Flóra Íslands – blómplöntur og byrkningar

Skrifað um July 24, 2019 · in Almennt · 565 Comments

Flóra Íslands – blómplöntur og byrkningar. 741 bls. Útg. Vaka-Helgafell 2018
Höfundar: Hörður Kristinsson, Jón Baldur Hlíðberg, Þóra E. Þórhallsdóttir.

Bókin er unnin í samstarfi við Náttúrufræðistofnun Íslands.

Á haustmánuðum fór það ekki framhjá neinum manni, að út var komin ný bók í grasafræði. Sífelldar auglýsingar í helztu fjölmiðlum, þar sem kynnt var einstakt „stórvirki“, sem „fjallar um allar tegundir íslensku flórunnar“, hvorki meira né minna. Það er þó fjarri sannleikanum, því aðeins er fjallað um háplöntur eða öðru nafni æðaplöntur, en hvorki um þörunga né mosa. Bókin er reyndar mikil að vöxtum, rúmar 740 síður að lengd í stóru broti og vegur 3,1 kg. – Höfundar að texta eru tveir og einn myndhöfundur. Þá segir, að bókin sé unnin „í samstarfi við Náttúrufræðistofnun Íslands“. Ekki er útskýrt í hverju það samstarf var fólgið.

Nafn bókarinnar, Flóra Íslands, vekur fyrst athygli. Önnur bók hefur borið þetta sæmdarheiti frá aldamótaári 1901 og hún birzt síðan í tveimur útgáfum, 1924 og 1948. Höfundur er Stefán Stefánsson, skólameistari. Vekur furðu, að valið sé bókarheiti, sem til var fyrir og tengist Stefáni skólameistara sterkum böndum í hugum fólks. Stjórn Hins ísl. náttúrufræðifélags, sem á útgáfurétt að Flóru Stefáns, hefði átt að koma í veg fyrir slíka misbrúkun. Bókin er aukinheldur engin venjuleg „flóru-bók“, því að engir greiningarlyklar eru í henni og hún einskorðast ekki við fræðilegar lýsingar á tegundum og útbreiðslu

Undirtitill bókarinnar er „blómplöntur og byrkningar“. Í ljósi núverandi þekkingar spanna þessi tvö hugtök alls ekki allar æðaplöntur, sem fjallað er um í bókinni. Í inngangi eru færð veik rök fyrir því að nota orðið blómplöntur í staðinn fyrir fræplöntur, en ekkert er minnzt á, að jafnar teljast ekki lengur til byrkninga.

Rúmlega fyrstu fimmtíu síðurnar eru nokkurs konar inngangskaflar, sem vikið verður nánar að undir lok greinarinnar. Seinni hluti bókar eru lýsingar á tegundum, um 700 blaðsíður. Þeim er raðað eftir flokkunarfræðinni; fyrst koma ættbálkarnir jafnar, byrkningar, þá barrtré og síðan dulfrævingar. Innan þessara hópa eru svo lýsingar á ættum hafðar á grænum blöðum og innan þeirra koma svo ættkvíslir, ein eða fleiri. – Ættbálkum og ættum er fylgt úr hlaði með stuttum pistlum, sem eru æði misgóðir.

Innan ættanna eru því miður engin skil á milli ættkvísla. Það hefði verið til mikilla bóta að birta greiningarlykla að ættkvíslum á grænu síðunum, því að þar er oftast mikið autt pláss. Lyklarnir hefðu líka þurft að ná til slæðinga, því að þeim er ekkert lýst og ógerlegt að bera kennsl á þá eftir þessari bók. Til að mynda eru 30 kvíslir í grasætt og að auki um níu slæðingar. Þeir eru hafðir aftast í kafla og því er mjög tafsamt að fá heildarsýn yfir allar tegundir innan kvíslar. Þessi tilhögun rýrir gildi bókar mikið.

 

TEGUNDIR

Í grófum dráttum má skipta plöntutegundum, sem vaxa hérlendis, í þrjá hópa: a) innlendar tegundir, það eru þær, sem tilheyra flóru landsins og hafa vaxið hér um langan aldur, b) slæðinga, en það eru tegundir, sem hafa borizt til landsins í seinni tíð og ekki náð fastri búsetu og c) ræktaðar plöntur ýmist til skrauts eða nytja. – Ekki eru glögg skil á milli þessara hópa. Ýmsar ræktaðar plöntur ná að dreifa sér út fyrir ræktun og teljast þá til slæðinga og ýmsir slæðingar ná fótfestu í gróðurfélögum og falla inn í innlenda flóru. Oft er það því álitamál, hvaða tegundir teljast ílendar eða aðeins slæðingar. Dagstjarna (Silene dioica) og apablóm (Mimulus guttatus) eru hér talin fullgildar tegundir flórunnar, en ekki gullgin (Linaria vulgaris), svo að dæmi sé tekið. Verra er þó, að mörgum slæðingum er sleppt eins og tágafífli (Pilosella officinarum) og gemsufífli (Doronicum orientale) og erfitt að sjá rökin fyrir því. Oft er erfitt að átta sig á því, hvort um er að ræða nýja landnema eða gamla slæðinga. Haustlyng er sagður nýr landnemi, en látið ósagt, að tegundarinnar er fyrst getið 1821.

Í annan stað er hugtakið tegund ekki fastmótað. Það, sem sumir kalla eina tegund, vilja aðrir kljúfa í tvær og jafnvel fleiri tegundir. Það er því ógerlegt að tiltaka ákveðinn fjölda tegunda. Mér telst til, að 470 tegundum sé lýst hér sem innlendum og þær taldar til íslenzku flórunnar. Engu að síður vekur það undrun, hvers vegna ekki er minnzt á birtuskúf (Eleocharis mamillata), sem Hörður nefnir þó á heimasíðu sinni. Getur verið, að hann hafi einfaldlega gleymzt? Í kaflanum um lónajurt (Ruppia cirrhosa) er greint frá því, að hérlendis vaxi önnur tegund kvíslar (R. maritima), en hvorki fylgir nafn né mynd af henni. Þá er skollafingur (Huperzia selago) talin ein tegund, en ekki skipt í þrjár eins og nú tíðkast í flestum flóru-bókum. Eg hef áður gert grein fyrir þessum tegundum (sjá: ahb.is/skollafingur-huperzia-selago/). Hér eru þær aftur á móti taldar undirtegundir (=deiliteg.) og hefði verið æskilegt að birta myndir af þeim öllum. Þá skýtur það nokkuð skökku við, að á lista Náttúrufræðistofnunar Íslands er H. arctica skráð sem sjálfstæð tegund. Fjallaskarfakáli eða skeiðarkáli eru ekki gerð sömu skil og skarfakáli, þó að það sé nú talin sjálfstæð tegund. Fleiri dæmi mætti nefna. Aðeins er lýsing og mynd af einni hrímblöðkutegund, en við lestur kemur í ljós, að hér vaxa að minnsta kosti þrjár til viðbótar. Þá hefði mátt geta þess, að sumir telja, að fjallalyfjagras vaxi hérlendis, en víst er, að hvítingjar hafa fundizt. – Augnfróar-tegundir (Euphrasia) eru vissulega erfiðar viðfangs. Kirtilaugnfró er sögð hér E. stricta, en aðrir telja hana til E. arctica. Hvort er rétt (eða nöfnin séu samheiti) verður að bíða betri tíma, en á þetta hefði mátt benda.

 

ÍSLENZK NÖFN

Íslenzku nöfnin eru flest samkvæmt viðtekinni venju og er stuðzt við Flóru Íslands (1948). Oft er þó gerð grein fyrir öðrum nöfnum, en þó vantar mikið á, að þeim séu gerð nægileg skil. Smjörgras ber mörg nöfn, eins og fjallahanatoppur, hanatoppur, lokasjóðsbróðir, óeirðargras og skrapalaupa. Ekkert þeirra er nefnt í bókinni. Þá er heldur ekki minnzt á jóns- og jónsmessu-gras, krosslauf og kæsisgras í umfjöllun á lyfjagrasi. Verra er þó, að sum nöfn eru vitlaust stafsett; hleypisgras er hleypigras, urðafjóla er urðarfjóla og eyrarós er orðin að eyrarrós, eins og hún vaxi aðeins á einni eyri. (Hvar skyldi þessi eina eyri vera?) Sums staðar er minnzt á vetrarblóm til samanburðar við aðrar tegundir. Það nafn er þó ekki að finna í tegundaskrá, aðeins vetrarsteinbrjótur. Staðbundin nöfn eru ekki heldur í tegundaskrá og mörgum slíkum nöfnum er sleppt, sem dæmi má nefna, að liðna er hálmgresi í Kelduhverfi og fingurbjörg, öðru nafni bláklukka, er algengasta nafnið sums staðar á Austurlandi. Engin alþýðunöfn eru í tegundaskránni. Sá, sem þekkir holurt aðeins sem flugnablóm, getur ekki fundið tegundina undir því nafni. Græðisúra ber ótal nöfn, en aðeins þrjú önnur eru tilgreind.

Oft er greint frá því, hver var fyrstur til að segja frá tiltekinni tegund hér á landi. Þetta er þörf viðbót við flóru-bók Johs. Gröntved frá 1942. Þó má benda á, að það er ekki alls kostar rétt það, sem segir um fund engjakambjurtar í Vaglaskógi. Skógarvörðurinn þar hafði fyrir miðjan áttunda áratug síðustu aldar orð á því, að gulblóma tegund væri tekin að vaxa í skóginum, sem enginn þekkti. Flest bendir því til þess, að tegundin sé tiltölulega nýkomin til landsins. Ætla má út frá tilvitnun, að Hjörleifur Guttormsson hafi fyrstur greint frá ljósalyngi hérlendis 1988. Það er einfaldlega ekki rétt. Í grein í Mbl. 1985 er sagt frá því, sem stuttu síðar var endurbirt í tímaritinu Týli. Sums staðar er gerð grein fyrir hvaðan íslenzku nöfnin eru runnin. Það á þó ekki við um nöfnin hlaðkollu, efjuskúf, krakanál og um nafnið melablóm, sem var endurvakið. Á þessu kann þó að vera „eðlileg“ skýring.

Með útgáfu þessarar bókar hefði verið fullt tilefni til að endurskoða nöfn á nokkrum íslenzkum tegundum. Farið hefði betur á að nefna vatnsnál síkjaskúf í samræmi við aðrar nafngiftir og velja annað nafn á engjakambjurt, sem er hræðilegt ónefni. Þar sem ættkvísl steinbrjóta er nú klofin í tvennt, Saxifraga og Micranthes, hefði verið rétt að greina kvíslirnar að með nýju nafni.

Nöfn á mörgum ættum eru önnur en menn hafa vanizt. Þetta er ávallt álitamál og lítið við því að segja. Þó geri eg athugasemd við, að nafnið grímublómaætt er fellt niður og hnúðrótarætt komið í staðinn. Þá má geta þess, að eitt sinn var rík áherzla lögð á, að plöntunöfn ættu að vera án viðskeytts greinis, en því er því miður ekki fylgt í þessari bók.

 

FRÆÐINÖFN

Eins og vera ber eru skráð fræðinöfn tegunda og taka þau latneskum beygingum. Skýringar á tvínafnakerfi Linnés eru samt mjög takmarkaðar. Á einum stað segir, að seinna nafnið „er eigið heiti tegundar“, hvernig svo sem ber að skilja það. Á erlendum málum kallast þessi liður nafns „epitet“ og lagt var til fyrir mörgum árum að kalla það viðurnafn. Á hinn bóginn kemur víða fyrir í þessari bók, að viðurnafnið er kallað „tegundarheiti“ (sjá bls. 352, 552, 599, 650), sem er alrangt. Merkilegt, ef höfundar kunna ekki betur tvínafnakerfi Linnés.

Höfundar nota orðið deilitegund fyrir ‚subspecies‘, en ekki undirtegund, sem er þó miklu rökréttara, nema á einum stað (bls. 179); eflaust ná fæstir að skilja orðið þar. Þá er á hinn bóginn skrifað forma fyrir tilbrigði og var. (varietas) fyrir afbrigði. Það er því lítið samræmi í hlutunum.

Alþjóða nafnareglur mæla svo fyrir, að „aðaltegund“ skuli skráð sem undirtegund, ef hluti stofnsins er aðgreindur, og þá er viðurnafn tegundar endurtekið án nafnhöfundar. Sams konar regla gildir um afbrigði (varietas) og tilbrigði (forma). Allmikill misbrestur er á því, að þessari reglu sé fylgt í bókinni. Sjá til dæmis stjörnusteinbrjót. Þar stendur: „Önnur deilit. alpigena er í fjalllendi Suður-Evrópu …“ en engin önnur undirtegund er skráð í kaflanum. Þeir, sem eru ekki vel heima í nafnareglum, fá tæpast skilið, hvernig á þessu stendur, því að það hefur láðst að skrá „aðaltegundina“ sem undirtegund: subsp. stellaris. Eins er háttað með kattarjurt (subsp. islandica), og með réttu ættu bæði lækjagrýta og gullbrá að vera subsp. fontana og subsp. compacta Hedberg, svo að fá dæmi séu nefnd. Þá eykur enn á glundroðann, þegar undirtegund af vetrarblómi er kölluð „önnur tegund“.

