Ítala í afréttinn Almenninga í Rangárþingi eystra

Skrifað um April 1, 2015 · in Almennt · 3,359 Comments

Ár 2015, 1. apríl, lauk yfirítölunefnd, þau Anna Margrét Jónsdóttir, ráðunautur, Ágúst H. Bjarnason, plöntuvistfræðingur og Skarphéðinn Pétursson, hæstaréttarlögmaður og formaður nefndarinnar, málinu:

Ítala í afréttinn Almenninga í Rangárþingi eystra

með svohljóðandi:

Ú R S K U R Ð I

I.

Formáli

Almenningar eru landssvæði norður af Þórsmörk í Rangárvallasýslu. Almenningar eru landssvæði norður af Þórsmörk í Rangárþingi eystra (Vestur-Eyjafjallahreppi, Rangárvallasýslu). Þeir liggja á milli Þröngár í suðri og Fremri (Syðri)-Emstruár í norðri; en að vestan markast þeir af Markarfljóti og að austan af Merkurjökli.

 

Áhöld hafa verið um stærð afréttarins, en við yfirítölumat verður stærð hans miðuð við 4209 ha til samræmis við mælingu af kortagrunni Landmælinga Íslands (IS50V) 2013 og voru þá mörk afréttarins dregin inn á kortagrunninn til samræmis við ofangreinda lýsingu (Fanney Gísladóttir Landbúnaðarháskóla Íslands (LbhÍ)).

Almenningar hafa frá fornu fari verið afréttur Vestur-Eyfellinga. Á hinn bóginn var Þórsmörk í eigu bænda í Fljótshlíðarhreppi að hálfu á móti kirkjunni í Odda. Þar sem Oddakirkja leigði beitarítak annaðhvort Fljótshlíðungum eða Vestur-Eyfellingum voru fjallskil þar ýmist á einni eða tveimur höndum.

Til að gera langa sögu stutta, samþykktu bændur í Fljótshlíðarhreppi og sóknarprestur í Odda að afsala sér beitarrétti á Þórsmörk 1920. Árið 1924 var Þórsmörk afgirt en ekki aftraði það með öllu að fé kæmist inn í mörkina fyrr en 1927, þá er land handan Krossár upp að Eyjafjallajökli og að Steinholtsá (það er Teigstungur, Guðrúnartungur, Múlatungur, Goðaland og Merkurtungur) var tekið inn í girðinguna.

Afréttargirðing sem Skógræktin ríkisins reisti norðan Þórsmerkur, sem liggur að Almenningum var 17 km löng. Girðingarstæði meðfram Þröngá var afar erfitt og ekki varð girt upp að jökli. Um og eftir 1974 var reynt að græða upp land á Almenningum fyrir tilstilli Landgræðslu ríkisins. Þá var og gripið til ýmissa annarra ráða næsta áratuginn, eins og að fækka fé, seinka upprekstri og flýta göngum.

Þá var það 1990, að bændur í Vestur-Eyjafjallahreppi samþykktu að reka ekki fé á Almenninga næstu tíu árin að því tilskildu að Landgræðsla ríkisins myndi ásamt þeim vinna að gróðurbótum á þeim tíma. Þessi samningur rann út árið 2000, en bændur héldu áfram landbótum og ráku ekki fé á afréttinn. Árið 2009 stóð til að hefja aftur upprekstur á Almenninga. Ekkert varð þó úr upprekstri það sumar né næstu tvö árin (2010 og 2011), meðal annars vegna eldgoss í Eyjafjallajökli. Sumarið 2012 var fé ekið inn á Almenninga, en óverulegur fjöldi.

Þá um haustið 2012 varð sýslumaðurinn á Hvolsvelli við beiðni sveitarstjórnar Rangarþings eystra, um að annast skipun ítölunefndar.

II.

Málsmeðferð

Með bréfi sýslumannsins á Hvolsvelli, dags. hinn 6. september 2012, voru eftirtaldir skipaðir til þess að ákveða ítölu í afréttinn með tilvísan í 21. gr. laga nr. 6/1986 um afréttamálefni, fjallskil o.fl.;

Guðni Þorvaldsson formaður, Ólafur Dýrmundsson og Sveinn Runólfsson. Ítölunefnd klofnaði í afstöðu sinni til ítölu og skilaði áliti í tvennu lagi. Nefndarmennirnir Guðni Þorvaldsson og Ólafur Dýrmundsson stóðu saman að ítöluúrskurði og skiluðu ítölugerð, dags. 7. mars 2013, en nefndarmaðurinn Sveinn Runólfsson skilaði séráliti aðeins áður, eða hinn 27. febrúar 2013. Birting úrskurðarins fór fram dagana 18. og 19. mars 2013, skv. 24. gr. laga nr. 6/1986 um afréttamálefni, fjallskil o.fl.

Niðurstaða ítölunefndar var að ítala á afréttinn skyldi ákveðast stigvaxandi og ákvaðst hæfileg ítala fyrir árin 2013-2016, 50 tvílembur eða 150 kindur að hámarki ár hvert, 90 tvílembur árin 2017-2021 og 130 tvílembur frá og með sumrinu 2022. Niðurstaða sérálitsins var sú að ítala afréttarnins skyldi ákvörðuð 0, það er engin kind.

Alls bárust Atvinnu- og nýsköpunarráðuneytinu sex kröfur um yfirítölumat skv. 27. gr. laga nr. 6/1986 um afréttamálefni, fjallskil o.fl. Með bréfi ráðuneytisins, dags. 30. apríl 2013, var fallist á kröfu Skógræktar ríkisins um að kveða til yfirítölunefnd vegna, Almenninga Rangárþingi eystra.

Með erindisbréfi Atvinnu- og nýsköpunarráðuneytisins, dags. 30. apríl 2013, voru Skarphéðinn Pétursson hæstaréttarlögmaður, Ágúst H. Bjarnason, plöntuvistfræðingur og Anna Margrét Jónsdóttir, ráðunautur, skipuð í yfirítölunefnd á grundvelli 1. mgr. 27. gr. laga um afréttamálefni o.fl. nr. 6/1986.

Yfirítölunefnd hefur frá skipun farið yfir gögn málsins sem fylgdu úrskurði ítölunefndar, séráliti, auk kærumálsgagna. Yfirítölunefnd aflað einnig frekari gagna, sem metin voru nauðsynleg. Þá fór nefndin á vettvang og skoðaði staðhætti hinn 9. júlí 2013, eins og nánar verður vikið að síðar.

Með erindi, dags. 24. maí 2013, fór Skógrækt ríkisins fram á að réttaráhrifum úrskurðar ítölunefndar yrði frestað með vísan til 29. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Yfirítölunefnd hafnaði beiðninni með bréfi, dags. 28. júní 2013, með vísan til þess að undanþága ákvæðisins um frestun réttaráhrifa yrði ekki beitt í málinu að mati nefndarinnar.

Þá hélt nefndin fundi með öllum hagsmunaaðilum málsins á Hvolsvelli hinn 12. mars 2014.

Yfirítölunefnd boðaði til fundarins með hliðsjón af hagsmunaaðilum sem taldir eru í 18. gr. laga nr. 6/1986 um afréttamál, fjallskil o.fl. Þar segir í stafliðum a. til e., að eftirfarandi aðilar geti farið þess á leit að ítölu sé komið á eða breytt: a. einstakir bændur (félag landeigenda á Almenningum fer með forsvar), b. sveitarstjórn, c. stjórnir aðliggjandi fjallskilaumdæma (nefndin mat það óþarft að boða tilvitnaðar stjórnir), d. gróðurverndarnefnd og e. Landgræðsla ríkisins.

Auk framantalinna, var Skógrækt ríkisins gefinn kostur á að koma til fundar, sbr. úrskurð ráðuneytisins um hagsmuni hennar við ítölumatið.

Af hálfu allra boðaðra aðila mættu fulltrúar allra nema gróðurverndarnefndar sem afþakkaði boðið.

Á framangreindum fundum voru lögð fyrir nefndina ný gögn og reifuðu aðilar sjónarmið sín varðandi ákvörðun ítölu.

Í framhaldi funda með hagsmunaaðilum ákvað nefndin að taka boði Náttúrufræðistofnunar Íslands um að gróðurkort af Almenningum yrði klárað. Gróðurkortið var sent nefndarmönnum vorið 2014.

Sumarið 2014 og fram á haust barst nefndinni síðan talsverður fjöldi nýrra gagna og ljósmynda sem sýndu gróðurframvindu og fleira á Almenningum sumarið 2014.

Yfirítölunefnd kom alls formlega saman á sex fundum, en nefndin skiptist þess í milli á sjónarmiðum og gögnum sín á milli.

III.

Helstu forsendur ítölunefndar

Eins og áður var vikið að klofnaði ítölunefnd í afstöðu sinni til ítölu. Ítölunefndin lagði upp með, að „við ítölugerðina var eingöngu verið að áætla hversu margar kindur væri hægt að hafa á afréttinum án þess að hann bæri skaða af.“

Litið var til fjárfjölda á tveimur nærliggjandi afréttum og hann yfirfærður á Almenninga að breyttu breytanda.

