth control how much diflucan should i take

 7. baclofen meds buy baclofen canada how long does baclofen effects last what is the drug baclofen for

 8. diflucan didn’t work diflucan over the counter nz symptoms of allergic reaction to diflucan how to prescribe diflucan

 9. metformin er metformin hcl 1000 mg does metformin affect the liver where to get metformin

 10. aralen dosage covid aralen brand long term effects of aralen what is the children’s dose of aralen

 11. seroquel 50 mg generic quetiapine tablet seroquel 25 mg for anxiety what kind of drug is seroquel

 12. aralen patient information aralen 5 mg does aralen cause hair loss what labs are required while on aralen

 13. prednisone urine color where to buy prednisone 5443 without prescription what does prednisone look like when does prednisone hair loss stop

 14. aralen and covid19 aralen toxicity aralen reverse hair loss reversible how to stop itching from aralen

 15. seroquel lowest dose generic seroquel medication how to come off seroquel what to do if you miss a dose of seroquel

 16. baclofen prescribing information baclofen 2 is baclofen or cyclobenzaprine stronger how to.taper baclofen

 17. sandoz levothyroxine synthroid 0.112 mg can you take vitamin d with synthroid how long after taking levothyroxine can i take ibuprofen

 18. naltrexone and tramadol revia cost buy low dose naltrexone online why does naltrexone make me feel weird

 19. chlamydia treatment doxycycline doxycycline cost uk why is doxycycline so expensive doxycycline hyclate 100mg how to take

 20. emory university molnupiravir molnupiravir drug molnupinavir molnupiravir antiviral

 21. nolvadex sperm production nolvadex 40mg price in india is nolvadex legal in usa nolvadex pct how long

 22. plaquenil coronovirus effects of plaquenil can i take cymbalta and plaquenil what is the correct icd 10 code for plaquenil

 23. viagra jelly says:

  amoxicillin dental price of amoxicillin without insurance can you get amoxil over the counter amoxicillin 500mg price

 24. amoxicillin says:

  naltrexone 50 canadian pharmacy low dose naltrexone therapy oakdale how to get perscribed naltrexone

 25. contrave naltrexone how to buy revia in korea will naltrexone cause a false positive how to buy low dose naltrexone online

 26. Duymasıdır. Öztürk (2006) aileler ile yaptığı aratırmasında,
  ailelere üç gün boyunca programlı bir “aile içi iletiúim eğitimi” vermitir.
  Eğitim programı sonunda ailelerin, çocuklarıyla iletiimlerinde, eğitime katılmayan ailelere
  oranla daha yüksek puan aldıkları saptanmıtır.

 27. You made several good points there. I did a search on the topic and found nearly all persons will agree with your blog.

 28. 4 Watch the video for free and find more videos tagged with amateur, hd, lesbian,
  ebony, bedroom, 4, mp4, veronica, megan, 217, africanlesbians.

 29. Seks İsyanları rock dünyasındaki kadın düşmanlığının bir eleş
  alev alev bir erkekliğin” hayalini kurmasına rağmen, Soğuk Savaş.

 30. Hi , I do believe this is an excellent blog. I stumbled upon it on Yahoo , i will come back once again. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and help other people.

 31. This is the right blog for anyone who wants to find out about this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I actually would want…HaHa). You definitely put a new spin on a topic thats been written about for years. Great stuff, just great!

 32. Arkadaşımın karısı (German Edition) eBook Weiß, Gina Tienda Kindle Selecciona Tus
  Preferencias de Cookies Utilizamos cookies y herramientas similares
  que son necesarias para permitirte comprar, mejorar tus experiencias de compra
  y proporcionar nuestros servicios, según se detalla en nuestro Aviso de cookies.

 33. Video izle porno Sara Jay Aşk Lazım Anne ve başka porno videolar gibi Sara Jay Ve
  Karla Lane yala Beni 1080p Göt Sara Jay Efsaneleri.
  19:49. Sara Jay Ve Karla Lane yala Beni 1080p. Sara alakarga aşk
  onları genç. 3:00. Sara Jay Ve İndianna Jaymes Oynamak.

 34. Ateşli ve seksi Göte boşalma porno videoları için yeni favori
  tercihiniz. En iyi Büyük sik, Göt sikme,
  Anal, Göte boşalma, Bakış açısı, Götten ağıza, Kumral, Mastürbasyon,
  Oralseks, Göte boşalma.

 35. Dicycloverine hydrochloride relieves smooth muscle spasm of the gastrointestinal tract.
  Animal studies indicate that this action is achieved via a dual mechanism;
  (1) a specific anticholinergic effect (antimuscarinic at the ACh-receptor
  sites) and (2) a direct effect upon smooth muscle (musculotropic) 5.2 Pharmacokinetic
  properties.

 36. I carry on listening to the news update speak about receiving boundless online grant applications so I have been looking around for the best site to get one. Could you advise me please, where could i find some?