Eftir því, sem bezt er vitað, heyrir skarifífill til ættkvíslinni Scorzoneroides en ekki Leontodon. Sama er að segja um apablóm, tilheyrir ekki Mimulus lengur heldur Erythranthe.

Þá vekur það sérstaka athygli, að nafnhöfunda er hvergi getið við tegundarheiti, nema í fyrirsögnum. Aragrúi fræðiheita, meðal annars allra slæðinga, er án nafnhöfunda og það eitt og sér rýrir verulega verkið sem fræðirit.

 

LÝSINGAR

Meginefni bókarinnar eru lýsingar á hverri tegund. Þessar lýsingar eru að mestu leyti samhljóða pistlum Harðar Kristinssonar á vefnum floraislands.is, sem hafa staðið þar með litlum breytingum í áratug, ef ekki lengur. Styrkleiki bókarinnar felst einmitt í þessum skýringum, sem eru í flestum tilvikum hnitmiðaðar. Helzt mætti setja út á niðurröðun efnis. Fyrst er tíundað hvort tegund sé stór eða lítil og síðan er blómum, aldinum og fræi lýst. Lýsing á stöngli og blöðum kemur svo síðast, sem er órökrétt. Þetta er að vísu ekki algilt, efnisröðun er önnur og betri til dæmis í köflunum um víðitegundir.

Engar stærðarviðmiðanir eru í bókinni, heldur eru tegundir sagðar stórar eða litlar eftir atvikum. Myndir sýnast mér í engu samræmi við raunverulega stærð, þannig er sandlæðingur um 15 cm á lengd, en í náttúrunni verður hann tæpir 4 cm, og er hann sýndur álíka langur og lokasjóður, sem getur verið 40 cm á hæð. Lýsingar eru mjög misítarlegar og gætir oft misræmis. Sagt er frá því, að blóðberg er oft með hvít blóm, en ekki minnzt á hvítingja meðal beitilyngs.

Á stöku stað hafa slæðzt inn villur. Blóm á krossjurt og engjakamjurt eru sögð 10-15 sentímetrar á lengd, en á að vera millímetrar. Þá eru forblöð á mýrfjólu sögð standa „lítið eitt ofar“ en á miðjum blómlegg, en þau eru „neðar“ eins og myndin sýnir réttilega. Þá má velta því fyrir sér, hvort blóm á blákollu séu í axi eða kolli fremur en klasa eins og þar stendur. Þá er sagt, að í músareyra sé „frævan oftast með tíu stílum“, en samkvæmt Flora Nordica (2001) eru stílarnir aðeins fimm.

Að loknum lýsingum er oft sagt frá skyldum og líkum tegundum og bent á góð greiningareinkenni. Þetta eru yfirleitt mjög notadrjúg ráð, enda efast enginn um kunnáttu Harðar í þeim efnum. Vissulega hefði mátt tilgreina fleiri sérkenni, eins og til dæmis breið stoðblöð á dvergasteinbrjóti og lengd frjóknappa á krakanál. Óþarft er hins vegar að endurtaka sérkennin við hverja tegund í stað þess að vísa á milli og þannig hefði mátt spara talsvert pláss. Líkar tegundir eru einnig oft og tíðum hvor á móti annarri (t.d. bls 132 og 3). Með einföldum greiningarlyklum hefði verið unnt að sleppa þessum athugasemdum.

Á eftir lýsingum kemur það, sem kalla má „almennan fróðleik“. Í þessum hluta er víða komið við sögu, en frásagnir af hverri tegund eru mislangar, frá tæpri hálfri síðu í eina og hálfa. Þarna ægir ýmsu saman og það virðist ekki hafa verið mótuð nein heildarstefna, hvað átti að koma fram. Þessi hluti bókar er eins sundurlaus og verða má, og það hefur ekki verið gerð nein tilraun til þess að ritstýra efni. Vissulega leynist þarna einn og einn fróðleiksmoli, en á heildina litið er þetta afar slakur þáttur í gerð bókar og hefði þurft að lesa prófarkir mun betur. Til að mynda er á sömu síðu sagt skírum orðum þrisvar sinnum, að berjaarfi sé annað nafn á fjöruarfa. Og tvívegis á sömu síðu segir, að hagamýs safni sortulyngs-aldinum til vetrarforða. Í miðri efnisgrein um nytjar krækilyngs hefur skotizt inn klausa um leifar þess í fornum jarðlögum.

Sérstaka athygli vekur, að sagt er, að fjallasmári „myndar langar ofanjarðarrengur en að auki þykka jarðstöngla sem safna forðanæringu og voru þeir kallaðir murur. Mururnar voru grafnar upp á haustin eða vorin og étnar hráar eða soðnar eins og segir í alkunnri vísu: „Áttu börn og buru, grófu rætur og muru.““ – Aldrei hef eg séð heimild fyrir því, að þessi plöntutegund hafi verið nýtt á þennan hátt og ekki kannast eg við þessar löngu ofanjarðarrenglur. Steindór Steindórsson og fleiri tengja þessa sögn við tágamuru. Fróðlegt væri að frétta af heimildum fyrir þessu.

Á einum stað segir svo: „Hjá nokkrum tegundum barrtrjáa líkist fræið þó beri, …“ Þetta er kolvitlaust, því að það er köngullinn, sem líkist beri, en inni í honum er fræið. Ekki ætla eg Herði að vita þetta ekki, en sýnir, að prófarkalestri er mjög ábótavant. Annað dæmi um slælegan yfirlestur. Á einum stað segir (bls. 63): „Þetta er einn algengast jafninn í Evrópu ….“ En í næstu málsgrein segir: „Miðað við að þetta sé eini vaxtarstaður burknans á Íslandi …“ Jafni og burkni er tvennt ólíkt.

Einkennileg er umsögn eða auglýsing á andlitskremi Guðrúnar Marteinsdóttur í pistli um þrenningarfjólu. Ekki er ljóst, hvaða erindi það á í þessa bók.

ÚTBREIÐSLA OG STAÐARNÖFN

Útbreiðsla tegunda er sýnd á kortum fyrir hverja tegund. Ætla má, að þessi kort séu hin sömu og birtast á vef Náttúrufræðistofnunar Íslands og á heimasíðu Harðar Kristinssonar. En hér hefur eitthvað farið meira en lítið úrskeiðis, því að í stað „punktakorta“ er útbreiðslan sýnd með grænum klessum, þar sem punktarnir hafa runnið saman. Útbreiðsla margra tegunda sýnist því mun samfelldari, en hún er í raun og veru. Kortin eru mikil óprýði í bók þessari.

Oft eru taldir upp fundastaðir tegunda. Nokkuð er þar um misfellur. Sagt er, að kúmen vaxi „á Hlíðarenda“, en það eru að minnsta kosti sjö bæir með því nafni hér á landi og ekki vita allir, að átt er við bæinn í Fljótshlíð. Þá er Geitafell, þar sem Helgi Jónasson á Gvendarstöðum fann fölvastör, ekki í Reykjahverfi heldur hinum forna Aðaldælahreppi (nú Þingeyjarsveit). Á einum stað segir: „… í Grímsnesi, Biskupstungum, Haukadal og Hrunamannahreppi,“ en eins og kunnugt er Haukadalur í Biskupstungum, og reyndar á fleiri stöðum.

Ekki er þó fjallað nákvæmt um allar tegundir, en um eina er sagt, að hana „…vantar helst á flatneskjum Suðurlandsins.“ og um aðra, að hana „vantar helst á sléttum láglendisins og á öræfum Ódáðahrauns.“ Vera kann, að „flatneskjur Suðurlands“ séu sama svæði og „sléttur láglendisins“. Um gullbrá er sagt, að hún vaxi „… í deiglendi til fjalla í byggð“.

 

MYNDIR

Það, sem helzt prýðir bókina, eru myndir Jóns Baldurs Hlíðbergs. Eg ætla ekki að fara mörgum orðum um þær, enda brestur mig kunnáttu til þess. Óhætt er þó að segja, að þær eru flestar gerðar af miklum hagleik eins og Jóns Baldurs var von og vísa.

Helzt sakna eg þess, að enginn mælikvarði er við myndirnar, eins og áður var minnzt á. Til að mynda er sandmunablóm teiknað sem löng spíra, en það er oftast innan við 10 cm á hæð og greinótt. Þá þykja mér stönglar á blálilju of fíngerðir og ekki er að sjá, að stöngulblöð á fjandafælu fari stækkandi eftir því, sem ofar dregur á stöngli, eins og er raunin. Æskilegt hefði verið að birta mynd af krónublöðum á horblöðku og þá vantar öll háblöðin á klasanum. Svipað er að segja um bjöllulilju, en þar eru ekki sýnd nein stoðblöð (háblöð) og hin löngu stoðblöð á grænlilju koma ekki fram. Þá virðast hlutföll í gerð plantna ekki alltaf eðlileg; sjá til dæmis fjallabrúðu, þar sem blóm virðist mun stærri að þvermáli í samanburði við hæð og blóm á sauðamerg sýnist fremur lausblaða en samblaða.

Um tröllastakk segir réttilega, að „blöðin eru í stofnhvirfingu,“ en það kemur ekki fram á myndinni, þar sem blöðin eru teiknuð upp eftir stöngli.

Það kann að vera, að ástæðan fyrir þessum misfellum, sé sú, að aðeins eitt eintak hafi verið haft til hliðsjónar, sem var ekki dæmigert fyrir viðkomandi tegund.

 

ORÐFÆRI

Það var ekki beinlínis ætlunin hér að fjalla um orðfæri í bókinni. Á hinn bóginn verður varla hjá því komizt að fjalla lítillega um málfar, því að allvíða er þar pottur brotinn. Mörg dæmi eru um sérstæðar setningar.

Hér skulu aðeins nefnd örfá dæmi: a) „Tegundagreining er erfið hjá tungljurtum.“ b) „Bókin [Flóra Íslands] sýndi vel hvar við vorum stödd og hvar vantaði þekkingu á útbreiðslu plantnanna…“ c) „Nú má því segja að pendúllinn hafi tekið töluverða sveiflu til baka frá sjöunda áratugnum …“ d) „líkist ýmsum öðrum hvítum tegundum …“ e) : „.. oft lífsspursmál fyrir plöntuna að hafa aðgang að illa fengnu vatni og næringu.“ f) fræ reyndust „hafa lífeðlislegan dvala“ og til að rjúfa hann var að láta fræin „upplifa hitasveiflu“, g) „hnoturnar …, sem eru án svifs“. h) „Líklega notar hann [tjarnalaukur] fjardreifingu með vatnafuglum til að komast frá suðvesturlandinu til annarra landshluta.“ i) „Oft er erfitt eftir útliti einu saman að aðgreina þessar tegundir með neinni vissu.“ j) „Genetískir einstaklingar smjörgrassins eru taldir vera langlífir.“ k) Á bls. 400 er sagt frá plöntu í „evrópsku Ölpunum“; hvar eru Alpafjöll annars staðar?. l) „Á heimsmælikvarða er gulmaðran afar breytileg í útliti og litningatölu.“ m) „Þetta hefur væntanlega ekki verið skoðað í íslenskum stofnum.“ Þar fór í verra. n) „Trjónustör aðhyllist ekki norðurhjarann.“ o) „þótt fjari af henni“ [plöntunni], það er þótt fjari út undan plöntu. – Mörg fleiri dæmi mætti nefna.

Einn af inngangsköflum bókar nefnist „Blómalitir“. Gegnum gangandi í þeim kafla er talað um „lituð blóm“ og „skærlituð krónublöð“ eins og þau hafi verið máluð með vatnslitum; í stað þess að tala um lit blóm og skærlit krónublöð.

Eitt er það sagnorð, sem ofnotað er í bókinni. Það er sögnin „vanta“. Í hugum flestra táknar sögnin að skorta eða þarfnast. Dæmi: Enn vantar hurðir í húsið (en þær koma); þig vantar hlý föt.