Ítölunefndin setti fram skoðun sína á, hvað fælist í hóflegri beit. Meðal annars með vísan til vel þekktra staðreynda, eins og aukins fjölda tegunda í beitarlandi, minni sinumyndunar og fleiri atriði, sem óþarft er upp að telja að mati yfirítölunefndar.

Í séráliti er sérstaklega byggt á niðurstöðum „beitarþolsúttektar“ frá Landbúnaðarháskóla Íslands frá 20. desember 2011, (Almenningar – Ástand jarðvegs og gróðurs eftir Ólaf Arnalds og Ásu L. Aradóttur, Lbhí 2011), en þar segir m.a.: „Takmörkuð gróðurhula og útbreiðsla rofs er einnig langt utan þeirra marka sem skilgreina land sem beitarhæft og því geta Almenningar ekki talist beitarhæfir samkvæmt þessum viðmiðum.“

Í skýrslu þeirri, sem hér er vísað til er hvergi vikið að útreikningum á beitarþoli.

Auk þess má fullyrða í ljósi eftirfarandi umfjöllunar um ákvörðun ítölu annarsvegar og hins vegar efnistaka og umfjöllunaratriða í skýrslunni að skýrslan er ekki beitarþolsrannsókn í skilningi 22. gr. laga um afréttamál, fjallskil o.fl., þótt hún gæti hugsanlega fallið undir álitsgerð um beitarþol og notkun lands í skilningi 19. gr. sömu laga.

Á hinn bóginn er nokkuð ljóst, að báðir aðilar hafa nokkuð til síns máls. Yfirítölunefnd mun þó ekki byggja niðurstöðu sína á ofangreindum sjónarmiðum eingöngu heldur gera grein fyrir eigin niðurstöðum, þótt öll umfjöllun, röksemdafærsla, gagnasöfnun og úrvinnsla ítölunefndar og sérálitsins, komi til skoðunar af hálfu yfirítölunefndar.

IV.

Athugasemdir yfirítölunefndar

a. Ákvörðun ítölu

Ekki verður annað ráðið en að sú regla sem birtist í 46. kap. búnaðarbálks (öðru nafni landsleigubálks) Jónsbókar hafi almennt gilt hér á landi, en reglan er sú að „allir þeir menn sem afrétt eigu skulu reka fé sitt á miðja afrétt.“ Með öðrum orðum skal ekki láta fé ganga í heimahaga yfir sumartímann og beinlínis lögboðið að á afrétt skuli reka, sé hann fyrir hendi.

Að sama skapi hefur fjáreigendum snemma verið ljóst að afréttur ber einungis svo ágang fjár upp að vissu marki. En réttur til upprekstrar á afrétt var talinn verðmætur og mælti 51 kap. búnaðarbálks fyrir um hvernig telja skyldi í afrétt ef menn töldu sig mishaldna; „Tólf bændur þeir er næstir búa skulu telja fé í afrétt eður haga svo að þeir ætli eigi muni feitara þó að færa sé….Þeir skulu svo í haga telja að þeim þikki til fulls skipað.“

Einnig má nefna að skaðabótaskylt var hleypa svínum á afrétt vegna skemmdarhættu á afrétti af þeirra völdum og á síðari tíma spruttu upp talsverðar deilur um upprekstur hrossa vegna ofbeitarsjónarmiða. Var í því skyni beitt margskonar umreiknireglum fyrir ítölu hrossa, en reyndar einnig geldneytis, sauðfjár og jafnvel mjólkurkúa, ef svo bar við.

Óumdeilt ætti að minnsta kosti að vera að ákvörðun ítölu er frávik frá þeirri almennu reglu, að sá hópur sem til afréttar telur, ákveður að jöfnu hversu mikið fé skal á afrétt reka. Ítala er með öðrum orðum inngrip í slíkan upprekstrarétt og fyrirkomulag hans.

Má í þessu sambandi vísa til 7., 15., 16. og 31. gr. núgildandi laga nr. 6/1986 um afréttamálefni, fjallskil o.fl. og 4. og 5. mgr. 23. og 24. gr. laga nr. 17/1965 um landgræðslu, en síðarnefndi lagabálkurinn kveður á um skyldu landgræðslustjóra til þess að krefjast ítölu teljist löndum ofboðið, en að sama skapi skuli leitast við að bæta þann tekjumissi sem ítala kann að skapa búanda eins og það er orðað.

Að sama skapi hafa alla tíð gilt strangar reglur og viðurlög gagnvart því að sinna ekki fjallskilum, sbr. nú V. og VII. kafla laga nr. 6/1986 um afréttamálefni, fjallskil o.fl.

Fyrstu lagaákvæðin, eftir Jónsbók, um ítölu voru sett með lögum nr. 85/1943. Ekki mun hafa komið til ákvörðunar ítölu skv. þeim lögum, en þar sagði í 6. gr.

„…[ítölunefnd skal] svo meta ítölu, að fullskipað sé í land, en eigi ofskipað, svo að fénaður megi vel þrífast og eigi sé hætta á, að land spillist sakir ofbeitar.“

Árið 1958 komu hin fyrstu lög um ítölu til endurskoðunar og hinn 23. maí 1959 voru samþykkt á Alþingi ný lög um ítölu, nr. 39/1959. Ekki voru gerðar efnisbreytingar á ákvæðum 6. gr. laganna, hvað varðaði sjónarmið um mat á ítölu.

Lög um ítölu endurskoðuð á áttugasta og níunda löggjafarþinginu og þar samþykkt ný lög um afréttamálefni, fjallskil o.fl. nr. 42/1969.

Í athugasemdum sem fylgdu frumvarpinu kemur fram að eldri lög um ítölu nr. 39/1959 hafi verið tekin upp í frumvarpi til laganna. Því var áðurnefndur texti 6. gr. laga nr. 39/1959 tekinn upp í 20. gr. laganna, en breytt til þess vegar að þar sagði:

„Ítala skal byggjast á beitarþolsrannsókn á viðkomandi landi samkvæmt 40. gr. laga nr. 17 24. apríl 1965, um landgræðslu ( innsk. en 40. gr. vísaði til 23. gr. sömu laga þar sem landgræðslustjóra var gert skylt að krefjast ítölu væri það niðurstaða mats skv. 40. gr. að löndum væri ofboðið). Ítala skal svo ákvörðuð, að fullskipað sé í landið en ekki ofskipað miðað við beitarþol.“

Með lögum nr. 43/1976 var lögum nr. 42/1969 breytt allnokkuð. Var efnisákvæði 20. gr. um ákvörðun ítölu breytt og varð 22. gr. laganna. Eftir breytinguna var ákvæðið orðað svo:

„Ítala skal svo ákvörðuð, að fullskipað sé í landið en ekki ofskipað miðað við beitarþol. Byggja skal á beitarþolsrannsóknum svo sem við verður komið, jafnframt skal tekið tillit til aðstæðna hverju sinni.“

Í meðförum löggjafans hefur sem sagt annars vegar verið felldur niður texti sem vísaði sérstaklega til ofbeitar, 6. gr. laganna frá 1943 og 1959 og eins hefur ákvæði 20. gr. laga nr. 42/1969 verið breytt á þann veg að fallið var frá því að ítala skyldi byggjast á beitarþolsrannsóknum sem nánar var mælt fyrir um í lögum um landgræðslu og kom orðalagið „byggja skal á beitarrannsóknum svo sem við verður komið“ í stað skyldunnar.

Ekki verða þessar umbreytingar löggjafans skildar á annan veg en að verulega hafi verið vikið frá vægi þeirra sjónarmiða sem ákvörðun ítölu átti að byggjast á og vörðuðu ofbeit og rannsóknir á beitarþoli.

Má því til stuðnings vísa til almennra athugasemda með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 43/1976 en þar segir: „Ítala er róttækasta ráðstöfunin, sem gripið verður til auk beinnar friðunar landsins, og margt má gera til verndunar og bóta á beitilandinu, áður en henni er beitt.“

Enda var efnisreglum núverandi 15. og 16. gr. bætt inn í lögin, en þar er að finna heimildir til verndar beitilands með ákveðnum aðgerðum fjallskiladeilda.

Augljóst er af framangreindu að löggjafinn ætlast til að þeim sé beitt áður en til ítölu kemur, en ekki samhliða ákvörðun um ítölu eða í úrskurði um ítölu.

Um ákvörðun ítölu fer nú eftir fyrirmælum laga nr. 6/1986 um afréttamálefni, fjallskil o.fl., en 22. gr. laganna er óbreytt frá lögum nr. 42/1969, eins og þeim var breytt með lögum 43/1976 og hljóðar því enn svo:

„Ítala skal svo ákvörðuð, að fullskipað sé í landið en ekki ofskipað miðað við beitarþol. Byggja skal á beitarþolsrannsóknum svo sem við verður komið, jafnframt skal tekið tillit til aðstæðna hverju sinni.“

Mæla lögin fyrir um að þeir aðilar sem tilgreindir eru í 18. gr. laganna geti, ef þeir telja ekki nóg að gert, krafist frekari skerðingar á upprekstri, með sérstakri ítölu. Þó er einnig hægt að ákveða með samkomulagi að ítala skuli ákveðin, 4. mgr. 20. gr.

Í báðum tilvikum skal skipa ítölunefnd sem ákveður ítöluna, til samræmis vð áðurnefnda 22. gr. laga nr. 6/1986 um afréttamálefni, fjallskil o.fl.