 37. Süre: 79 Dk. Lezbiyen erotik filmi izle. Lezbiyen kızların ateşli erotizm filmi, erkeklere sevişme dersi veren kadınların ilişkilerine odaklanıyor.

  Genç kızlıktan çıkıp, olgun birer kadın olma yolunda ilerleyen, bakımlı ve şehvetli
  kadınlar, sert sex yapan erkek arkadaşlarına,
  cinsel arzuların nasıl köreltileceğini.

 38. you have a great blog here! would you like to make some invite posts on my blog?

 39. Magnificent beat ! I would like to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog site? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea

 40. Nice post. I learn something more challenging on different blogs everyday. It will always be stimulating to read content from other writers and practice a little something from their store. I’d prefer to use some with the content on my blog whether you don’t mind. Natually I’ll give you a link on your web blog. Thanks for sharing.

 41. I have been browsing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. Personally, if all website owners and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.

 42. F*ckin’ amazing things here. I’m very glad to see your post. Thanks a lot and i am looking forward to contact you. Will you kindly drop me a mail?

 43. Hi , I do believe this is an excellent blog. I stumbled upon it on Yahoo , i will come back once again. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and help other people.

 44. Hi, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, fantastic blog!

 45. Hello. excellent job. I did not anticipate this. This is a fantastic story. Thanks!

 46. This design is incredible! You obviously know how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful job. I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

 47. I very happy to find this site on bing, just what I was searching for : D besides saved to favorites.

 48. I was recommended this website by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble. You are incredible! Thanks!

 49. Valuable information. Lucky me I found your web site by accident, and I am shocked why this accident didn’t happened earlier! I bookmarked it.

 50. Thank you for sharing superb informations. Your web-site is very cool. I am impressed by the details that you¦ve on this site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found just the information I already searched everywhere and simply could not come across. What a perfect web site.

 51. I needed to draft you that little bit of observation in order to thank you so much yet again relating to the superb tricks you’ve discussed above. It was so particularly generous of you giving unreservedly all that a number of us would’ve offered for sale for an e book to make some bucks for themselves, even more so considering the fact that you could possibly have done it if you desired. These thoughts as well served to be the easy way to understand that other people have similar dreams the same as my own to figure out a little more pertaining to this issue. I believe there are lots of more fun sessions ahead for many who scan your website.

 52. I went over this site and I believe you have a lot of great info, saved to favorites (:.

 53. Thank you, I have recently been looking for information about this subject for ages and yours is the best I have discovered till now. But, what about the bottom line? Are you sure about the source?

 54. Excellent post. I was checking constantly this blog and I’m impressed! Extremely helpful info specifically the last part 🙂 I care for such information a lot. I was seeking this certain info for a very long time. Thank you and good luck.

 55. There is noticeably a bundle to know about this. I assume you made certain nice points in features also.

 56. Undeniably believe that which you stated. Your favorite justification seemed to be on the net the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get irked while people think about worries that they plainly don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 57. You are my breathing in, I own few blogs and very sporadically run out from to brand : (.

 58. I believe this is one of the such a lot vital info for me. And i’m happy studying your article. However want to remark on some basic things, The web site taste is wonderful, the articles is actually excellent : D. Just right activity, cheers

 59. After I initially commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the identical comment. Is there any way you’ll be able to take away me from that service? Thanks!

 60. Simply wanna tell that this is very beneficial, Thanks for taking your time to write this.

 61. Türk Telekom, öğrencilerin ve velilerin ihtiyaçlarını karşılayacak ‘Okula Dönüş
  Kampanyası’ başlattı. Türk Telekom müşterileri, akıllı çocuk saatinden tablete, bluetooth.

 62. Hd 4K kategorisinde cinselliği saklamadan yaşanan ateşli porno filmlerini,
  fantezi ile sex yaşantılarının fitilini ateşleyen çiftlerin full sikiş filmlerini izleyebilirsiniz.

  Porno Porno izle, HD Sikiş Seyret, Türk Porno, Seks Video.

 63. En iyi Gizli kamera porno filmlerini ve ücretsiz seks
  klipğlerini bulun. Burada sadece en ateşli seks videoları bulunuyor.
  Bonus Kız kardeş değil, Büyük sik, Tüylü,
  Gizli kamera, Gizlenmiş, Gelin, Canavar sik, Gerçek, Gizlenmiş, Yüksek çözünürlük XXX sahnelerini hemen şimdi
  izle.

 64. Thank you for sharing with us, I think this website really stands out : D.

 65. Hello bro!301 Moved Permanently…
  english housewife porn
  sex robot porn
  [url=https://usa.citi-zen.global/]clitoris orgasm video[/url]

 66. İstanbul Hurdacı Olarak toptan hurda alımı yapıyoruz. Hurda bakır, demir, alüminyum ve kablo hurdası için nakit ödeme yapıyoruz

 67. I like this weblog very much, Its a really nice billet to read and find information.

Leave a Reply