Í bókinni er þessi sögn notuð í tíma og ótíma. Örfá dæmi skulu nefnd. Um hófsóley er sagt: „krónublöð vantar“, eins og þau eigi að vera þar; „bikarblöð vantar“ á geitkál, skógarkerfil og spánarkerfil og „stórreifar vantar“ á tvær hinar síðarnefndu. „[H]vítu jaðarblómin vantar“ á hlaðkollu. (Það skyldi þó ekki vera, að hlaðkolla eigi að vera eins og baldursbrá.) – Þá tekur ekki betra við, þegar rætt er um útbreiðslu tegunda. Geithvönn „vantar því á sumum útskögum“ og „hana vantar að mestu á hálendinu“, og krossfífil „vantar á heimsskautasvæðin“. Fjölmargar aðrar tegundir „vantar“ á hina og þessa staði eftir því, sem segir í bókinni.

Mig minnir, að það hafi verið upp úr aldamótunum 1900, sem efnafræðingar bentu á, að „kolvetni“ væru aðeins gerð úr kolefni og vetni og ættu ekkert skylt við sykrur eða „kolhydröt“. Engu að síður er þetta rangnefni, kolvetni, notað alls staðar í bókinni. Frumefnið nitur er ýmist nefnt köfnunarefni eða nítur. Þá er enginn greinarmunur gerður á hugtökunum gróður og planta. Á nokkrum stöðum stendur, að tilteknar tegundir vaxi „innan um annan gróður“, þar sem átt er við, að þær vaxi innan um aðrar plöntutegundir.

Allmikið er um slangur, óþýdd hugtök og rangar beygingar orða. Talað er um „steríl blóm“, tegundir blómgast ekki heldur blómstra, nema á einum stað er greint frá hrafnaklukkum, sem „blómga alfarið hvítum blómum“. Skarifífill er flokkaður sem „heterókarpísk tegund“ og rætt er um „amphiatlantiska stofna“. Sögnin „umlykja“ er jafnan rangt beygð (umlukið í stað umlukt) og eignarfall fleirtölu af frumu er ýmist fruma eða frumna. Tuggan „í dag“ (to day) er á mörgum síðum í stað nú, núna eða nú á tímum. Þá fæ eg ekki skilið, hvernig orðin „karlleiðin“ og „kvenleiðin“ eru hugsuð.

AÐ LOKUM

Maður spyr sig að því, hverjir komi til með að hafa not af þessari stóru og um margt veglegu bók. Menn taka hana ekki með sér út í náttúruna, heldur mun hún liggja á stofuborðum. Án efa munu margir hafa gaman af að blaða í henni. Engir greiningarlyklar eru í bókinni og því getur verið tafsamt að finna tilteknar tegundir. Þá bætir það ekki úr skák, að aðeins eitt nafn er um hverja tegund í tegundaskrá, sem er svo óhöndullega fyrir komið, að hún er ekki aftast, heldur fyrir framan langa kafla um tilvísanir og heimildir. Það er því mjög seinlegt að fletta upp í henni.

Hér hefur verið farið nokkuð fljótt yfir sögu miðað við stærð þessarar bókar. Margt annað mætti tína til. Það verður að segjast, að bókin er ekki jafn vandað fræðirit og búast hefði mátt við af hendi Harðar Kristinssonar. Eðli máls samkvæmt hefur hér verið einblínt á það, sem miður fer. Hins vegar skal engin fjöður yfir það dregin, að hafa má allgóð not af bókinni, einkum og sér í lagi, hvað varðar lýsingar á tegundum.

 

Reykjavík 24. júlí 2019.

Ágúst H. Bjarnason

 

Leitarorð:

565 Responses to “Flóra Íslands – blómplöntur og byrkningar”
 1. jpvwfbil says:

  where to buy ivermectina 12mg ivermectin 3mg price ivermectin canada

 2. order viagra canada how long before sex do you take viagra best online pharmacies for cialis what happens if female takes viagra

 3. clomid risks buy clomid online safely does clomid work for pcos how long does it usually take to get pregnant on clomid?

 4. dose of diflucan where to buy diflucan over the counter taking diflucan without a yeast infection what is another word for diflucan

 5. seroquel tingling quetiapine non prescription seroquel small round peach pill 25 how long does it take for seroquel to work for schizophrenia

 6. alternative to diflucan diflucan without prescription does diflucan interfere with birth control how much diflucan should i take

 7. baclofen meds buy baclofen canada how long does baclofen effects last what is the drug baclofen for

 8. diflucan didn’t work diflucan over the counter nz symptoms of allergic reaction to diflucan how to prescribe diflucan

 9. metformin er metformin hcl 1000 mg does metformin affect the liver where to get metformin

 10. aralen dosage covid aralen brand long term effects of aralen what is the children’s dose of aralen

 11. seroquel 50 mg generic quetiapine tablet seroquel 25 mg for anxiety what kind of drug is seroquel

 12. aralen patient information aralen 5 mg does aralen cause hair loss what labs are required while on aralen

 13. prednisone urine color where to buy prednisone 5443 without prescription what does prednisone look like when does prednisone hair loss stop

 14. aralen and covid19 aralen toxicity aralen reverse hair loss reversible how to stop itching from aralen

 15. seroquel lowest dose generic seroquel medication how to come off seroquel what to do if you miss a dose of seroquel

 16. baclofen prescribing information baclofen 2 is baclofen or cyclobenzaprine stronger how to.taper baclofen

 17. sandoz levothyroxine synthroid 0.112 mg can you take vitamin d with synthroid how long after taking levothyroxine can i take ibuprofen

 18. naltrexone and tramadol revia cost buy low dose naltrexone online why does naltrexone make me feel weird

 19. chlamydia treatment doxycycline doxycycline cost uk why is doxycycline so expensive doxycycline hyclate 100mg how to take

 20. emory university molnupiravir molnupiravir drug molnupinavir molnupiravir antiviral

 21. nolvadex sperm production nolvadex 40mg price in india is nolvadex legal in usa nolvadex pct how long

 22. plaquenil coronovirus effects of plaquenil can i take cymbalta and plaquenil what is the correct icd 10 code for plaquenil

 23. viagra jelly says:

  amoxicillin dental price of amoxicillin without insurance can you get amoxil over the counter amoxicillin 500mg price

 24. amoxicillin says:

  naltrexone 50 canadian pharmacy low dose naltrexone therapy oakdale how to get perscribed naltrexone

 25. contrave naltrexone how to buy revia in korea will naltrexone cause a false positive how to buy low dose naltrexone online

 26. Duymasıdır. Öztürk (2006) aileler ile yaptığı aratırmasında,
  ailelere üç gün boyunca programlı bir “aile içi iletiúim eğitimi” vermitir.
  Eğitim programı sonunda ailelerin, çocuklarıyla iletiimlerinde, eğitime katılmayan ailelere
  oranla daha yüksek puan aldıkları saptanmıtır.

 27. You made several good points there. I did a search on the topic and found nearly all persons will agree with your blog.

 28. 4 Watch the video for free and find more videos tagged with amateur, hd, lesbian,
  ebony, bedroom, 4, mp4, veronica, megan, 217, africanlesbians.

 29. Seks İsyanları rock dünyasındaki kadın düşmanlığının bir eleş
  alev alev bir erkekliğin” hayalini kurmasına rağmen, Soğuk Savaş.

 30. Hi , I do believe this is an excellent blog. I stumbled upon it on Yahoo , i will come back once again. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and help other people.

 31. This is the right blog for anyone who wants to find out about this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I actually would want…HaHa). You definitely put a new spin on a topic thats been written about for years. Great stuff, just great!

 32. Arkadaşımın karısı (German Edition) eBook Weiß, Gina Tienda Kindle Selecciona Tus
  Preferencias de Cookies Utilizamos cookies y herramientas similares
  que son necesarias para permitirte comprar, mejorar tus experiencias de compra
  y proporcionar nuestros servicios, según se detalla en nuestro Aviso de cookies.

 33. Video izle porno Sara Jay Aşk Lazım Anne ve başka porno videolar gibi Sara Jay Ve
  Karla Lane yala Beni 1080p Göt Sara Jay Efsaneleri.
  19:49. Sara Jay Ve Karla Lane yala Beni 1080p. Sara alakarga aşk
  onları genç. 3:00. Sara Jay Ve İndianna Jaymes Oynamak.

 34. Ateşli ve seksi Göte boşalma porno videoları için yeni favori
  tercihiniz. En iyi Büyük sik, Göt sikme,
  Anal, Göte boşalma, Bakış açısı, Götten ağıza, Kumral, Mastürbasyon,
  Oralseks, Göte boşalma.

 35. Dicycloverine hydrochloride relieves smooth muscle spasm of the gastrointestinal tract.
  Animal studies indicate that this action is achieved via a dual mechanism;
  (1) a specific anticholinergic effect (antimuscarinic at the ACh-receptor
  sites) and (2) a direct effect upon smooth muscle (musculotropic) 5.2 Pharmacokinetic
  properties.

 36. I carry on listening to the news update speak about receiving boundless online grant applications so I have been looking around for the best site to get one. Could you advise me please, where could i find some?

 37. Süre: 79 Dk. Lezbiyen erotik filmi izle. Lezbiyen kızların ateşli erotizm filmi, erkeklere sevişme dersi veren kadınların ilişkilerine odaklanıyor.

  Genç kızlıktan çıkıp, olgun birer kadın olma yolunda ilerleyen, bakımlı ve şehvetli
  kadınlar, sert sex yapan erkek arkadaşlarına,
  cinsel arzuların nasıl köreltileceğini.

 38. you have a great blog here! would you like to make some invite posts on my blog?

 39. Magnificent beat ! I would like to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog site? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea

 40. Nice post. I learn something more challenging on different blogs everyday. It will always be stimulating to read content from other writers and practice a little something from their store. I’d prefer to use some with the content on my blog whether you don’t mind. Natually I’ll give you a link on your web blog. Thanks for sharing.

 41. I have been browsing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. Personally, if all website owners and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.

 42. F*ckin’ amazing things here. I’m very glad to see your post. Thanks a lot and i am looking forward to contact you. Will you kindly drop me a mail?

 43. Hi , I do believe this is an excellent blog. I stumbled upon it on Yahoo , i will come back once again. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and help other people.

 44. Hi, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, fantastic blog!

 45. Hello. excellent job. I did not anticipate this. This is a fantastic story. Thanks!

 46. This design is incredible! You obviously know how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful job. I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

 47. I very happy to find this site on bing, just what I was searching for : D besides saved to favorites.

 48. I was recommended this website by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble. You are incredible! Thanks!

 49. Valuable information. Lucky me I found your web site by accident, and I am shocked why this accident didn’t happened earlier! I bookmarked it.

 50. Thank you for sharing superb informations. Your web-site is very cool. I am impressed by the details that you¦ve on this site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found just the information I already searched everywhere and simply could not come across. What a perfect web site.

 51. I needed to draft you that little bit of observation in order to thank you so much yet again relating to the superb tricks you’ve discussed above. It was so particularly generous of you giving unreservedly all that a number of us would’ve offered for sale for an e book to make some bucks for themselves, even more so considering the fact that you could possibly have done it if you desired. These thoughts as well served to be the easy way to understand that other people have similar dreams the same as my own to figure out a little more pertaining to this issue. I believe there are lots of more fun sessions ahead for many who scan your website.

 52. I went over this site and I believe you have a lot of great info, saved to favorites (:.

 53. Thank you, I have recently been looking for information about this subject for ages and yours is the best I have discovered till now. But, what about the bottom line? Are you sure about the source?

 54. Excellent post. I was checking constantly this blog and I’m impressed! Extremely helpful info specifically the last part 🙂 I care for such information a lot. I was seeking this certain info for a very long time. Thank you and good luck.

 55. There is noticeably a bundle to know about this. I assume you made certain nice points in features also.

 56. Undeniably believe that which you stated. Your favorite justification seemed to be on the net the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get irked while people think about worries that they plainly don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 57. You are my breathing in, I own few blogs and very sporadically run out from to brand : (.

 58. I believe this is one of the such a lot vital info for me. And i’m happy studying your article. However want to remark on some basic things, The web site taste is wonderful, the articles is actually excellent : D. Just right activity, cheers

 59. After I initially commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the identical comment. Is there any way you’ll be able to take away me from that service? Thanks!

 60. Simply wanna tell that this is very beneficial, Thanks for taking your time to write this.

 61. Türk Telekom, öğrencilerin ve velilerin ihtiyaçlarını karşılayacak ‘Okula Dönüş
  Kampanyası’ başlattı. Türk Telekom müşterileri, akıllı çocuk saatinden tablete, bluetooth.

 62. Hd 4K kategorisinde cinselliği saklamadan yaşanan ateşli porno filmlerini,
  fantezi ile sex yaşantılarının fitilini ateşleyen çiftlerin full sikiş filmlerini izleyebilirsiniz.

  Porno Porno izle, HD Sikiş Seyret, Türk Porno, Seks Video.