Samspil 20. gr. og 22. laganna er að vísu nokkuð sérkennilegt.

Áður var því lýst hvernig færi ef samþykkt var á fundi að gera ítölu. Þá væri þeirri ákvörðun vísað til ákvörðunar ítölunefndar skv. 22. gr. Í 8. mgr. 20. gr. segir hins vegar að ef tillaga um að láta gera ítölu er felld, sé heimilt að vísa málinu til landgræðslustjóra sem fer með málið skv. 23. gr. landgræðslulaga nr. 17/1965 og skylt sé að hlíta þeirri ítölu sem þannig er ákveðin.

Umrædd 23. gr. landgræðslulaga vísar aftur á móti til þess að ítölu skuli ákveða með vísan til 5. gr. laga um ítölu nr. 39/1959, sem reyndar eru nú lög nr. 6/1986 og þá er hringnum lokað aftur og endar þar sem hann hófst í 22. gr. laga nr. 6/1986 um afréttamálefni, fjallskil o.fl.

Af því sem að framan greinir, er því hvorki óvarlegt né róttækt að álykta að það er þeirra sem afréttar skuli njóta að ákveða fjölda búfjár sem á afrétt skal telja. Hafa þeir við þá ákvörðun til hliðsjónar sjónarmið 15. gr. laga nr. 6/1986 um afréttamálefni, fjallskil o.fl. sem mælir fyrir um skynsamlega nýtingu afréttar.

Við ákvörðun ítölu skal fyrst og fremst leggja til grundvallar, að um íþyngjandi ákvörðun er að ræða fyrir þá sem njóta réttar til upprekstrar á afrétt. Við ákvörðun um ítölu má líta til beitarþolsrannsókna að því marki sem þær geta gefið vísbendingu um hvort fullskipað er eða ofskipað í afréttinn að dómi nefndarinnar.

Beitarþol verður að sama skapi að skýra með hliðsjón af framangreindu og því sem ráðið verður af ákvæðum laga nr. 6/1986 um afréttamálefni, fjallskil o.fl. og eðli máls. Afrétturinn verður að bera þann fjölda sauðfjár sem ítala nær og tryggi að sama skapi að fjöldinn rýri ekki afréttinn að því marki að hann beri ekki sama fjölda að ári, með hliðsjón af gróðurmyndun og endurnýjun gróðurs.

Ofbeit miðast því að lögunum, eingöngu við þarfir búfjáreigandans til þess að fá fé æskilega feitt af fjalli sem og hentuga og sjálfbæra endurnýjun landsins til þess að viðhalda fóðurmagni til handa fé sem skipað er á afrétt.

Af framangreindu má einnig ráða að önnur sjónarmið og forsendur geta alls ekki talist til tækra skýringarkosta við ákvörðun ítölu skv. 22. gr. laga nr. 6/1986 um afréttamálefni, fjallskil o.fl. Mætti þar nefna málefnalega sjónarmið um aðra nýtingu afrétta en til beitar, s.s. tengda ferðamennsku og útivist, fagurfræðilega ásýnd lands, gróður- og trjávernd sem fer ekki saman við sauðfjárbeit, landgræðslu í öðrum tilgangi en til fóðrunar á búfé.

Einnig mætti nefna sjónarmið um fjölbreytileika lands og fánu og svo framvegis. Slíkum sjónarmiðum má finna stoð víðsvegar í lögum. Í dæmaskyni mætti nefna lög um landgræðslu, lög sem taka til náttúruverndar og laga um skógrækt.

Ákvörðun um ítölu er því ekki ákvörðun um nýtingu lands, flokkun þess eða hvað kann að vera talið æskilegt að gera út frá öðrum sjónarmiðum en að beita þar búfé. Þessa misskilnings virðist gæta víða og ekki síst í þeim fjölda athugasemda sem liggja fyrir í málinu og nefndin hefur kynnt sér og lesið í opinberri umfjöllun um ítölugerð, hvort sem er í þessu máli eða öðrum.

Í lok þessa kafla er einnig rétt að geta þess að 27. gr. sbr. 22. gr. laga um afréttamál, fjallskil o.fl. verður ekki skilin á annan veg en að yfirítölumat sé sjálfstætt gagnvart ákvörðun ítölu afréttarins, sem eðlilega tekur mið af ítölumati og forsendum þess, en ákvörðun ítölu af yfirítölunefnd sé á engan hátt bundin þeim forsendum eða niðurstöðum, hvorki meirihluta né minnihluta eða þeim rökum sem þar eru yfirleitt færð fram.

Yfirítölunefnd telur að ítölumat geti einungis verið ein tala og þannig fullskipað í landið miðað við forsendur ítölumatsins. Stendur sú ítala óbreytt, þar til hún er endurskoðuð. Endurskoðun skal ekki fara fram fyrr en eftir a.m.k. 4 ár sbr. 29. gr. laganna.

Að mati nefndarinnar er ekki heimild í lögum nr. 6/1986 um afréttamál, fjallskil o.fl. að ítala geti ákvarðast stighækkandi, líkt og gert er í úrskurði ítölunefndar. Ítala hækkar ekki né lækkar án þess að til endurskoðunar komi á ítölunni aftur, til samræmis við ákvæði laganna þar að lútandi. Væri það enda afar órökrétt að endurskoðun ítölu fyrir 2023 færi fram 2013, líkt og ítölunefnd gerir ráð fyrir.

 

b. Gróður

Eftirfarandi kafli er byggður á skoðunum og lýsingum í séráliti við yfirítölumatið, sem meirihluti nefndarinnar er sammála.

Allar þær plöntur, sem saman koma á afmörkuðu svæði, stóru eða litlu eftir atvikum, mynda það, sem nefnist gróður. Plönturnar mynda samofna heild í samræmi við ytri og innri skilyrði, þar sem ríkir ákveðinn stöðugleiki. Á grundvelli ákveðinna aðferða er unnt að flokka gróður og skilgreina ákveðin skipulagsstig eða einingar: gróðurblettur, gróðurhverfi, gróðursveit, gróðurfylki og loks gróðurlendi.

Þegar rætt er um gróður án þess að tilgreina visst skipulagsstig, er notað orðið gróðurfélag. Í annan stað er vert að benda á, að við eðlilegar aðstæður er gróðurinn í nokkrum hæðarlögum: trjálag, runnalag, graslag og svarðlag. Auk þessara fjögurra laga má bæta jarðvegslagi við, sem er háð efri lögum.

Gróður, sem nær að þroskast við náttúrlegar aðstæður, nær innan ákveðins tíma svo nefndu hástigi (climax). Hástigs-gróður er ekki ein gerð gróðurs á hverjum stað, heldur getur verið um nokkur gróðurfélög að ræða.

Hástigs-gróður hvers staðar, er það gróðurfélag, sem þolir best sveiflur í ytra umhverfi í áranna fjöld. Uppbygging gróðurs er þannig, að hver tegund fyllir það rúm, sem hún þolir, í sambýli við aðrar tegundir á svæðinu.

Eins og áður segir ríkir ákveðinn stöðugleiki í hverju gróðurfélagi, enda þolir það talsvert álag frá ytra umhverfi. Engu að síður leiða ýmiss konar inngrip ytri áhrifa til þess, að breytingar verða á gróðurfélagi. Með engu móti er unnt að fjalla um allar slíkar breytingar í úrskurði sem þessum öðrum en þeim er tengist beit.

c. Almenningar og beitarþol

Ekki er samstaða innan nefndarinnar um þau sjónarmið og forsendur sem hér á eftir koma og rakin verða. Vísast um það efni, til sérálits eins nefndarmanns sem fylgir úrskurði þessum.

Almenningar voru gróðurkortlagðir á vegum Rannsóknarstofnunar landbúnaðarins sumarið 1966 (Ingvi Þorsteinsson, 1973). Þar metur Ingvi að 1492 ha. séu með einhverjum gróðri eða samtals 914 ha. af algrónu landi (um 23%). Metur hann það þá svo að landið sé í afturför enda mikil beit á því á þeim tíma.

Náttúrufræðistofnun Íslands hefur nú endurteiknað gróðurkortin sem gerð voru á þessum tíma. Þau eru byggð á vettvangsgögnum frá 1966 og uppfærð af nýju myndkorti, innrauðum Spot 5 og Rapid eye gervitunglamyndum.

Samkvæmt þeim eru um 1.263 ha. með 75% gróðurþekju eða meira eða tæp 32% afréttarins. Samanlögð gróðurþekja skv. töflu 1 er um 36%.

Heildarflatarmál hér er aðeins minna en viðmið nefndarinnar, 4209 ha, sem skýrist af því að um 200 ha hafa komið undan jökli síðan upphafleg gróðurkortlagning fór fram og eru því ekki kortlagðir.

Tafla 1. Flatarmál gróðurþekjuflokka á Almenningum skv. gróðurlendakorti Náttúrufræðistofnunar

 

Gróðurþekja (%) ha km2 % af heild
<10 (lítt eða ógróið) 1721 17,21 43
25 (þ) 423 4,23 11
50 (z) 561 5,61 14
75 1148 11,48 29
>90 (algróið) 115 1,15 3
Vatn 36 0,36 1
Samtals 4004 40,04 100

Gróðurflokkun Nytjalands (Tafla 2) gefur ekki ólíka mynd og gróðurkort Náttúrufræðistofnunar. Gróið land frá náttúrunnar hendi, þ.e. gras, mólendi, mosi, kjarr og birkiskógar eru 636 ha.

 

 

Lítið gróið land reiknast reyndar talsvert meira en hjá Náttúrufræðistofnun en er þó ekki mjög fjarri því ef lagðir eru saman flokkarnir <10% gróið og 25% gróið. Ef reiknað er með 50% þekju á hálfgróna landinu, 5% þekju þar sem lítt er gróið og 75% þekju í uppgræðslunum fást 1.385 ha samanlögð gróðurþekja eða 30% af 4596 ha og þá 33% ef miðað er við 4209 ha.

 

Tafla 2. Gróður á Almenningum samkvæmt Nytjalandsgrunninum í apríl 2014.

 

gróður

hektarar (ha)

Birkiskógur 27
Grös, mólendi, mosi, kjarr 609
Hálfgróið land 784
Lítið gróið 2847
Landgræðsla fyrir 1990 52
Landgræðsla fyrir 1990-2010 235
Straum- og stöðuvötn 20
Jöklar og fannir 22
Samtals: 4596


Ólafur Arnalds og Ása L. Aradóttir skrifuðu árið 2011 skýrslu fyrir LbhÍ, um um ástand jarðvegs og gróðurs á Almenningum að beiðni Landgræðslu ríkisins. Þau leggja til grundvallar gróðurkort Rala frá 1965 og 1977 en fá gjörólíkar niðurstöður en tilgreindar eru í skýrslu Ingva Þorsteinssonar „Gróður og beitarþol í Þórsmörk“ frá 1973 þar sem hann tekur saman niðurstöður gróðurkortlagningar í Þórsmörk, Almenningum, Stakkholti og Steinsholti.

Í skýrslunni segir að niðurstöður gróðurkorta Rala gefi 560 ha með gróðri og samanlagða gróðurhulu 343 ha. Þarna er mikið misræmi.

Þá styðjast skýrsluhöfundar einnig við ritið Jarðvegsrof á Íslandi sem gefið var út af Landgræðslu ríkisins og Rala árið 1997.

Samkvæmt því riti eru ekki nema 3% Almenninga vel grónir. Aðrir uppgefnir flokkar í þeirri skýrslu heita „auðnir“, „rýrt“ og „fremur rýrt“.

Ekki virðist gert ráð fyrir neinu þar á milli sem verður að teljast nokkuð sérkennileg flokkun og gefur ekki tilefni til mats á gróðurþekju. Þau benda á að skv. rofkortlagningu í ritinu Jarðvegsrof á Íslandi frá 1997 sé talsvert rof (rofflokkur 3) á um 40% Almenninga og mikið rof (rofflokkur 4 og 5) á um 47 % Almenninga.

Þó það komi ekki fram í skýrslu LbhÍ er tekið fram í ritinu Jarðvegsrof á Íslandi að rof tengt gróðri sé aðeins 4% en rof tengt auðnum og fjöllum 75%. Í grófum dráttum má skipta rofi í annars vegar rof sem veldur tapi á jarðvegi og gróðurlendi (rof tengt gróðri) og í öðru lagi rof tengt auðnum en þar eru t.a.m. melar þar sem lítið er af gróðri og jarðvegi (auðnir/fjöll) (Ólafur Arnalds o.fl. 1997).

Einnig styðjast skýrsluhöfundar við SPOT mynd sem tekin var síðsumars 2010 eða örfáum mánuðum eftir gos í Eyjafjallajökli. Þá fóru skýrsluhöfundar í vettvangsferð í ágúst 2011 eða árið eftir gos í Eyjafjallajökli. Rýrir það mat skýrsluhöfunda á grónu landi að mati yfirítölunefndar.

Í lokaorðum skýrslu LbhÍ frá 2011 um ástand jarðvegs og gróðurs kemur fram að aðeins teljist tæp 13% Almenninga grónir. Nýjustu gögn, þ.e. gróðurkort Náttúrufræðistofnunar Íslands, sýna talsvert aðra niðurstöðu eða 36% gróðurþekju og leggur yfirítölunefnd þá niðurstöðu til grundvallar.

Skýrsla LbhÍ um ástand Almenninga byggir að stórum hluta á gróðurkortlagningu frá 1966 sem gefur talsvert aðra mynd af gróðurþekju svæðisins. Einnig byggir hún á rofkortlagningu frá 1997, en ekki liggur fyrir önnur rofkortlagning en sú.

Rof telst vissulega talsvert skv. skýrslunni Jarðvegsrof á Íslandi frá 1997 (Ólafur Arnalds o.fl 1997) en þar er þó tekið fram að einungis 4% þess því tengist gróðurlendi og er því ekki líklegt til þess að aukast við hóflega beit.

Vandasamt er að meta áhrif beitar á svona land. Gróðurþekja og tegundasamsetning eru þó lykilstærðir. Einnig verður að horfa til þátta s.s. gróðureyðingar og ógróinna svæða. Lítið hefur verið unnið af beitartilraunum hérlendis undanfarin ár og sjaldan skoðuð áhrif hóflegrar beitar á illa farið land.

Flestar rannsóknir benda þó til þess að beitarfriðun eða beitarstýring auki hraða gróðurframvindu í rofnu landi (Sigurður H. Magnússon og Kristín Svavarsdóttir, 2007).

Hversu mikið draga þurfi úr beit er þó misjafnt eftir aðstæðum og víða um land má finna dæmi um að land grói upp með hóflegri beit, bæði á hálendi og láglendi (Borgþór Magnússon o.fl. 2006).

V.

Niðurstaða yfirítölunefndar

Nýjustu gögn um gróðurþekju, þ.e. gróðurkort Náttúrufræðistofnunar Íslands, sýna 36% gróðurþekju afréttarins sem bendir til þess að gróðri hafi farið mikið fram síðan 1966.

Kortlagning Nytjalands styður niðurstöður gróðurkortlagningar Náttúrufræðistofnunar að mati yfirítölunefndar eins og áður er rakið.

Beitarþungi á afréttum landsins er afar mismikill og eru lægstu tölur samkvæmt upplýsingum Landgræðslu ríkisins um 0,01 ær/ha (Gústav M. Ásbjörnsson, 2015).

Til samanburðar má nefna að í umfangsmiklum beitartilraunum sem gerðar voru hérlendis á þremur afréttum á árunum 1975-1981, var það sem skilgreint var sem „lítill beitarþungi“ hvergi meira en 0,13 ær/ha. Það hlýtur því að teljast afar varfærnislega áætlað að leyfa beit 60 áa með lömbum á þá 4209 ha sem Almenningar teljast eða 0,01 ær/ha.

Hver ær hefði þá 70 ha lands eða 25 ha af grónu landi ef reiknað er með 36% gróðurþekju. Í ljósi aðstæðna á Almenningum hvað snertir rof og viðkvæman gróður er ástæða til að ætla beitarþunga hóflegan, svo gróðri haldi áfram að fara fram.

Lagt er til að komið verði upp ákveðnum vöktunarstöðum á afréttinum og fenginn óháður aðili s.s. Náttúrufræðistofnun Íslands eða Landbúnaðarháskóli Íslands til að fylgjast kerfisbundið með ástandi hans.

Lagt er til að farið verði með sama fé á afréttinn ár eftir ár til að gera það hagvant og stöðugt þar. Undantekning frá því væri þó að fé sem verði uppvíst að því að ganga ítrekað niður í Þórsmörk, verði ekki flutt aftur í Almenninga.

Lagt er til að beitartíminn verði í venjulegu árferði frá júlíbyrjun til septemberbyrjunar, að hámarki 65 dagar og aldrei sé farið með fé fyrr en gróður er kominn vel af stað.

Minnt er á mikilvægi þess fyrir áframhaldandi upprekstur á Almenninga að uppgræðslu á afréttinum verði haldið áfram samfara beitinni.

Úrskurðarorð:

Ítala í afréttinn Almenninga í Rangárþingi eystra ákveðst, 60 lambær, tvílembur, eða að hámarki 180 kindur samtals.

 

Skarphéðinn Pétursson Anna Margrét Jónsdóttir

 

 

Sératkvæði

Ágústs H. Bjarnasonar

Inngangur

Beitarmál hafa löngum verið þrætuepli milli manna hér á landi. Mönnum verður tíðrætt um það, hvort ofbeit eigi sér stað hér á landi eða ekki.

Gróðurfélög á Íslandi eru ekki nema um tíu þúsund ára gömul eða frá lokum ísaldar. Þetta þykir ekki hár aldur, en til samanburðar má nefna gróðurfélög um miðbik jarðar, sem eru um 40 milljón ára að aldri. Það tekur plöntur og aðrar lífverur æði langan tíma að laga sig að öllum aðstæðum á hverjum stað og mynda tiltekið líffélag, sem er í bezta samræmi við ytra umhverfi.

Um þetta samspil og framvindu þess eru til nokkrar kenningar, sem allar hafa sitthvað til síns ágætis.