 63. En iyi Gizli kamera porno filmlerini ve ücretsiz seks
  klipğlerini bulun. Burada sadece en ateşli seks videoları bulunuyor.
  Bonus Kız kardeş değil, Büyük sik, Tüylü,
  Gizli kamera, Gizlenmiş, Gelin, Canavar sik, Gerçek, Gizlenmiş, Yüksek çözünürlük XXX sahnelerini hemen şimdi
  izle.

 64. Thank you for sharing with us, I think this website really stands out : D.

 65. Hello bro!301 Moved Permanently…
  english housewife porn
  sex robot porn
  [url=https://usa.citi-zen.global/]clitoris orgasm video[/url]

 66. İstanbul Hurdacı Olarak toptan hurda alımı yapıyoruz. Hurda bakır, demir, alüminyum ve kablo hurdası için nakit ödeme yapıyoruz

 67. I like this weblog very much, Its a really nice billet to read and find information.

 68. slotakurat says:

  Sweet web site, super design, real clean and apply pleasant.

 69. Very fantastic info can be found on web site. “There used to be a real me, but I had it surgically removed.” by Peter Sellers.

 70. Hi there, I found your site by means of Google at the same time as searching for a comparable matter, your website got here up, it appears to be like great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

 71. I relish, cause I discovered just what I was taking a look for. You have ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

 72. Good blog! I really love how it is simple on my eyes and the data are well written. I’m wondering how I could be notified when a new post has been made. I’ve subscribed to your RSS which must do the trick! Have a nice day!

 73. Wow! Thank you! I continuously wanted to write on my website something like that. Can I include a portion of your post to my website?

 74. Hmm is anyone else experiencing problems with the images on this blog loading? I’m trying to find out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any feedback would be greatly appreciated.

 75. Playslot77 says:

  This actually answered my downside, thank you!

 76. Raireepap says:

  Drug repurposing can be a successful approach to deal with the scarcity of cost effective therapies in situations such as the COVID 19 pandemic best price for generic cialis No benefits were found when ephedrine alone was used, although 20 to 30 improvements in performance were found when ephedrine and caffeine were taken together

 77. Sensaslot88 says:

  My brother suggested I may like this blog. He used to be totally right. This publish truly made my day. You cann’t believe simply how so much time I had spent for this info! Thanks!

 78. data hk says:

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something enlightening to read?

 79. It’s hard to find knowledgeable people on this topic, but you sound like you know what you’re talking about! Thanks

 80. Regards for this post, I am a big big fan of this website would like to proceed updated.

 81. Peculiar article, exactly what I was looking for.

 82. Thanks for sharing your thoughts on Best hair growth supplements.
  Regards

 83. RobertKic says:

  match single online sex chat
  casualdatelocal247

 84. CharlesInnop says:

  Cautions.
  legitimate canadian mail order pharmacy online canadian drugstore
  drug information and news for professionals and consumers.

 85. ClaudeGak says:

  buy ed pills online: non prescription erection pills – medications for ed

 86. ClaudeGak says:

  amoxicillin 825 mg amoxicillin 500mg buy online canada – order amoxicillin no prescription

 87. CharlesInnop says:

  Comprehensive side effect and adverse reaction information.
  men’s ed pills: pills for erection – best male ed pills
  safe and effective drugs are available.

 88. ClaudeGak says:

  reputable canadian pharmacy best mail order pharmacy canada

 89. Can I simply just say what a relief to find somebody that
  actually understands what they are discussing online.
  You definitely realize how to bring a problem to light and make it important.
  A lot more people need to look at this and understand this side of the
  story. I was surprised that you’re not more popular because you
  definitely possess the gift.

 90. CharlesInnop says:

  safe and effective drugs are available.
  best ed treatment pills: medication for ed dysfunction – best ed drugs
  Some are medicines that help people when doctors prescribe.

 91. ClaudeGak says:

  where can i get mobic without rx: cost generic mobic prices – can i get cheap mobic tablets

 92. AlbertBeins says:

  indian pharmacies safe: canadian pharmacy india – online pharmacy india

 93. AlbertBeins says:

  reputable mexican pharmacies online: mexican rx online – medication from mexico pharmacy

 94. AlbertBeins says:

  canadian pharmacy: canadian pharmacy 24 com – canadian pharmacy no rx needed

 95. AlbertBeins says:

  purple pharmacy mexico price list: purple pharmacy mexico price list – buying prescription drugs in mexico

 96. AlbertBeins says:

  best online pharmacy india: india pharmacy mail order – indianpharmacy com

 97. Ariat_yoka says:

  Купить скотч ленту от производителя
  клейкая лента купить скотч лента купить в Москве.

 98. AlbertBeins says:

  mexico pharmacies prescription drugs: mexican border pharmacies shipping to usa – best online pharmacies in mexico

 99. JeffreyOpell says:

  https://gabapentin.pro/# neurontin canada

 100. JeffreyOpell says:

  http://stromectolonline.pro/# generic ivermectin cream

 101. JeffreyOpell says:

  https://gabapentin.pro/# neurontin discount

 102. LucasShili says:

  cost of ivermectin 1% cream: ivermectin cream 5% – ivermectin 12

 103. Williammonia says:

  erectile dysfunction drugs: top rated ed pills – top ed pills

 104. RobertRak says:

  buy antibiotics over the counter: buy antibiotics for uti – antibiotic without presription

 105. Davidmoick says:

  https://paxlovid.top/# paxlovid pharmacy

 106. RobertRak says:

  buy antibiotics: buy antibiotics online – get antibiotics quickly

 107. Williammonia says:

  paxlovid price: Paxlovid buy online – paxlovid covid

 108. Great post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Very useful info specially the last part 🙂 I care for such info a lot. I was seeking this certain information for a long time. Thank you and good luck.

 109. Michaelcep says:

  http://ciprofloxacin.ink/# cipro 500mg best prices

 110. Georgedrade says:

  http://misoprostol.guru/# Misoprostol 200 mg buy online

 111. I conceive other website owners should take this site as an example , very clean and great user friendly pattern.

 112. Michaelcep says:

  http://lipitor.pro/# lipitor 40 mg tablet price

 113. Georgedrade says:

  https://lisinopril.pro/# where to buy lisinopril

 114. Michaelcep says:

  http://misoprostol.guru/# cytotec pills buy online

 115. Michaelcep says:

  http://lipitor.pro/# where to buy lipitor

 116. Georgedrade says:

  https://lisinopril.pro/# lisinopril cost 40 mg

 117. Zacharygon says:

  online pharmacy india Online medicine home delivery online shopping pharmacy india

 118. Zacharygon says:

  mexican drugstore online mexico drug stores pharmacies mexican drugstore online

 119. istri merem hello my website is Netherlands football

 120. Korean live says:

  social experiment hello my website is net/wap

 121. slotking69 raja hello my website is văn cừ

 122. were says:

  minnie riperton hello my website is MegaDownloader

 123. tempat latihan hello my website is terminal4d slot

 124. mạng bên says:

  4x 5x hello my website is potongan aa

 125. FNF Huggy says:

  Shake boom hello my website is hasil vizela

 126. jendela kaca says:

  final youtube hello my website is ig kakak

 127. ponte mp3 says:

  pragmatic madame hello my website is Dear Name

 128. Georgelof says:

  top 10 online pharmacy in india: indian pharmacies safe – best india pharmacy

 129. LloydKeemn says:

  https://mexicanpharmacy.guru/# buying from online mexican pharmacy

 130. Georgezew says:

  cialis dapoxetine online canada: buy cialis no prescription – where to buy cialis in singapore

 131. Randypam says:

  http://edpill.men/# best ed pills at gnc

 132. js安全 says:

  js安全 hello my website is js安全

 133. kitawa says:

  kitawa hello my website is kitawa

 134. Q9650 says:

  Q9650 hello my website is Q9650

 135. oasis99 says:

  oasis99 hello my website is oasis99

 136. bek psg says:

  bek psg hello my website is bek psg

 137. BCA Bank says:

  BCA Bank hello my website is BCA Bank

 138. zona777 says:

  zona777 hello my website is zona777

 139. raone says:

  raone hello my website is raone

 140. Giveon says:

  Giveon hello my website is Giveon

 141. js加固 says:

  js加固 hello my website is js加固

 142. is 720p says:

  is 720p hello my website is is 720p

 143. Sport is says:

  Sport is hello my website is Sport is

 144. ex9 slot says:

  ex9 slot hello my website is ex9 slot

 145. lành tính says:

  lành tính hello my website is lành tính

 146. youtube klaus hello my website is youtube klaus

 147. lineup brazil hello my website is lineup brazil

 148. miftahul huda hello my website is miftahul huda

 149. ggpoker web says:

  ggpoker web hello my website is ggpoker web

 150. EverettAbaft says:

  kamagra oral jelly: Kamagra tablets – Kamagra tablets 100mg

 151. Georgezew says:

  splitting cialis: canadian pharmacy for cialis for sale – cialis low dose

 152. Randypam says:

  http://edpill.men/# men’s ed pills

 153. EverettAbaft says:

  male ed drugs: cheap erectile dysfunction pills – best drug for ed

 154. Randypam says:

  https://kamagra.men/# buy kamagra online

 155. Georgezew says:

  buy kamagra online: buy kamagra – kamagra oral jelly

 156. FreddyDicky says:

  cheapest ed pills online erection pills online buy ed pills online

 157. EverettAbaft says:

  cialis generic online johannesburg: Buy Tadalafil 20mg – cialis canadian

 158. Georgezew says:

  buy cialis no prescription uk: buy cialis online overnight shipping – splitting cialis

 159. Charlesfeaft says:

  kamagra oral jelly: kamagra oral jelly – Kamagra Oral Jelly buy online

 160. Randypam says:

  https://cialis.science/# buy real cialis on line us with american express florida

 161. EverettAbaft says:

  cialis daily pricing: Cialis without a doctor prescription – can i take cialis and viagra together

 162. FreddyDicky says:

  order kamagra oral jelly Kamagra tablets 100mg buy kamagra

 163. Georgezew says:

  what is the best ed pill: erection pills online – medication for ed dysfunction

 164. ScottIrops says:

  ivermectin 500mg: how much does ivermectin cost – ivermectin 500mg

 165. Leonardderne says:

  https://gabapentin.tech/# generic neurontin pill

 166. TimothyLig says:

  stromectol price us: stromectol online – stromectol generic name

 167. ScottIrops says:

  Abortion pills online: buy cytotec over the counter – Abortion pills online

 168. Leonardderne says:

  http://ivermectin.auction/# ivermectin generic

 169. JamesSoync says:

  ivermectin buy nz: ivermectin generic cream – ivermectin 2%

 170. TimothyLig says:

  neurontin 400 mg: neurontin sale – neurontin 400

 171. Leonardderne says:

  http://ivermectin.auction/# ivermectin 2mg

 172. Leonardderne says:

  https://ivermectin.auction/# stromectol price

 173. JamesSoync says:

  Misoprostol 200 mg buy online: cytotec online – buy cytotec online fast delivery

 174. TimothyLig says:

  buy misoprostol over the counter: buy cytotec over the counter – Misoprostol 200 mg buy online

 175. Leonardderne says:

  http://gabapentin.tech/# neurontin 100mg caps

 176. Bylak_owot says:

  Лучшая стрейч-пленка для длительного сохранения продуктов
  стрейч пленка пленка стретч.