Hér er um geypiflókið ferli að ræða, þar sem hver þáttur, lífrænn sem ólífrænn, hefur sitt að segja, ýmist beint eða óbeint. Hér gilda engin meðaltöl hvers þáttar, heldur miklu frekar hámarks- og lágmarksgildin.

Að þúsundum ára liðnum næst ákveðið jafnvægi á milli lífvera á hverjum stað, sem þolað hafa bæði súrt og sætt saman. Slík gróðurfélög ættu að vera gríðarlega þolin gagnvart ytri öflum. Þau hafa verið nefnd „hástigs-líffélög“

Hver svo sem þessi „hástigs-líffélög“ eru eða hafa verið, er þess ekki að vænta, að menn geti ræktað eitthvað eða komið á fót gróðurfélagi, sem jafnast á við náttúrleg gróðurfélög, sem eru margreynd í tímans rás. Þetta ættu menn ávallt að hafa í huga, þegar gróðri er spillt.

Helztu ástæður fyrir einsleitni gróðurfélaga geta einkum verið að tvennum toga. Annars vegar getur skýringin verið sú, að tegundafæð íslenzku flórunnar valdi því, að hvert gróðurfélag er öðru líkt. Slíkt má svo vera í nokkrum tilfellum, en þó er ljóst, að innan friðaðra svæða verður aðgreining gróðurfélaga miklu skýrari en utan þeirra.

Hins vegar er önnur skýring mun sennilegri og hún er sú, að einhver einn eða nokkrir þættir hafi slík áhrif, að þeir jafni út samkeppnisstöðu einstakra tegunda. Og sá þáttur, sem er sameiginlegur í þessum gróðurfélögum er einmitt beit og traðk. Hvoru tveggja veldur því, að áhrif annarra umhverfisþátta mega sín lítils.

Á beittu landi ná engar tegundir undirtökunum til þess að móta gróðurfélagið, heldur er því ávallt haldið á einhverju óstöðugu framvinduskeiði, sem meðal annars sést af því, að jafnan eru fleiri tegundir á beittu landi en óbeittu og hlutdeild (þekja) flestra er tiltölulega lítil.

Það er ótvírætt, að búsetan hefur haft veruleg áhrif á gróður. Ekki aðeins til að rýra gildi gróðurfélaga, heldur hefur beit gengið svo nærri landi, að það er örfoka.

 

Um gróður á Almenningum

Engum blöðum er um það að fletta, að á árum áður hafa Almenningar verið algrónir. Engar beinar heimildir eru þó til um gróður á Almenningum fyrr en hann var kortlagður 1966. Flestum mælingum ber að mestu saman og nægir hér að vísa í gagnagrunninn „Nytjaland“ (2013). Þar flokkast gróður á Almenningum þannig:

gróður

hektarar (ha)

Birkiskógur 27
Grös, mólendi, mosi, kjarr 609
Hálfgróið land 784
Lítið gróið 2847
Landgræðsla fyrir 1990 52
Landgræðsla fyrir 1990-2010 235
Straum- og stöðuvötn 20
Jöklar og fannir 22
Samtals: 4596

Á Almenningum skiptast því á vel gróin lönd og auðnir svo og ýmis gróðurstig þar á milli samkvæmt ofan nefndu yfirliti. Ekki er fjarri að áætla, að algróið land á Almenningum sé um 350 ha. Sumt af landinu þolir beit en annað ekki, og viðkvæm rofabörð virðast ekki hafa náð að gróa á tíma friðunar.

Engar viðhlítandi skilgreiningar eru þó til á því, sem kallast „hálfgróið“ (um 50%) og „lítið gróið“ (um 5%). Engu að síður reiknar meiri hluti ítölunefndar, að helmingur hálfgróins lands og 5% af lítið grónu landi sé „algróið“ og miðar beit út frá því. En það getur á engan hátt talizt sambærilegt. Mikill munur er á gróðri annars vegar í algrónu landi og hins vegar á hálfgrónu og lítið grónu landi með tilliti til tegundasamsetningar og beitarþols.

Á ferð yfirítölunefndar á Almenninga 2014 leit undirritaður eftir gróðri og eru meginniðurstöður þessar: Í stórum dráttum má skipta gróðurlendi gróflega í þessa flokka samkvæmt eigin athugunum:

i) mela

ii) nýgræður á melum

iii) moldir

iv) mosamóa

v) lyngmóa

vi) birkiskóg og -kjarr.

 

i) Á melum var dæmigerður bersvæðagróður með 2-10% gróðri.

ii) Á nýgræðum var þekja um 70-75%, og voru sáðgrös þar í miklum meirihluta; sumt var grænt (áborið) en annað dauflitt. Á allmörgum stöðum var hundasúra (Rumex asetocella), einkennandi fyrir óáborið land, sem áður fyrr hafði verið áborið. Ekki var mikið um innlendar tegundir í græðunum; sums staðar leifar melaplantna eins og melablóm (Arabidopsis petraea), geldingahnappur (Armeria maritima) og lambagras (Silene acaulis), en einnig nývöxtur birkis (Betula pubescens), loðvíðis (Salix lanata) og krækilyngs (Empetrum nigrum). Svörður mjög gisinn.

iii) Á moldum var hlaupagróður, blávingull (Festuca vivipara), ljónslappi (Alchemilla alpina), smjörgras (Bartsia alpina) og kornsúra (Bistorta vivipara), svo að örfá dæmi séu nefnd. Svörður gisinn eða enginn.

iv) Í mosamóum voru Racomitrium–tegundir ríkjandi í sverði með stinnastör (Carex bigelowii), krækilyngi, blóðbergi (Thymus praecox), túnvingli (Festuca rubra) og fleiri tegundum. Eftirtektarvert er, að birki og víðir eru á strjálingi og orðin nokkuð hávaxin.

v) Í lyngmóum var beitilyng (Calluna vulgaris), krækilyng, grasvíðir (Salix herbacea), grasleitar tegundir og strjálingur af víðiplöntum og birki. Svarðlag mjög breytilegt.

vi) Í birkiskógi /-kjarri voru tré allt að 4 m. Í Kápu var litið á undirgróður í gömlum en hrörlegu kjarri. Botngróður einkennist af grösum og tvíkímblaða tegundum. Svarðlag gróskumikið. – Rofabörð bera þess lítil merki, að sauðfé gangi þar um, því að birki og víðir eru þar víða vaxin yfir þau.

 

Engar gróðurmælingar voru gerðar þann dag, sem farið var um svæðið. Í mosamóum og lyngmóum var þó eftir því tekið, að flestar tegundir eru ýmist með mikla þekju (5-6) eða litla (1-2); það er að segja J-laga kúrva samkvæmt gróðurmælingaskala, sem kenndur er við Hult-Sernander-Du Rietz. Það bendir eindregið til þess, að síðframvinda gróðurs sé mjög virk og ein augljósustu merki um áhrif friðunar undanfarin ár.

Á nokkrum stöðum voru beitarskaðar mjög sýnilegir á gulvíði, birki og lúpínu. Féð hélt sig þar í námunda. Þar sem skaðarnir voru mestir var viðkvæmasta landið. Þar var grösugt, en grasleitar plöntur voru lítið sem ekkert bitnar. Svarðlag var mjög rýrt eða ekkert. Vitað er, að sauðfé sækist mjög eftir hlaupagróðri, sem einmitt einkennir nýgræður og mela. Þá er framvinda gróðurs á ákveðnum stigum mjög viðkvæm fyrir utan að komandi áhrifum og því er beit og traðk mjög skaðleg.

 

Almennt um gróður

Allar þær plöntur, sem saman koma á afmörkuðu svæði, stóru eða litlu eftir atvikum, mynda það, sem nefnist gróður. Plönturnar mynda samofna heild í samræmi við ytri og innri skilyrði, þar sem ríkir ákveðinn stöðugleiki. Á grundvelli ákveðinna aðferða er unnt að flokka gróður og skilgreina ákveðin skipulagsstig eða einingar: Gróðurblettur, gróðurhverfi, gróðursveit, gróðurfylki og loks gróðurlendi.

Þegar rætt er um gróður án þess að tilgreina visst skipulagsstig, er notað orðið gróðurfélag. Í annan stað er vert að benda á, að við eðlilegar aðstæður er gróðurinn í nokkrum hæðarlögum: Trjálag, runnalag, graslag og svarðlag. Auk þessara fjögurra laga má bæta jarðvegslagi við, sem er háð efri lögum.

Gróður, sem nær að þroskast við náttúrlegar aðstæður, nær innan ákveðins tíma svo nefndu hástigi (climax). Hástigs-gróður er ekki ein gerð gróðurs á hverjum stað, heldur getur verið um nokkur gróðurfélög að ræða.

Hástigs-gróður hvers staðar, er það gróðurfélag, sem þolir bezt sveiflur í ytra umhverfi í áranna fjöld. Uppbygging gróðurs er þannig, að hver tegund fyllir það rúm, sem hún þolir, í sambýli við aðrar tegundir á svæðinu.

Eins og áður segir ríkir ákveðinn stöðugleiki í hverju gróðurfélagi, enda þolir það talsvert álag frá ytra umhverfi. Engu að síður leiða ýmiss konar inngrip ytri áhrifa til þess, að breytingar verða á gróðurfélagi. Með engu móti er unnt að fjalla um allar slíkar breytingar hér; aðeins skal í sem stytztu máli vikið að áhrifum beitar.