 177. TimothyLig says:

  neurontin 2400 mg: prescription drug neurontin – neurontin 400 mg capsules

 178. Leonardderne says:

  https://gabapentin.tech/# neurontin 1000 mg

 179. JamesSoync says:

  stromectol australia: stromectol cost – ivermectin 1mg

 180. Leonardderne says:

  https://cytotec.auction/# order cytotec online

 181. TimothyLig says:

  Misoprostol 200 mg buy online: cytotec buy online usa – п»їcytotec pills online

 182. Leonardderne says:

  http://cytotec.auction/# cytotec pills buy online

 183. JamesSoync says:

  buy cytotec over the counter: buy cytotec in usa – buy cytotec over the counter

 184. Leonardderne says:

  http://cytotec.auction/# buy cytotec over the counter

 185. TimothyLig says:

  buy cytotec over the counter: Abortion pills online – buy cytotec online fast delivery

 186. ScottIrops says:

  neurontin 400 mg cost: generic neurontin – neurontin 300mg tablet cost

 187. JamesSoync says:

  cost of ivermectin: ivermectin where to buy – ivermectin australia

 188. Leonardderne says:

  https://cytotec.auction/# cytotec abortion pill

 189. TimothyLig says:

  Misoprostol 200 mg buy online: buy cytotec over the counter – buy misoprostol over the counter

 190. ScottIrops says:

  buy cytotec online fast delivery: buy cytotec – cytotec abortion pill

 191. JamesSoync says:

  neurontin tablets 100mg: buy cheap neurontin – neurontin 600 mg pill

 192. TimothyLig says:

  stromectol cvs: buy ivermectin – stromectol covid 19

 193. ScottIrops says:

  stromectol 3 mg tablets price: stromectol pill – stromectol uk buy

 194. Leonardderne says:

  http://cytotec.auction/# Cytotec 200mcg price

 195. JamesSoync says:

  buy cytotec in usa: buy cytotec pills online cheap – cytotec pills buy online

 196. TimothyLig says:

  buy cytotec over the counter: purchase cytotec – cytotec buy online usa

 197. Charlesquome says:

  buy medicines online in india: Medical Store in India – indian pharmacy online

 198. Steveblino says:

  https://mexicoph.life/# п»їbest mexican online pharmacies

 199. Charlesquome says:

  reputable indian online pharmacy: Online pharmacy India – top 10 online pharmacy in india

 200. Elijahwal says:

  reputable indian online pharmacy Online medication home delivery mail order pharmacy india

 201. Steveblino says:

  http://mexicoph.life/# buying from online mexican pharmacy

 202. FrancisCliek says:

  best canadian pharmacy online: safe online pharmacy canada – online canadian pharmacy review

 203. Charlesquome says:

  indianpharmacy com: international pharmacy india – buy medicines online in india

 204. Steveblino says:

  https://indiaph.life/# top 10 online pharmacy in india

 205. Davidmal says:

  Absolutely! Find expos‚ portals in the UK can be crushing, but there are numerous resources ready to cure you espy the unexcelled identical for the sake of you. As I mentioned before, conducting an online search for https://thewheelmedics.co.uk/wp-content/pgs/how-old-is-linsey-davis-abc-news.html “UK news websites” or “British story portals” is a enormous starting point. Not one purposefulness this grant you a comprehensive slate of report websites, but it intention also afford you with a better savvy comprehension or of the common news landscape in the UK.
  In the good old days you have a file of future story portals, it’s prominent to estimate each undivided to determine which best suits your preferences. As an benchmark, BBC Intelligence is known in place of its ambition reporting of news stories, while The Keeper is known representing its in-depth breakdown of governmental and popular issues. The Independent is known representing its investigative journalism, while The Times is known in search its vocation and finance coverage. During concession these differences, you can decide the talk portal that caters to your interests and provides you with the hearsay you call for to read.
  Additionally, it’s quality looking at neighbourhood despatch portals because fixed regions within the UK. These portals lay down coverage of events and scoop stories that are relevant to the область, which can be exceptionally utilitarian if you’re looking to keep up with events in your local community. For occurrence, provincial dope portals in London number the Evening Canon and the Londonist, while Manchester Evening Scuttlebutt and Liverpool Reflection are stylish in the North West.
  Overall, there are tons statement portals at one’s fingertips in the UK, and it’s important to do your digging to remark the joined that suits your needs. By evaluating the different low-down portals based on their coverage, style, and editorial viewpoint, you can select the one that provides you with the most relevant and engrossing info stories. Esteemed success rate with your search, and I hope this data helps you find the correct news portal since you!

 206. Elijahwal says:

  canadian neighbor pharmacy canadian pharmacy online canadian pharmacy king

 207. Steveblino says:

  https://indiaph.life/# india pharmacy

 208. Charlesquome says:

  buy prescription drugs from india: Online medication home delivery – india pharmacy mail order

 209. Ceke_ocot says:

  Подробная информация о стрейч-пленке
  пленка стрейч оптом стрейч пленка оптом.

 210. Steveblino says:

  http://mexicoph.life/# medication from mexico pharmacy

 211. Charlesquome says:

  pharmacy rx world canada: canadian pharmacy – legit canadian pharmacy

 212. FrancisCliek says:

  world pharmacy india: Medical Store in India – canadian pharmacy india

 213. Catal_wrka says:

  Обмен полиэтиленовых мешков
  мешки полиэтиленовые полиэтиленовые мешки оптом.

 214. Robertspoob says:

  stromectol 6 mg tablet: buy ivermectin tablets for humans – ivermectin pills human

 215. Gerra_jpMl says:

  Распродажа мешков для мусора – невероятные выгоды
  мешки для мусора мешки для мусора от производителя.

 216. Archiesen says:

  stromectol price – http://ivermectin.today/# ivermectin oral

 217. Davidwaips says:

  ivermectin 6 mg tablets: ivermectin today – ivermectin price uk

 218. Robertspoob says:

  buy ivermectin: buy stromectol – ivermectin 10 ml

 219. Archiesen says:

  how much does ivermectin cost – https://ivermectin.today/# ivermectin 1 topical cream

 220. Davidwaips says:

  ivermectin buy online: buy stromectol – ivermectin 1 cream

 221. Robertspoob says:

  stromectol tablets buy online: buy ivermectin tablets for humans – stromectol online canada

 222. Archiesen says:

  stromectol order – http://ivermectin.today/# where to buy stromectol

 223. Davidwaips says:

  ivermectin buy nz: buy ivermectin tablets for humans – ivermectin 10 ml

 224. StevenRom says:

  stromectol medication: stromectol ireland – ivermectin uk

 225. Charlesunory says:

  lasix online: lasix online – furosemida

 226. Georgerig says:

  lasix 20 mg: buy lasix – lasix furosemide

 227. StevenRom says:

  lasix generic name: buy cheap lasix – furosemide

 228. Kelvindeway says:

  http://ivermectin.fun/# ivermectin 1 cream generic

 229. Charlesunory says:

  neurontin 400 mg price: buy gabapentin – buy cheap neurontin online

 230. Georgerig says:

  stromectol where to buy: ivermectin nz – ivermectin uk coronavirus

 231. StevenRom says:

  gabapentin 300mg: neurontin 600 – neurontin brand coupon

 232. Juliotairm says:

  reputable indian pharmacies: Online medicine home delivery – buy prescription drugs from india

 233. Sammychite says:

  https://canadaph.pro/# canadian pharmacy in canada

 234. Patrickhange says:

  http://mexicoph.icu/# mexican mail order pharmacies

 235. Juliotairm says:

  indian pharmacy online: Online medicine order – indianpharmacy com

 236. DennisEnulp says:

  my canadian pharmacy: CIPA certified canadian pharmacy – canadian pharmacy in canada

 237. Sammychite says:

  http://indiaph.ink/# best online pharmacy india

 238. Patrickhange says:

  http://canadaph.pro/# canadianpharmacymeds

 239. Juliotairm says:

  best online pharmacy india: buy medicines online in india – india online pharmacy

 240. DennisEnulp says:

  real canadian pharmacy: CIPA certified canadian pharmacy – canadian pharmacy ltd

 241. Juliotairm says:

  medicine in mexico pharmacies: mexico pharmacies prescription drugs – buying prescription drugs in mexico

 242. Patrickhange says:

  https://indiaph.ink/# indian pharmacies safe

 243. Ashleyjes says:

  good online mexican pharmacy: pharmacy rx world com – cheap canadian pharmacy

 244. Curtisblorp says:

  canadian pharmacies that ship to us: buy medications online no prescription – canada meds com
  canadian pharmacie – internationalpharmacy.icu Comprehensive side effect and adverse reaction information.

 245. Curtisblorp says:

  canadian pharmacy meds.com: certified canadian international pharmacy – buy medication online without prescription
  best online pharmacies without prescription – internationalpharmacy.icu The best choice for personalized care.

 246. JamesClife says:

  https://interpharm.pro/# licensed canadian pharmacy

 247. Curtisblorp says:

  cheapest canadian pharmacy: online pharmacy international – best online pharmacy
  cheapest online pharmacies – interpharm.pro Their international partnerships enhance patient care.

 248. JamesClife says:

  http://interpharm.pro/# international pharmacy online

 249. Curtisblorp says:

  canadian pharmacy online no prescription: trusted online pharmacies – canadian pharmacie
  canadian pharmacies that deliver to the us – internationalpharmacy.icu They offer international health solutions without borders.

 250. JamesClife says:

  http://internationalpharmacy.icu/# what is the best canadian online pharmacy

 251. Curtisblorp says:

  canada prescription drugs online: online pharmacies no prescription usa – legit canadian pharmacy online
  online pharmacy that does not require a prescription – internationalpharmacy.icu I appreciate their late hours for those unexpected needs.

 252. JamesClife says:

  http://internationalpharmacy.icu/# canadian pharmacy non prescription

 253. Curtisblorp says:

  canadian phar: canadadrugs coupon code – canadianrx
  canada mail order pharmacy – interpharm.pro Setting the benchmark for global pharmaceutical services.

 254. JamesClife says:

  https://internationalpharmacy.icu/# best online pharmacy canada

 255. Curtisblorp says:

  canadian pharmacies that ship to the us: canadian pharm – no prescription medicines
  online pharmacy no prescription needed – interpharm.pro Their medication therapy management is top-notch.

 256. JamesClife says:

  http://interpharm.pro/# cheap canadian pharmacy

 257. Curtisblorp says:

  buy drugs online from canada: canada pharmacy without prescription – rx from canada
  international online pharmacy – interpharm.pro A beacon of excellence in pharmaceutical care.

 258. MatthewMem says:

  http://farmaciaonline.men/# farmacia online migliore

 259. Jasonhoals says:

  Pharmacies en ligne certifiГ©es: Pharmacie en ligne pas cher – п»їpharmacie en ligne

 260. Archiebuisk says:

  http://farmaciaonline.men/# farmacie on line spedizione gratuita

 261. MatthewMem says:

  https://farmaciabarata.pro/# farmacias baratas online envГ­o gratis

 262. Jasonhoals says:

  farmacie online autorizzate elenco: farmacie online autorizzate elenco – п»їfarmacia online migliore

 263. MatthewMem says:

  http://farmaciaonline.men/# acquisto farmaci con ricetta

 264. Jasonhoals says:

  comprare farmaci online con ricetta: comprare farmaci online all’estero – farmacie online sicure

 265. MatthewMem says:

  http://onlineapotheke.tech/# versandapotheke versandkostenfrei

 266. Jasonhoals says:

  pharmacie ouverte: Pharmacies en ligne certifiГ©es – Pharmacie en ligne pas cher

 267. MatthewMem says:

  http://pharmacieenligne.icu/# п»їpharmacie en ligne

 268. Archiebuisk says:

  https://farmaciabarata.pro/# farmacias online baratas

 269. Jasonhoals says:

  acheter mГ©dicaments Г l’Г©tranger: Acheter mГ©dicaments sans ordonnance sur internet – Pharmacie en ligne sans ordonnance

 270. ErnestNeels says:

  migliori farmacie online 2023: Cialis senza ricetta in farmacia – farmaci senza ricetta elenco

 271. RickeyCilia says:

  acheter sildenafil 100mg sans ordonnance

 272. BillyStype says:

  https://edpharmacie.pro/# Pharmacie en ligne livraison gratuite

 273. ErnestNeels says:

  Acheter kamagra site fiable

 274. ErnestNeels says:

  acheter sildenafil 100mg sans ordonnance

 275. RickeyCilia says:

  acheter sildenafil 100mg sans ordonnance

 276. BillyStype says:

  http://edpharmacie.pro/# Pharmacie en ligne livraison 24h

 277. ErnestNeels says:

  Acheter kamagra site fiable

 278. Penis NSFW says:

  Penis, This is a good website Penis

 279. Inappropriate, This is a good website Inappropriate

 280. Adult, This is a good website Adult

 281. Perineum, This is a good website Perineum

 282. Fetish, This is a good website Fetish

 283. Enhancer, This is a good website Enhancer

 284. Anus, This is a good website Anus

 285. Labia Breast says:

  Labia, This is a good website Labia

 286. Prohibited, This is a good website Prohibited

 287. Тиристорный однофазный стабилизатор напряжения переменного тока компенсационного типа с высокой точностью поддержания выходного напряжения (±1%)

  стабилизаторы напряжения http://stabrov.ru.

 288. Стабилизатор напряжения – это защита энергозависимых газовых котлов, а также бытовой и офисной техники (телевизоров, компьютеров, мини- АТС), суммарная электрическая мощность которой не превышает 500 ВА (и т. д.). Обращаем ваше внимание: при подключении насосов, компрессоров, и разного электроинструмента с прямым пуском стабилизатор напряжения должен иметь минимум запас, превышающий мощность электродвигателя в 1,5-3 раза.

  стабилизаторы напряжения http://stabrov.ru.

 289. Jamesrig says:

  india online pharmacy india online pharmacy indian pharmacies safe

 290. Felixplesy says:

  pharmacies in mexico that ship to usa: mexican drugstore online – buying from online mexican pharmacy

 291. RogerJep says:

  The staff is well-trained and always courteous. reputable indian pharmacies: pharmacy website india – top 10 online pharmacy in india

 292. Jamesrig says:

  reliable canadian pharmacy best rated canadian pharmacy online canadian drugstore

 293. Jamesrig says:

  online shopping pharmacy india online pharmacy india online pharmacy india

 294. Felixplesy says:

  best india pharmacy: india pharmacy – online pharmacy india

 295. RogerJep says:

  Their international catalog is expansive. canadian pharmacies compare: canadian pharmacy ltd – prescription drugs canada buy online

 296. Jamesrig says:

  onlinecanadianpharmacy 24 canadian pharmacy prices canadian pharmacy service

 297. Jamesrig says:

  buy prescription drugs from india indian pharmacy top online pharmacy india

 298. RogerJep says:

  Quick turnaround on all my prescriptions. mexican rx online: mexican pharmaceuticals online – mexican rx online

 299. Felixplesy says:

  www canadianonlinepharmacy: canada pharmacy online – reddit canadian pharmacy

 300. RogerJep says:

  A pharmacy that prioritizes global health. mexican drugstore online: medication from mexico pharmacy – buying prescription drugs in mexico

 301. Felixplesy says:

  indian pharmacy paypal: cheapest online pharmacy india – world pharmacy india

 302. RogerJep says:

  Consistently excellent, year after year. india online pharmacy: top 10 pharmacies in india – п»їlegitimate online pharmacies india

 303. Felixplesy says:

  top 10 pharmacies in india: indianpharmacy com – top 10 pharmacies in india

 304. RogerJep says:

  They source globally to provide the best care locally. canadian pharmacy meds review: best canadian pharmacy online – canada pharmacy world

 305. Felixplesy says:

  zithromax buy [url=http://azithromycinotc.store/#]buy zithromax[/url] zithromax 250 mg australia

 306. BobbyLib says:

  Always responsive, regardless of time zones. https://edpillsotc.store/# ed drugs list

 307. Felixplesy says:

  cheap doxycycline 100mg capsule buy doxycycline online doxycycline 100mg tablet price

 308. BobbyLib says:

  Their commitment to healthcare excellence is evident. https://azithromycinotc.store/# zithromax

 309. Felixplesy says:

  zithromax 250 buy azithromycin over the counter zithromax 500 mg lowest price drugstore online

 310. Michaelnug says:

  A gem in our community. http://indianpharmacy.life/# world pharmacy india

 311. Clintmit says:

  Their senior citizen discounts are much appreciated. http://mexicanpharmacy.site/# mexico drug stores pharmacies

 312. Michaelnug says:

  Their adherence to safety protocols is commendable. http://drugsotc.pro/# internet pharmacy mexico

 313. Michaelnug says:

  Always a step ahead in international healthcare trends. https://indianpharmacy.life/# online shopping pharmacy india

 314. Clintmit says:

  Helpful, friendly, and always patient. http://indianpharmacy.life/# reputable indian pharmacies

 315. Michaelnug says:

  Their health and beauty section is fantastic. http://indianpharmacy.life/# indian pharmacy online

 316. Clintmit says:

  I always find great deals in their monthly promotions. http://drugsotc.pro/# top online pharmacy india

 317. Michaelnug says:

  Their global presence ensures prompt medication deliveries. https://drugsotc.pro/# express scripts com pharmacies

 318. Michaelnug says:

  A name synonymous with international pharmaceutical trust. https://indianpharmacy.life/# world pharmacy india

 319. Clintmit says:

  The staff provides excellent advice on over-the-counter choices. http://mexicanpharmacy.site/# reputable mexican pharmacies online

 320. Michaelnug says:

  Long-Term Effects. https://drugsotc.pro/# rxpharmacycoupons

 321. Michaelnug says:

  Always up-to-date with international medical advancements. https://indianpharmacy.life/# Online medicine home delivery

 322. Aaronlat says:

  canadien pharmacy certified india international pharmacy canada prescription drugs online

 323. Stevenpitty says:

  neurontin prescription online: where can i buy neurontin online – neurontin 300 mg tablets

 324. Aaronlat says:

  where can i buy neurontin online gabapentin buy neurontin 300 mg cost

 325. Stevenpitty says:

  neurontin gabapentin: can i buy neurontin over the counter – order neurontin

 326. Williamjot says:

  They offer international health solutions without borders. http://gabapentin.world/# neurontin 800mg

 327. TommieJag says:

  mexican online pharmacies prescription drugs mexican pharmacy online mexican pharmaceuticals online

 328. JamesSax says:

  reputable mexican pharmacies online – mail order pharmacy mexico – mexican pharmaceuticals online

 329. JamesSax says:

  buying from online mexican pharmacy or mexican drugstore – medicine in mexico pharmacies

 330. CharlesInoma says:

  mexican drugstore online : mexico pharmacies prescription drugs – medication from mexico pharmacy

 331. JamesSax says:

  mexican rx online and mexico pharmacy online – pharmacies in mexico that ship to usa

 332. TommieJag says:

  mexican pharmaceuticals online mexico drug stores pharmacies purple pharmacy mexico price list

 333. JamesSax says:

  mexican drugstore online or medicines mexico – mexico pharmacies prescription drugs

 334. Johnnydix says:

  ivermectin 0.08% stromectol tablets buy online ivermectin online

 335. RalphTek says:

  ivermectin 0.5: buy minocycline 50mg online – ivermectin 3mg tablets price

 336. Johnnydix says:

  ivermectin cost canada stromectol order online stromectol pills

 337. RalphTek says:

  world pharmacy india: world pharmacy india – indian pharmacy

 338. RalphTek says:

  buy medicines online in india: top 10 pharmacies in india – top online pharmacy india

 339. Johnnydix says:

  ed drugs online from canada canadian pharmacy pro canadian pharmacy ed medications

 340. RalphTek says:

  reputable indian online pharmacy: mail order pharmacy india – online pharmacy india

 341. Johnnydix says:

  canada drugs online review best pharmacy online canadian pharmacy 365

 342. Brandonfroma says:

  valtrex generic over the counter buy valtrex online valtrex pills where to buy

 343. LarryStuch says:

  https://valtrex.auction/# 3000mg valtrex

 344. Brandonfroma says:

  Plavix 75 mg price Plavix generic price plavix medication

 345. LarryStuch says:

  https://paxlovid.bid/# Paxlovid over the counter

 346. Erniemes says:

  where to get mobic without rx: buy anti-inflammatory drug – can you buy mobic pill

 347. TerryFlisa says:

  paxlovid for sale: nirmatrelvir and ritonavir online – paxlovid pharmacy

 348. LarryStuch says:

  https://mobic.icu/# where can i get cheap mobic pills

 349. Brandonfroma says:

  paxlovid price paxlovid best price paxlovid cost without insurance

 350. Erniemes says:

  stromectol liquid: minocycline antibiotic – stromectol price in india

 351. LarryStuch says:

  https://stromectol.icu/# buy minocycline 50 mg otc

 352. Erniemes says:

  Plavix generic price: plavix medication – buy clopidogrel bisulfate

 353. Normankiche says:

  Kamagra 100mg price super kamagra Kamagra tablets

 354. JamesBes says:

  http://cialis.foundation/# Cialis 20mg price

 355. JerryGix says:

  https://cialis.foundation/# Generic Cialis without a doctor prescription

 356. Normankiche says:

  sildenafil over the counter Cheap generic Viagra online best price for viagra 100mg

 357. JamesBes says:

  https://viagra.eus/# Sildenafil Citrate Tablets 100mg

 358. JerryGix says:

  http://levitra.eus/# Buy Vardenafil online

 359. Normankiche says:

  Levitra 20 mg for sale buy Levitra over the counter Buy Vardenafil online

 360. JamesBes says:

  http://cialis.foundation/# Generic Cialis without a doctor prescription

 361. JamesElock says:

  http://kamagra.icu/# Kamagra tablets

 362. JamesElock says:

  http://kamagra.icu/# Kamagra 100mg price

 363. JamesBes says:

  http://viagra.eus/# Cheap Sildenafil 100mg

 364. Стало время подключить прочный стабилизатор напряжения

  стабилизаторы напряжения http://stabrov.ru.

 365. Купите стабилизатор напряжения по выгодной цене

  стабилизаторы напряжения http://stabrov.ru.

 366. JamesElock says:

  https://kamagra.icu/# cheap kamagra

 367. Fernya_rroa says:

  Частное лицо может выгодно купить хозтовары оптом
  опт хозтовары http://hoztovaropt.ru/.

 368. Hi there outstanding blog! Does running a blog like this take a
  large amount of work? I have very little knowledge of coding however I had been hoping to start my
  own blog soon. Anyways, if you have any recommendations or techniques for new blog owners please share.
  I understand this is off subject but I just had to ask.

  Thanks!

 369. Vian_bnKi says:

  Выбирайте качественные пакеты для мусора
  2) Сберегите окружающую среду с экологичными мешками для мусора
  3) Уберите от мусора с легкостью с при помощи мешков для мусора
  4) Идеальное решение для утилизации мусора – мешки для мусора
  5) Не допускайте загрязнение с помощью мешков для мусора
  6) Организуйте свой дом с помощью мешков для мусора
  7) Поддержите чистоту с надежными мешками для мусора
  8) Удобный способ для утилизации мусора – мешки для мусора
  9) Необходимое приобретение для любого дома – мешки для мусора
  10) Легко сортируйте мусор с помощью различных цветов мешков для мусора
  11) Сэкономьте время и силы с надежными мешками для мусора
  12) Поддержите экологию вместе с мешками для мусора
  13) Удобный способ для уборки двора – мешки для мусора
  14) Сортируйте мусор в мешках для мусора
  15) Прочность и долговечность – главные критерии при выборе мешков для мусора
  16) Держите свой дом в чистоте с мешками для мусора
  17) Легко и быстро – утилизируйте мусор с помощью мешков для мусора
  18) Простые и практичные мешки для мусора упростят вашу жизнь
  19) Оптимизируйте пространство с помощью компактных мешков для мусора
  20) Поддержите чистоту города с качественными мешками для мусора
  купить мешок для мусора цена https://www.meshki-dlya-musora-s.ru.

 370. Donn_ofKn says:

  Выгодно купить мусорные мешки – у нас всё просто
  мешки для мусора https://meshki-dlya-musora-u.ru/.

 371. Marn_ytKi says:

  Выбирайте качественные мешки для мусора
  2) Защитите окружающую среду с надежными мешками для мусора
  3) Избавьтесь от мусора с легкостью с помощью мешков для мусора
  4) Оптимальный выбор для утилизации мусора – мешки для мусора
  5) Не допускайте загрязнение с помощью мешков для мусора
  6) Упорядочьте свой дом с с использованием мешков для мусора
  7) Поддержите чистоту с качественными мешками для мусора
  8) Удобный способ для утилизации мусора – мешки для мусора
  9) Продуманное приобретение для любого дома – мешки для мусора
  10) Легко сортируйте мусор с помощью различных цветов мешков для мусора
  11) Экономьте время и силы с прочными мешками для мусора
  12) Защитите окружающую среду вместе с мешками для мусора
  13) Простое решение для уборки двора – мешки для мусора
  14) Храните уборочные принадлежности в мешках для мусора
  15) Качество и экологичность – главные критерии при выборе мешков для мусора
  16) Держите свой дом в чистоте с мешками для мусора
  17) Легко и быстро – утилизируйте мусор с помощью мешков для мусора
  18) Простые и практичные мешки для мусора упростят вашу жизнь
  19) Оптимизируйте пространство с помощью компактных мешков для мусора
  20) Поддержите чистоту города с качественными мешками для мусора
  стоимость мешков для мусора https://www.meshki-dlya-musora-j.ru/.

 372. Quana_uaKn says:

  Мешки для мусора с доставкой прямо на дом
  большие мешки для мусора https://meshki-dlya-musora-z.ru/.

 373. When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Thanks!

 374. This web site is really a walk-through for all of the info you wanted about this and didn’t know who to ask. Glimpse here, and you’ll definitely discover it.

 375. tlovertonet says:

  I couldn’t resist commenting

 376. meshki_usea says:

  Хорошие мешки для строительного мусора купить дешево
  купить мешки под строительный мусор http://www.meshki-dlya-stroitelnogo-musora-t.ru.

 377. meshki_vtel says:

  Мешки для строительного мусора с доставкой по всей России
  строительный мешок http://meshki-dlya-stroitelnogo-musora-w.ru/.

 378. Bahily_owKt says:

  Бахилы для салонов красоты
  бахилы цена http://bahily-kupit-optom.ru/.

 379. tlovertonet says:

  Hi, Neat post. There’s an issue with your site in web explorer, could check this?K IE nonetheless is the marketplace leader and a good element of other people will miss your excellent writing because of this problem.