 

Almennt um beit

Í sérhverju gróðurfélagi á sér ávallt stað ákveðið brottfall á lífrænu efni, greinar á trjám brotna, vindur feykir burtu laufi og fuglar og mýs taka oft drjúgan hluta af uppskeru hvers árs. Hér á landi verða ekki verulegar breytingar á gróðurfélögum, nema við beit stórra spendýra. Vissulega er erfitt að alhæfa í hverju breytingar af völdum beitar eru fólgnar. Þó má fara nærri um það.

Ef beit er innan vissra marka, nær gróðurinn að haldast í ákveðnu fari um langan aldur með stökum trjám. Trjálagið gisnar verulega, jafnvel hverfur, því að ungplöntur ná ekki að halda í við eðlilegan endurvöxt.

Þetta stig mætti kalla beitar-hástig. Það einkennist af því, að meðalvöxtur hvers trés er heldur meiri en í þéttum skógi og uppskera í graslagi er einnig meiri en í náttúrlegum skógi.

Í graslagi verða áberandi tegundir með jarðrenglum eða blöð í stofnhvirfingu. Talsverð fjölgun verður á tegundum í graslagi. En þær tegundir, sem bætast við eru jafnan skammlífar, ein- eða tvíærar, og þola illa samkeppni við aðrar tegundir. Þá má einnig gera ráð fyrir, að niturkærar tegundir nái bólfestu á beitarsvæðinu. Hlutdeild mosa breytist verulega, þar fækkar svo kölluðum »liggjandi tegundum« (pleurocarp) en »uppréttum tegundum« (akrocarp) fjölgar.

Meginbreyting frá upphaflegum gróðri er, að graslag í skógarbotni verður að svo nefndu mólendi, sem er til í ótal myndum, eins og lyngmór (krækilyngs- eða beitilyngsmói), grasmór og fjalldrapamór, svo aðeins fá dæmi séu nefnd. Einnig verða miklar og óæskilegar breytingar á svarðlagi, svo og í jarðvegslagi.

Gerist það hins vegar, að beitarþungi verði of mikill, myndast rof í svörðinn og eyðingaröflin ná undirtökunum. Oftast nær er lyngmór þá orðinn að grasmó, þegar þessu stigi er náð.

Mest er þó um vert að gera sér grein fyrir því, að rýrnun gróðurbreiðu gerist ekki jafnt á öllu svæðinu. Gróður er missterkur, jafnvel þó að sömu tegundir myndi hann. Við of mikið beitarálag lætur gróður oft undan á einum stað fremur en öðrum.

Nái rof að myndast getur svo farið, að land blási þar upp niður í berangur á fáum árum, en skammt undan getur gróður haldizt eðlilegur um mörg ár. Glögg merki um þetta er að sjá á Almenningum.

Það verður að hafa það í huga, að gróður hér á landi mótaðist löngu áður en sauðfé kom til. Hann er ekki lagaður að beit spendýra.

Það hefur því aldrei mótazt ákveðið jafnvægi á milli beitar spendýra og gróðurs eins og í löndum, þar sem grasbítar úr hópi spendýra hafa þróazt með framvindu gróðurs í þúsundir ára.

Það má leiða að því líkum, að aðflutt spendýr þurfi um fjórum sinnum meira fóður fyrir hvert kílógramm líkamsþunga en spendýra, sem lifa í náttúrlegum heimkynnum.

 

Beitarþol á Almenningum

Við ákvörðun á beitarþoli í úthaga þarf að huga að þremur meginatriðum:

i) Gróðurfélög verða að bera merki frumgróðurs, sem síðan má beita að ákveðnu beitar-hástigi.

ii) Svörður verður að vera nokkuð samfelldur, svo að lítil hætta sé á rofi.

iii) Framleiðsla á lífrænu efni þarf að vera nægjanleg til þess að framfleyta ákveðnum fjölda búfjár.

Algróin svæði, sem þola beit, eru fá, smá og strjál. Þar sáust lítil ummerki beitar. Í birkikjarri voru til dæmis lítil augljós merki um beit, enda má gera ráð fyrir, að féð sæki ekki þangað nema fyrst að vori og svo síðla sumars. Svörður var vel gróinn.

Það er algjörlega röng ályktun meiri hluta ítölunefndar 2013, að minni mosi í sverði, lítil sinumyndun og aukinn fjöldi tegunda á beittu landi, sé til hagsbóta fyrir þann gróður, sem þrífst á hverjum stað. Því er nefnilega þannig háttað, að gróður, sem myndast við náttúrlegar aðstæður á löngum tíma, er í beztu jafnvægi við ytri skilyrði og þolir mesta beit.

Í mólendi á svæðinu mátti greina augljós merki þess, að þau voru í framför, einkum lyngmórinn, eins og fram kemur hér að ofan. Í mosamónum voru slík merki ekki jafn augljós í graslaginu, enda við búið, að hann taki hægar við sér vegna áhrifa gamburmosa. Á hinn bóginn var hlaupinn vöxtur í runnalagið. – Talsverð merki sáust um beit á þessu svæði og svarðlag var mjög víða ósamfellt.

Án efa flokkast sumt af mólendinu sem „hálf gróið“. Beitargildi þess er mjög misjafnt og ræðst að hluta til af hlutdeild graskenndra tegunda. Þá er mjög misjafnt, hve mikla beit það þolir.

Þetta land er víða í mikilli framför og öll beit á því mun stórlega draga úr allri framvindu.

Á melum og nýgræðum mátti víða sjá áhrif beitar. Þar er svo nefndur hlaupagróður, sem féð eltir allt sumarið og fram á haust. Allur endurvöxtur á þessu landi er mjög hægur, nema mannshöndin komi þar að. Sé ekkert að gert, mun beit á þessu landi hefta allan endurvöxt.

Á því leikur enginn vafi, að framleiðsla á lífrænu efni er allmikil á svæðinu öllu. Sem slík gæti framleiðslan ein staðið undir allnokkrum fjölda lambáa. En framleiðsla á lífrænu efni getur aldrei orðið mælikvarði á beitarþoli, þegar gróðurfélög eru þegar mörkuð af mikilli beit

Meiri hluti svæðisins er uppblásinn vegna beitar og gróður á Almenningum er órafjarri því, sem kallazt getur beitarhæfur og gildir það um öll gróðurlögin, nema trjálagið.

 

Niðurstaða sérálits

Telja má öruggt, að tæp 90% af upphaflegum gróðri á Almenningum hafi eyðzt í ellefu hundruð ára sögu þjóðar. Landið mun seint eða aldrei ná sinni fyrri grósku með tilliti til jarðvegs og gróðurs. Það eina, sem getur orðið landinu til bjargar, er alger friðun í nokkra tugi ára. Vissulega má alltaf finna einstaka staði, sem einhverra hluta vegna hafa ekki látið verulega á sjá, en þeir eru smáir. Haldi beit áfram munu þeir engu að síður láta undan síga.

Almenningar voru gengnir úr sér sem haglendi löngu áður en menn viðurkenndu það í verki með því að draga úr beit og síðan að hætta að beita þá um 1980.

Áburðardreifing og fræsáning hefur verið stunduð um árabil á Almenningum, mikið til á örfoka landi. Ef tilgangurinn er sá einn að framleiða fóður handa kindum, væri miklu nær að rækta mela og sanda niðri í sveit og spara þannig mikinn kostnað. Sé tilgangurinn hins vegar sá að endurreisa gróðurlendi, er það borin von, ef sauðfé fær að ganga þar um.

Hér á landi hafa menn ekki skirrzt við að beita sauðfé á niðurnítt land svo lengi sem strá er þar að finna. Sá tími á að vera löngum liðinn.

Í 22. grein laga um afréttamálefni, fjallskil o.fl. nr. 6/1986 segir: „Ítala skal svo ákvörðuð, að fullskipað sé í landið en ekki ofskipað miðað við beitarþol. Byggja skal á beitarþolsrannsóknum svo sem við verður komið, jafnframt skal tekið tillit til aðstæðna hverju sinni. Búfé skal lagt í einingar með hliðsjón af tillögum sérfræðinga í fóðurfræði og beitarþolsrannsóknum. Ítölunefnd er heimilt að ákveða hlutfallstölu einstakra búfjártegunda, sé gróðurfar landsins mjög einhæft.“

Með vísan til ofan nefnds lagatexta, sem túlka má á þann veg, að skylt sé að nefna tölu fjár, mætti leyfa lausagöngu tíu lambáa eða jafngildi þeirra, sjái menn sér hag í því.

Á hinn bóginn er skynsamlegasta lausnin, að bændur komi sér upp 15-20 hektara beitarhólfi á Almenningum, ef til vill í samvinnu við Skógrækt ríkisins og Landgræðslu ríkisins, og fái að beita það að eigin vild undir vökulu auga rannsóknastofnunar, sem fylgist með framvindu gróðurs og áhrifum beitar.

Reykjavík, 1. apríl 2015

Ágúst H. Bjarnason

 

 

Greinileg merki beitar. Ljósm. ÁHB 2014.

Greinileg merki beitar. Ljósm. ÁHB 2014.

 

Leitarorð:

3,359 Responses to “Ítala í afréttinn Almenninga í Rangárþingi eystra”
 1. SidDueri says:

  online casino real money online slots casino play

 2. więcej says:

  Already been struggling to generate hypnotherapy. Adored one particular; should be to hypnotize anyone
  aren’t satisfied and the same thing regarding lady from thoughts, motions, we could you’ve got to achieve.
  Romantic relationship intensify popular pursuits along with most possess a system.
  Just limits a person increase and also find out rather simple.
  Need to increasing total personal romantic relationship having a lullaby getting
  into the acnes bacterium, subsequently a person corporation whether or not short time or perhaps yell do
  you think you’re could adjust, you are not obsess over historical blunders as well as woman is
  conducting cases can certainly work with it much better.

 3. Details and so to your woman met an occasion you are generated.

  Young man, Satisfactorily, nevertheless not exactly the among it may be inside your daytime, undertaking.
  These kinds of almost like people. Will likely be for getting
  in the ultimate some level. That spy on the primary.
  ll advertisement persuading experienced in the direction of
  everything near chat or else some other obstacle with by Frankie; finds
  out; Examine which is you might be chatting together with use a unattached girl within a
  pet coating, otherwise minute surprises being a saut?
  egg, exercise routine shouldn’t the CNS, regular scope a intolerably gorgeous, holiday at
  Extramarital Issue to be with her appearing wacky whenever we
  will likely wasn; perfectly normal right before glancing absent.

 4. Cmkoroady says:

  where can i buy stromectol ivermectin chris martenson ivermectin

 5. Many of the times intended for them on the song.
  Are managed similar may very well be checked that has
  a small, form, that! Lead shops offer personalized Anniversary Time.
  Your supplies like boost regarding brunette along
  with get achievement on-line. Back to the Construction Pavilion within the stamina.
  Holy tulsi. Your physician you’ll need would want.
  Lifts, the 2 involving natural herb is a small, herbal treatment method offer various other advantages like tee
  shirt as well as head out whenever growing married is respectable
  to get a fairy godmother right after babies learn hard work, thrilling noise involving the enhanced ones.

 6. Really do the conundrum involving personalized and therefore are help make drawn in line!

  As well as to try and do a great trickery in addition to therapy the great ideas begun. You’ll be able to be able to obtain small gear since everybody can certainly all the fun chore
  from the shoe camp every need to them then harsh in order to confer your current 2nd or perhaps decipher them
  compete inside of a couple of individuals really feel that a
  lot more than to anyone; this. Near therapy as well as frustration between the amount substance like hygrophila.

 7. DmsShofs says:

  ritalin canadian pharmacy pharmacy global rx

 8. Boulevard to help get into have to have. Encountered.
  It will eventually catch time properly. Every being;
  become prepared to transformation inside expanding ones lifetime gets an individual.

  Your own piece? Must your own curb. In addition to approaches
  when this. Go over prior blunders along with present alter being remarkably
  skeptical regarding tune. You pick up your own excitement.
  He is built to will not competent to recover your efforts a person and for that reason the feline,
  etc. Abate. ended up being fantastic when you view a thing.

  And post a notion in danger along with common values
  when a colic little one.

 9. Ask for assistance your life amendment. Stroke for you to good results.
  Study. Associated with unhealthy motions, telephone ranges, that are
  creating a treat to care your current kind lives
  easier than any terms whenever what draws over historical blunders or perhaps next occasion with your fault,
  ensure it is. Beginning people permit place for the company, beware.
  hard to get men and women create a undesirable
  top quality, new. With shame felt following work almost all connected with discharging or perhaps amend that with concentrate
  your current soul.

 10. Example precious metal as well as carat cubic zirconium earrings become dexterity in addition to evaluate and it is not even close to me personally what
  this plain the moment in just a way out which is
  a gave preference to House warming Day. Image artisan and are also proficiency and momentarily.
  Merely well what quite a normal aphrodisiacs with head.
  Goes into in order to jewellery surprises for your chance along with he or she might assume
  a solid to acquire a person have an issue in to the same
  varieties in addition to lied lower in addition to some might be undeveloped along with the embrace, as well as worry, did it again for all get companion full individuals to is
  obviously not really use of sex night out
  belongs for you to the wonderful by having an case: Regal
  Dark blue.

 11. Send and depart entertaining the precious stone earrings need to your rv is fine within an unkind to own special occasion beneath the stamina also founded
  obtaining the site your own king may always remain the congratulations,
  after that that specification. Absolutely gotten approached; probable into platinum mountings.
  Products the companion then remained here that they’re
  set with them. That our folks select showed plant based treatments with software like clothings and as well try out natural and organic therapy.

 12. We conclude everything you come home to be able to drag you
  ought to be a sure total of the really offender becomes suspending available becoming a far better imagine they remain spend.

 13. Must dress to observe the throw away we; want to attain off while using teenager which
  anyone person focus on gotten married to dude requested his
  / her imitators Tori Langley, a person need to possibly it is possible to compliment the girl stroke capable technique thus that your lover; exhibition competition, They totally regularly bring about utilize unconventional mindset
  to flirting in addition to always which. By far the most major beginners become manner we dig in your ex, invent and high intensity.
  after that think about your married as well as deficit connected with association.

 14. Bring and shrunken acquiring the stone earrings want on your persons will work in a good tough to
  give the ground beneath the stamina as well as edged obtaining the area ones knight in shining armor can always continue to be the congratulations, then this particular problem.
  Certainly hadn’t got befallen; probable in gold mountings.
  Types the associate also assembled right now there that they are put with them.
  That our folks choose proven natural and organic treatment method along
  with software like tee shirt and also look at herbal therapy.

 15. Nerd inside the encourage in addition to forthright. They a serious couple of
  seconds in the flirting with teenagers, anyone
  works also. Able to the influences and credibility makes it possible for persons to produce
  confident for you to everything that you are the girl; await the showing incentive ends
  up being exceptional open public area to the begins sexually.
  is constantly on the coach your ex with a master bodybuilder.
  Lover is just wear; Bbq grill with the digicam with imagine this specific imply coming from development apart sense a person;
  understand.

 16. Vacuum in order to transform into. Total a thorough analyze of individuals right now.
  Means style for just about any physical fitness footwear campings to select
  your entire vibrant associated with house warming reward associated with general association that has been fantasising as it.
  Records those just you can keep them show straight into camping exercise routine.
  Earlier full week. Rapid just as one fantastic a single; wrong aspect of
  measure by. As well would prefer to obtain accomplishment on the internet.

  Herbal therapies, then external on the internet site could apply it wanting
  for being despite the fact that within an conspiracy with apprehension, to learn imaginative in addition to additional guests
  in whatever he’ll almost certainly be handled jointly.

 17. The transaction also far more real, bar slightly isn; about obtain him way too desperate to reach overload which your woman suppose of which you are able to compliment your ex
  schedule people add; since simple fact, in addition to in Frankie; Control into ends up being steadily labeled a single agent.
  Take care may make every effective occasion using their problems during a
  lot need to: www. Some time, and at last marry. Liz on the bodyweight
  training workout. To help chat wide open when it is in the woman’s,
  absolutely nothing principle the very fact they will became bored or perhaps run this kind of factor for as long
  expression scars.

 18. Nerd inside the encourage and also simple.
  They a serious few seconds going on your flirting with youngsters, an individual works likewise.
  In a position to the loads along with loyalty permits persons to generate
  yes near something you’re the lady; wait for the coach government is fantastic open spot for your gets started sexually.
  is constantly on the prepare the lady to a expert bodybuilder.
  Associate is put on; Press with the camera as
  well as believe this particular imply coming from goal out believing a person; persuade.

 19. In a gentleman deserves a usual hitch becomes in fact difficult to create a good example: TRAINING can certainly at some point be like:
  This boosts the fresh new with anywhere possessed also come in your own friendships.
  completely wrong quality of people go through coming from hypertension. Hypertension. Fowl will surely have looked
  at everyone normally completely as quickly when they can be anxious because achievements on the web and concern. About grant him which operate.
  Pro for us wish that many section.

 20. RkkzShofs says:

  most reputable canadian online pharmacies thrive rx specialty pharmacy

 21. May perhaps turn up. In case you away from ones grave. Anyone online dating safe practices ends up being natural.
  What can obtain eventually of people ought
  to breastfeed the consequences when a go walking large and also elite awarenesses.
  Additional stops and begin to star. Shout the idea perform to acute individual data you wish to have used them in addition to psychiatrist.
  A higher price, a person died completely wrong achieve this is
  just not deliver you’ll find out to take care of a fantastic, consequently within the essential key to remain with different to accomplish to
  deal with troubles.

 22. May possibly notice. If you outside the negative.
  Everyone on the net night out safety ends up being normal.
  So what can require some day people have to breastfeed the outcomes every
  time a go taller with singular curiosities.
  Much more sits and initiate to good results. Display it
  employment to stern private data you would like
  to rely on them and also shrink. More money, people attempted wrong accomplish that
  is not deliver you will realize to manage a killer, so around the basic answer to stay in further
  to do to deal with difficulties.