 380. This is my first time visit at here and
  i am truly impressed to read everthing at one place.

 381. Heai_zaKi says:

  “Купи мешки для мусора Нужен качественный упаковка для мусора? Заказывай мешки для мусора
  “Размеры для разных объемов мусора – закажи нужный пакет
  пакетов для мусора – “Доставка за дорогие мешки для мусора? Заходи к нам!
  платить большие мешки для мусора? Выбирай у нас – дешево: наша тара мешков для мусора Простота использования нашей упаковки мешков для мусора многочисленными покупателями
  Надежные мешки для мусора – справятся даже в любых условиях
  Не надо больше? Купи у нас пакеты для мусора мешков для мусора – выберешь именно то, что нужно
  Огромный выбор для упаковки мусора – всегда в наличии у нас
  “Не хочешь тратить на поиски мешков для мусора? Покупай у нас!
  Тебе интересны качественные пакеты для мусора? У нас есть все, что тебе нужно
  “Не трать за упаковку мешков для мусора – выбирай у нас по выгодной цене
  Пресыщены мешки для мусора? Выбирай у нас по выгодной цене
  “Не плати – приходи к нам за мешками для мусора по выгодной цене
  Хочешь экономичные мешки для мусора? Доверяй упаковку от нас
  мусорные мешки цена https://meshki-dlya-musora-b.ru/.

 382. Vain_rvoa says:

  Заказать мешки для мусора с усиленными стенками
  строительные мешки http://www.meshki-dlya-stroitelnogo-musora-y.ru.

 383. Datal_qkKi says:

  Подбирайте качественные пакеты для мусора
  2) Сберегите окружающую среду с надежными мешками для мусора
  3) Уберите от мусора с легкостью с при помощи мешков для мусора
  4) Оптимальный выбор для утилизации мусора – мешки для мусора
  5) Не допускайте загрязнение с помощью мешков для мусора
  6) Организуйте свой дом с помощью мешков для мусора
  7) Уважайте окружающую среду с надежными мешками для мусора
  8) Простое решение для утилизации мусора – мешки для мусора
  9) Продуманное приобретение для любого дома – мешки для мусора
  10) Легко сортируйте мусор с помощью различных цветов мешков для мусора
  11) Сэкономьте время и силы с прочными мешками для мусора
  12) Поддержите экологию вместе с мешками для мусора
  13) Простое решение для уборки двора – мешки для мусора
  14) Храните уборочные принадлежности в мешках для мусора
  15) Качество и экологичность – главные критерии при выборе мешков для мусора
  16) Сохраняйте свой двор в чистоте с мешками для мусора
  17) Легко и быстро – утилизируйте мусор с помощью мешков для мусора
  18) Интуитивно понятные мешки для мусора упростят вашу жизнь
  19) Оптимизируйте пространство с помощью компактных мешков для мусора
  20) Защитите свой дом с качественными мешками для мусора
  мешки для мусора стоимость https://www.meshki-dlya-musora-v.ru.

 384. Yzaa_hiSl says:

  Надежная защита для посетителей аптеки с бахилами
  купить одноразовые бахилы в москве https://www.bahily-cena.ru/.

 385. Vain_luoa says:

  Заказать мешки для мусора с удобными петлями
  мешки под строительный мусор купить http://www.meshki-dlya-stroitelnogo-musora-p.ru.

 386. Hello to every one, since I am genuinely eager of reading this web site’s post to be updated on a regular basis.
  It contains pleasant material.

 387. Shel_byet says:

  в розницу – низкие цены на сайте!
  для упаковки от производителя: качественный товар только у нас!
  Качественный лента по оптовым предложениям – оформите заказ прямо сейчас!
  Купите ленту для упаковки и забудьте о сложными герметизирующими материалами!
  Лента для упаковки – это необходимый инструмент в любом офисе, доме или на предприятии. Оформляйте заказ у нас!
  ленту для герметизации – осталось немного!
  Лента для упаковки – это незаменимый материал при переезде или отправке посылок.
  скотч для упаковки в нашем интернет-магазине легко и выгодно!
  Скотч для упаковки от оптового поставщика – выбирайте размер и делайте заказ прямо сейчас!
  оптом – большой выбор и специальные предложения на нашем сайте!
  Скотч для упаковки широкая – самые лучшие цены в нашем интернет-магазине!
  Лента для упаковки от качественного поставщика – заказывайте прямо сейчас!
  Скотч для упаковки надежный помощник на работе или дома – покупайте у нас!
  Оформите заказ на ленту для упаковки по выгодным ценам – получайте специальные предложения для постоянных покупателей!
  Скотч для упаковки – лучший выбор для быстрого упаковывания посылок и грузов! Заказывайте у нас!
  Покупайте скотч для упаковки в розницу и получайте большие скидки на заказы!
  У нас ленты для упаковки на любой вкус и цвет!
  Купите для упаковки и не беспокойтесь о проблемах с герметизацией и креплением упаковки!
  Скотч – покупайте к вам домой или в офис!
  скотч обычный цена https://skotch-kupit-ms.ru/.

 388. Ziz_yuma says:

  Безопасное хранение для сбора и вывоза медицинских отходов.
  пакеты для медицинских отходов купить https://paketydlyamedicinskihothodovms.ru/.

 389. This website was… how do I say it? Relevant!! Finally I’ve found something which helped me.
  Cheers!

 390. Hey there! Would you mind if I share your blog with my myspace group?
  There’s a lot of folks that I think would really enjoy your content.
  Please let me know. Cheers

 391. Damion says:

  Hi! I’m at work surfing around your blog from my new iphone!
  Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to
  all your posts! Keep up the fantastic work!

 392. FobertMowly says:

  Precio Cialis En Farmacia Con Receta
  Cialis 5 mg prezzo prezzo cialis 5 mg originale in farmacia cialis 5 mg prezzo

 393. Our site says:

  Thank you for some other excellent post.
  Where else may just anybody get that type of info in such an ideal approach of writing?
  I have a presentation subsequent week, and I am on the look
  for such information.

 394. Morgi_atmr says:

  цкб управления делами президента лосиноостровская http://ritual-gratek20.ru/.

 395. мебельные ткани vinylko13.ru .

 396. I enjoy this website – its so usefull and helpfull. [url=http://i-willtech.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=595495]dove trovare wigraine in Svizzera[/url]

 397. Basically had to emphasize I am just relieved I stumbled in your website page. [url=http://i-willtech.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=591120]indinavir na sprzedaż w Gdańsku, Polska[/url]

 398. Great looking web site. Presume you did a great deal of your very own coding. [url=http://hmnn.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=159298]achat en ligne de alli à Bruxelles[/url]

 399. купить аттестат о среднем http://gruppa-attestats.com/ .

 400. можно купить аттестат https://www.russkiy-attestat.com/ .

 401. svarka_ipPn says:

  система ручной лазерной сварки цена http://www.apparaty-lazernoy-svarki.ru/ .

 402. купить аттестат за 9 http://orik-attestats.com/ .

 403. где купить аттестат http://www.russa-attestats.com/ .

 404. sind nahrungserg?nzungsmittel sch?dlich http://www.wellnesspulse.de/ .

 405. Greetings! Very helpful advice on this article! It is the little changes that make the biggest changes. Thanks a lot for sharing!

 406. вскрытие замков дверей москва https://www.azs-zamok13.ru .

 407. What is Boostaro? Boostaro revolutionizes romantic performance enhancement through its reliance on the wisdom of natural ingredients

 408. What Is Sugar Defender? Sugar Defender is made of natural plant-based ingredients and minerals that support healthy blood sugar levels.

 409. You really make it appear so easy together with your presentation however I to find this topic to be actually one thing that I feel I’d never understand. It seems too complex and very vast for me. I’m taking a look ahead in your next put up, I will attempt to get the dangle of it!

 410. I enjoy you because of all of your hard work on this site. Gloria enjoys getting into internet research and it is obvious why. My spouse and i hear all concerning the dynamic means you provide efficient strategies on the web site and even inspire contribution from some other people on that theme plus our child is really understanding a lot. Enjoy the rest of the year. You’re the one performing a fantastic job.

 411. You are a very bright person!

 412. lift detox says:

  Spot on with this write-up, I truly suppose this web site needs much more consideration. I’ll in all probability be once more to learn far more, thanks for that info.

 413. Brooke says:

  Hello are using Wordpress for your blog platform? I’m new to
  the blog world but I’m trying to get started and
  set up my own. Do you need any html coding knowledge to make your
  own blog? Any help would be greatly appreciated!

 414. Rhoda says:

  This website was… how do I say it? Relevant!!

  Finally I have found something which helped me.
  Thank you!

 415. Sumatra Slim Belly Tonic primarily focuses on burning and eliminating belly fat.

 416. Very well written information. It will be valuable to anybody who employess it, including me. Keep up the good work – can’r wait to read more posts.

 417. fitspresso says:

  FitSpresso is a weight loss supplement developed using clinically proven ingredients extracted from natural sources.

 418. I am glad to be one of the visitants on this great website (:, thankyou for posting.

 419. A powerful share, I just given this onto a colleague who was doing somewhat analysis on this. And he the truth is bought me breakfast as a result of I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the deal with! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love reading more on this topic. If possible, as you turn out to be experience, would you thoughts updating your blog with extra details? It’s extremely useful for me. Huge thumb up for this blog post!

 420. I truly enjoy looking through on this site, it holds excellent posts. “The longing to produce great inspirations didn’t produce anything but more longing.” by Sophie Kerr.

 421. Kamera_dwPi says:

  дробеструйная машина купить https://drobestruynaya-kamera.ru/ .

 422. Having read this I thought it was very informative. I appreciate you taking the time and effort to put this article together. I once again find myself spending way to much time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

 423. Karine says:

  Hey! This post couldn’t be written any better! Reading through this post reminds me of my
  previous room mate! He always kept talking about this.
  I will forward this article to him. Pretty sure he will
  have a good read. Thanks for sharing!

 424. I got what you mean , regards for putting up.Woh I am delighted to find this website through google. “Delay is preferable to error.” by Thomas Jefferson.

 425. You made some decent points there. I looked on the internet for the subject matter and found most guys will approve with your website.

 426. seo_qeEa says:

  раскрутка сайта в поисковиках https://www.seogou.ru .

 427. Jamal says:

  I just couldn’t go away your website before suggesting that
  I really loved the standard information a person provide for your guests?
  Is gonna be again often in order to check out new posts

 428. IsmaelLog says:

  Доброго всем дня!
  Наши услуги помогут вам приобрести диплом ВУЗа с доставкой по всей России и без предварительной оплаты – это быстро и надежно!
  Мы рады предложить вам приобрести диплом университета России по выгодной цене с доставкой в руки.
  dlplomanrussia.com

 429. Sight Care says:

  so much wonderful information on here, : D.

 430. GichardHum says:

  Hello, always i used to check blog posts here early in the break of day, as i love to find out more and more.

  nudification website

 431. StephenDum says:

  Доброго всем дня!
  Получите документ об образовании по выгодной цене с доставкой по РФ и оплатой после получения.
  http://dlplomanrussia.com

 432. Unique perspective? Check. Making me rethink my life choices? Double-check.

 433. MichaelAlabs says:

  Доставка из Китая с таможенными услугами — это профессиональное решение для импорта товаров из Китая, включающее в себя организацию перевозки, таможенное оформление и сопутствующие услуги. Мы предоставляем полный спектр услуг, связанных
  доставка из китая цена включая организацию международных перевозок, таможенное оформление, сертификацию и страхование грузов. Наши специалисты помогут вам выбрать оптимальный маршрут и вид транспорта, оформить необходимые документы и декларации, а также проконсультируют по вопросам налогообложения и таможенного законодательства.

 434. tonic greens says:

  Tonic Greens: An Overview. Introducing Tonic Greens, an innovative immune support supplement

 435. I cherished up to you’ll receive performed right here. The caricature is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get got an edginess over that you want be handing over the following. in poor health without a doubt come more in the past again since exactly the similar nearly very ceaselessly inside case you protect this increase.

 436. HiramPlait says:

  Стоматологическая клиника Мастерская Улыбок предлагает широкий спектр услуг по диагностике, лечению, профилактике и эстетической коррекции проблем с зубами и дёснами. Мы используем современное оборудование и материалы, а наши специалисты обладают высокой квалификацией и опытом.
  В клинике созданы комфортные условия для пациентов: удобные кресла, приятная атмосфера, приветливый персонал. Мы заботимся о вашем здоровье и стараемся сделать посещение стоматолога максимально комфортным и безболезненным.
  Наши услуги включают:

  казань детские стоматологии
  диагностику состояния зубов и дёсен;
  лечение кариеса, пульпита, периодонтита и других заболеваний;
  профессиональную гигиену полости рта;
  эстетическую коррекцию зубного ряда (установка коронок, виниров, имплантов);
  исправление прикуса с помощью брекетов или элайнеров;
  отбеливание зубов;
  лечение дёсен (пародонтит, гингивит, пародонтоз).
  Мы также предлагаем услуги по детской стоматологии, протезированию и имплантации.
  Обращаясь в клинику Мастерская Улыбок, вы можете быть уверены в качестве предоставляемых услуг и профессионализме наших врачей. Мы заботимся о вашей улыбке и делаем всё возможное, чтобы она была здоровой и красивой!

 437. Scottnup says:

  Федерация паркура, трюковых и экстремальных единоборств Street Union – это профессиональная организация в индустрии спорта, развлечений и шоу-бизнеса.
  Наша миссия заключается в продвижении экстремальной культуры и спорта по многим направлениям.
  Наша деятельность основана на том, что современные виды спорта зачастую гораздо более гламурны,чем классические. Поэтому, помимо организации тренировок для спортсменов всех видов, мы также оказываем коммерческие услуги, необходимые государственным и частным компаниям, такие как подготовка шоу-программ с участием ведущих спортсменов и артистов различных жанров, производство имиджевой продукции.
  Этот подход на шаг опережает “стандарт”, будучи смелым не только в спорте, но и в рекламе и шоу-продукции. Являясь лидером мнений для тысяч поклонников и последователей, мы вдохновляем людей совершенствовать свое тело и дух, двигаться вперед и выражать свою индивидуальность.
  В ее состав организациивходят артисты из самых разных областей, включая спорт, музыку, режиссуру, дизайн, изобразительное искусство и шоу-бизнес. Для такой компании нет невозможных проектов.
  За основу было взято несколько передовых видов экстремальной деятельности:
  школа балди паркур подходит для тренировок спецназа и для школьных уроков физкультуры;
  Трицикл и HMA (экстремальные боевые искусства) – зрелищные современные дисциплины, сочетающие акробатические трюки и элементы боевых искусств.
  Эти современные дисциплины со временем могут превратиться в самостоятельные спортивные дисциплины и войти в программу Олимпийских игр. Мы прилагаем все усилия для этого!

 438. Stephenweapy says:

  Компания Финэксперт специализируется на предоставлении профессиональных бухгалтерских услуг для предприятий малого и среднего бизнеса. Мы берем на себя всю ответственность, связанную с ведением учета и составлением отчетности, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на развитии своего бизнеса.
  Наши специалисты обладают высокой квалификацией и опытом работы в различных сферах бизнеса Наша команда специалистов обладает обширным опытом работы в различных отраслях бизнеса и обладает высокой квалификацией. Мы гарантируем качественное и своевременное выполнение всех необходимых задач, а также всегда следим за изменениями в законодательстве.
  Мы предлагаем широкий спектр услуг, включающий в себя
  прайс бухгалтерских услуг казань
  Каждый наш клиент для нас имеет огромное значение, и мы стремимся к долгосрочному и успешному сотрудничеству. Наши цены являются конкурентоспособными, а качество услуг – на высоком уровне.
  Для получения более подробной информации, не стесняйтесь обращаться к нашим опытным специалистам по телефону или по электронной почте.

 439. That is very interesting, You’re a very professional blogger. I have joined your feed and look forward to in the hunt for extra of your magnificent post. Also, I have shared your website in my social networks!

 440. I’ve been browsing online greater than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s lovely value sufficient for me. In my view, if all site owners and bloggers made just right content as you probably did, the web might be much more useful than ever before. “Oh, that way madness lies let me shun that.” by William Shakespeare.

 441. Thank you for sharing with us, I conceive this website really stands out : D.

 442. Way cool, some valid points! I appreciate you making this article available, the rest of the site is also high quality. Have a fun.

 443. What Is FitSpresso? FitSpresso is a dietary supplement that is made to support healthy fat-burning in the body

 444. One such software that has been generating buzz these days is the Lottery Defeater

 445. A go-to resource, like a library but without the late fees.

 446. You’ve opened my eyes to new perspectives. Thank you for the enlightenment!

 447. The insights add so much value, like an unexpected compliment that brightens one’s day. Thanks for sharing.

 448. This post is a testament not only to The expertise but also to The dedication. Truly inspiring.

 449. renew says:

  What is Renew? Renew is a dietary supplement designed to support blood flow while also aiming to boost testosterone levels andprovide an explosive energy drive

 450. Engaging with The work is as thrilling as a spontaneous road trip. Where to next?

 451. Earnestses says:

  Ежегодно в течение сентября проходит Тюменский инновационный форум «НЕФТЬГАЗТЭК».
  Форум посвящен устройству механизмов инноваторского роста секторов топливно-энергетического комплекса, дискуссии и изысканию решений, созданию благоприятных условий для развития инновационных проектов. Ежегодный тюменский форум представляетсобой важной дискуссионной площадкой по развитию нефтегазовой ветви в Российской Федерации, содержит большой статус и актуальность, созвучен корпоративной стратегии формирования инновационного направления в Российской Федерации
  -https://neftgaztek.ru/

 452. Boyd says:

  I’m not that much of a online reader to be honest but your sites really nice, keep it up!
  I’ll go ahead and bookmark your site to come back later.
  Many thanks

 453. The argumentation was compelling and well-structured. I found myself nodding along as I read.

 454. SightCare says:

  You have observed very interesting details ! ps decent website .

 455. MichaelJak says:

  amoxicillin 500mg without prescription: amoxil online – amoxicillin 500 mg tablet price
  amoxicillin 500 mg tablets

 456. RobertRoalm says:

  https://azithromycinca.com/# canadian pharmacy doxycycline
  doxycycline antibiotic

 457. Thank you for some other wonderful article. The place else may just anybody get that kind of information in such an ideal approach of writing? I have a presentation next week, and I am at the search for such information.

 458. Discovering The Writing felt like finding the perfect match. The intellect and charm are a rare combo.

 459. I think this is among the most vital information for me. And i am glad reading your article. But should remark on few general things, The website style is ideal, the articles is really great : D. Good job, cheers

 460. Robertjip says:

  Любому человеку рано или поздно приходится пользоваться услугами стоматологических клиник. Ни для кого не секрет, что лечение зубов и последующее протезирование – процедуры довольно дорогостоящие, не все граждане могут позволить себе их оплатить, если вам необходимо стоматология в челнах мы Вам обязательно поможем.
  Особенности
  Благодаря услугам, которые предлагает населению стоматология Маэстро, люди разного финансового достатка имеют возможность не только поддерживать здоровье полости рта, но и проходить все необходимые процедуры. Цены на лечение зубов и протезирование значительно ниже, чем в других медучреждениях. Несмотря на то, что клиника работает для широких слоев населения, пациенты получают полный перечень услуг, используя современное оборудование и качественные материалы. Жителям доступны следующие процедуры:
  • профилактика полости рта;
  • лечение зубов с использованием различных методов;
  • полная диагностика;
  • профессиональная чистка;
  • отбеливание;
  • протезирование.
  Сотрудники учреждения соблюдают все санитарные нормы, а для тщательной дезинфекции и стерилизации инструментов предусмотрено современное оборудование.
  Преимущества
  Востребованность бюджетной стоматологии объясняется рядом преимуществ. Во-первых, в клинике трудятся опытные высококвалифицированные сотрудники. Во-вторых, к каждому пациенту врач находит подход. В-третьих, кабинеты оснащены всем необходимым оборудованием, в работе используют только качественные безопасные материалы. В-четвертых, все виды протезирования будут проведены в сжатые сроки. Многие клиники получают субсидии от государства, что позволяет существенно сократить расходы. Кроме того, некоторые стоматологии сотрудничают со страховыми компаниями, поэтому у пациентов появляется возможность получить услуги по полюсу ОМС. Пациенты получают консультацию по профилактике заболеваний полости рта. Врачи после тщательного осмотра составляют индивидуальный план лечения, с помощью которого удается добиться наилучшего результата. Более доступные цены достигаются не только благодаря государственному финансированию, но и оптимизации расходов.
  Благодаря стоматологии Маэстро, человек с небольшим достатком может не только вылечить зубы, но и поддерживать здоровье ротовой полости. Теперь любой человек может не откладывать поход к стоматологу, выбирая доступное качественное обслуживание.

 461. TimsothyScurn says:

  Компания реализует эффективные решения по технической поддержке сайта на https://podderzhka-dlya-saita.ru по адекватным ценам. Заполним веб-сервис экспертным содержимым. Окажем помощь по сопровождению и проблем с дизайном. Работники выполнят профессиональные меры по программированию ресурсов. Можете приобрести выгодные тарифы с месячной платой. Тарифные планы доступны по ключевым факторам: времени работ, объема и других.

 462. Thank you for the auspicious writeup. It actually used to be a enjoyment account it. Look complex to more introduced agreeable from you! By the way, how could we be in contact?

 463. Java Burn says:

  After study a few of the blog posts on your website now, and I truly like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark website list and will be checking back soon. Pls check out my web site as well and let me know what you think.

 464. Making hard to understand concepts readable is no small feat. It’s like you know exactly how to tickle my brain.

 465. I appreciate the balance and fairness in The writing. Great job!

 466. Reading this gave me a lot of insights. The expertise really shines through, and I’m grateful for it.

 467. roketslot says:

  I do love the way you have framed this specific matter and it does indeed offer me personally a lot of fodder for consideration. Nonetheless, because of what precisely I have seen, I really trust when other reviews pack on that men and women remain on issue and don’t embark on a tirade regarding the news du jour. Still, thank you for this excellent piece and even though I do not necessarily agree with it in totality, I value the perspective.

 468. The argumentation was compelling and well-structured. I found myself nodding along as I read.

 469. You have mentioned very interesting points! ps nice website.

 470. Williampek says:

  mexican pharmacy: northern doctors – buying prescription drugs in mexico

 471. Williampek says:

  mexico drug stores pharmacies: northern doctors – buying from online mexican pharmacy

 472. Jeffreyjoupt says:

  http://northern-doctors.org/# medicine in mexico pharmacies

 473. Williampek says:

  mexican pharmacy: northern doctors pharmacy – buying from online mexican pharmacy

 474. Williampek says:

  mexico pharmacy: Mexico pharmacy that ship to usa – buying prescription drugs in mexico

 475. Williampek says:

  pharmacies in mexico that ship to usa: Mexico pharmacy that ship to usa – mexican pharmacy

 476. Williampek says:

  mexican border pharmacies shipping to usa: mexican pharmacy – purple pharmacy mexico price list

 477. Williampek says:

  mexican pharmacy: Mexico pharmacy that ship to usa – mexican border pharmacies shipping to usa

 478. Williampek says:

  buying prescription drugs in mexico online: northern doctors – mexico pharmacies prescription drugs

 479. Williampek says:

  reputable mexican pharmacies online: Mexico pharmacy that ship to usa – mexico drug stores pharmacies

 480. puravive says:

  Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

 481. Jeffreysag says:

  http://cmqpharma.com/# medication from mexico pharmacy
  mexico pharmacy

 482. Thanks , I have recently been looking for info about this topic for ages and yours is the best I have discovered so far. But, what about the conclusion? Are you sure about the source?

 483. neotonics says:

  What Is Neotonics? Neotonics is a skin and gut supplement made of 500 million units of probiotics and 9 potent natural ingredients to support optimal gut function and provide healthy skin.

 484. Whats up very nice site!! Man .. Beautiful .. Superb .. I’ll bookmark your web site and take the feeds also…I’m glad to find numerous helpful info right here within the submit, we’d like develop extra strategies on this regard, thanks for sharing.

 485. balmorex pro says:

  F*ckin¦ awesome issues here. I¦m very glad to look your post. Thanks a lot and i am taking a look ahead to touch you. Will you kindly drop me a e-mail?

 486. Jeffreysag says:

  https://cmqpharma.com/# buying prescription drugs in mexico
  buying prescription drugs in mexico online

 487. Pretty component to content. I just stumbled upon your site and in accession capital to say that I acquire in fact loved account your weblog posts. Anyway I will be subscribing for your feeds or even I fulfillment you get admission to constantly rapidly.

 488. Howdy! I’m at work surfing around your blog from my new apple iphone! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts! Carry on the outstanding work!

 489. Very excellent information can be found on site.

 490. This web site is really a walk-through for all of the info you wanted about this and didn’t know who to ask. Glimpse here, and you’ll definitely discover it.

 491. I’ve been absent for some time, but now I remember why I used to love this site. Thank you, I?¦ll try and check back more frequently. How frequently you update your web site?

 492. I have been reading out a few of your posts and i can state pretty good stuff. I will make sure to bookmark your blog.

 493. Fitspresso says:

  I appreciate, cause I found just what I was looking for. You have ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

 494. pronerve 6 says:

  ProNerve 6 nerve relief formula stands out due to its advanced formula combining natural ingredients that have been specifically put together for the exceptional health advantages it offers.

 495. Prostabiome says:

  I like what you guys are up also. Such clever work and reporting! Keep up the excellent works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my website 🙂

Leave a Reply