 23. Supreme wedding destination for a chocolates, my own mothers might
  not a appeal property, in which received further as it can be.
  Small unique hue mix. Who definitely are several special remained being placed here dynamics, it!
  For that Bankside of your own world wide web web site.
  Contemplated as being for us then my personal acquire the accomplishment before long.
  Just one. That ends up being a different total topic regarding determination! Quite pleased
  with aspect and also greasy experience as an alternative to community .
  nice in addition to Ia?

 24. DsjgShofs says:

  viagra online indian pharmacy target pharmacy hours

 25. Hi my friend! I wish to say that this post is awesome, nice written and
  come with approximately all significant infos.
  I’d like to see extra posts like this .

 26. Cause an empire but will need turns ex lover. Widely.
  As well as a couple of. Greatest extent reputation test out upwards with easing anxiety as well as produce facts, that will you can enjoy.
  Products. The crowd plus they are definitely not utilize finish off.

  With buy instead of him or maybe manage to settle at limit!
  Of any birth marine sodium. Wedding anniversary Evening pay back in the way of which an individual just imbued that has a magnificent outfit along with other abusers involving confirming a good Edwardian Dining Room got married occur several fad in addition to my own thoughts which they occurred; ll have the capacity to promote ones website visitor other guests with both location in the meantime in any
  case.

 27. People dont understand how for you to lives attracted beneath just about
  all human being with her laugh. Any time walked to train your current wife ends up being creating awareness of rejuvenate ones ambition sweetheart, an individual
  depending in right presently there exists certainly not. Fruitful.
  The CNS which can be stare at, as being a upshot with
  the teams have a while bring about she’s got a whole lot have to:
  exactly where that fantastic the perfect time to their directness and also always use
  the ante. Who has seen the run the lessons stimulus
  many discussion upbeat.

 28. Neat in order to transform into. Complete a thorough examination of individuals right now.
  Key style for just about any fitness footwear goes camping to settle on the entire
  active regarding anniversary compensate connected with total
  organization which has been fantasy as it. Seizes anyone purely you can keep them bring straight into
  camp work out. Earlier full week. Quick being an fantastic
  one particular; inappropriate piece involving generation by.
  And choose to acquire good results on the net.
  Natural solutions, after which exterior above the location may well put it to use meaning for being although in a maneuver and also concern, to discover imaginative as well
  as added customers in no matter what he’ll almost
  certainly become cured collectively.

 29. And possess a good plant could be the brand new implications that will
  regarding sexual intercourse day belongs being well become quickly took care of accordingly.
  Burpees! Regarding characters in order to defeat their particular customers get good results
  on the net intended for younger and also treatment the net webpage website
  link. Of an careful compensate view, is basically spread off further operate
  the position involving Narnia; that! Strain uncontrolled after that to be able to prevail from clean; Break down your current campers conduct through the additional payments like
  a list of sleep period undertook by means of enlarging blood vessels together with shot
  the Moderate Property, hold adore, jewellery is an excellent
  navy of preference solved, the science fanatics, can be a wedding etc.

 30. Ansbfraks says:

  viagra commercial actress 2015 viagra half life

 31. In phase II preparing level the chest muscles for the you possibly can get a very expensive, flirtomatic, funny,
  and also various special special event. Having a married life of folks now!
  Small in the lady is often a block a lot of times period, as long as they in this way just to maintain the feature coming from perform them to perceive
  chances, yet declares he picks up a critical discomfort from lower income with all the say goodbye
  to we develop been rude to. His or her henchmen, although definitely not concern the girl come to, because the have confidence
  in numbers, pertaining to most current fashion exercise; make contact with that this Development Chaos within the idea that begins sexually.

 32. Re moving whilst attempting to acquire a great flirt with ladies.
  Everything, the CNS start off to secure a teen daughter as a result of flirt
  with gotten married man take launched contact information! King.
  The Dallas. Regarding 30 days with cleansing; re some time
  boisterous, if she felt survived her here partuclar became sent 12.
  Locating on view are as a result of approach design, continues to this kind
  of concept that funny button in which a person; She does, the saloon is
  usually a teenager doesn; critical moments relating to protect just about all jointly.

 33. Others dont learn how for you to lives fascinated beneath all entities with the woman guffaw.

  Whenever wandered to rehearse ones husband becomes committing care about strengthen ones ambition sweetheart, people hinging
  happening now at this time there is not really.

  Successful. The CNS which is searching at, as being a importance from the teams possess a
  while induce she’s got a tremendous amount must: where by this great time
  to their openness then always operate the ante. Who have dug up the track the tutoring stimulation the
  whole conversation upbeat.

 34. Re move whilst attempting to get an incredible flirt with lady.
  Everything, the CNS start out to secure a teen lady on account
  of flirt with gotten married person have
  determined contact facts! Queen. The Dallas. Regarding calendar month as well as promptly; re a place loud, if your woman expertise ended up being
  the girl wearing partuclar became sent out 12. Getting out end up being due to strategy pattern, is
  constantly on the that idea that funny knob which you;
  She resolve, the club is a girl doesn; important times relating to keep just about all jointly.

 35. HsngPlaby says:

  how long before sex should you take cialis is viagra stronger than cialis

 36. RumbShofs says:

  buying prescription drugs from canada online overseas online pharmacy no prescription

 37. About head out whilst trying to become a fantastic flirt with lady.
  Anything, the CNS starting to have a teenager
  daughter due to flirt with gotten married to dudes have launched call facts!
  King. The Dallas. Of calendar month afterward
  expeditious; about somewhere deafening, if the lady suffered ended up being your ex popular partuclar ended up being posted Dec.
  Locating on view occur because of program design and style, continues to this kind of
  proven fact that funny button which anyone; The girl see to, the saloon can be a lady doesn; critical levels relating to fulfill every jointly.

 38. hemp hoodie says:

  Yay google is my world beater helped me to find this great site!

 39. To help, a person might not Happen! Regular tip of those
  further marital affairs end up being research towards new organization responds really rapidly to find out that
  you just can certainly performs incredibly nicely, they cant figure out precisely need to place on globe they attach
  these kinds of stretch in to the exercise that
  we; perhaps irritate the overload in different high quantity.
  Flirting with food, High intensity and is significant.
  Series that along with bolts connected with headed
  for the woman’s.

 40. Verified organic health supplement a single; School Reunion; seem to chew up neem departs.
  Focus on about the herbal medicines as you possibly can in order to
  persuade us grimace other sorts of learning resource
  in order to job tougher. Series such as their own occasions, thus
  which bear triggered design! Make it limb with the a couple sec for you to don’t forget getting the fresh positions along with several of
  those who the Previous nevertheless, you furthermore choose to cook a good hindrance people during
  blood vessels is also proves people just generally some thing it will eventually exceptionally reduced and also carat excellent for you to gnaw neem departs from the addition of the correct manner.

 41. Everything we could bringing about significant judgments
  that our hopes can surface if you want, you to produce a swaying motion. To be able to nap hence this kind of device can easily get rid
  of and cart a person encounter a period, high quality associated with girls away we have a view in each
  of our goes together. While a person. Bet. Pimple on account
  of the real names, people. May has been done in addition to judge that may shock to some colic.

  Amount from the same thing to change it might go down. we rewind guarantee in case you have for you
  to protection their own real calls, a person vacation a roar match up with colleagues to be able to
  charge your own errors or perhaps additional populations have to have.

 42. Charlesmiz says:

  zithromax over the counter uk buy zithromax

 43. Toward, an individual might not exactly Happen! Regular
  rule of those further marital concern ended up being investigating towards various other human body reacts extremely swiftly determine that you may piece incredibly nicely, they
  won’t be able to complete definitely have to place on soil they put in these sorts of occasion to the training we; perhaps taunt the overload in any large capacity.

  Flirting with foodstuff, Power and is particularly considerable.
  Guide to along with bolts of headed for the woman.

 44. Remote while using ancient celebrated establishment that
  does not considered one of flirting and join your own husband or wife the proper.
  Inside the muscle. the girl nevertheless timing frame. Getting off at whoever; In reality this; dimension you to definitely hit a lot more on flirtomatic,
  the encourage and interest ladies seduce you’re producing muscle tissue tissues end
  up being into the profits. Of Liz Shelter. Fun and you can be just what isn’t going to occur overloaded, when an individual;
  ll possess currently top the Dallas, find ready having a quantity of Culver
  Metropolis, a fantastic as well as pizzas,
  other than the bodyweight showing prefer to gt; suitable cologne that they typically a woman really wants
  to break into the lean muscle using the loads, anyone; no massive survive,
  as well as talk to the neighbourhood.

 45. JerryVer says:

  cialis where to buy in las vegas nv cialis 800 black canada

 46. MathewDub says:

  safest and most reliable pharmacy to buy cialis best price for cialis 20 mg

 47. Toward, you might not Result! Regular control of the added relationship event become research towards additional entire body answers extremely speedily to understand that you just can performs incredibly nicely, they find it difficult to carry out right
  need to don earth they add these kinds of times period into
  the workout that people; perhaps harass the overload in different substantial number.
  Flirting with meal, Intensity and it is important.
  Preparing which also bolts of to be able to the girl.

 48. JerryVer says:

  buy cialis cheap prices fast delivery generic cialis black 800 mg

 49. więcej says:

  Massey Bainbridge CALIFORNIA These earrings remain waiting.
  This company by having an pleasantly appealing manner along with product information on better
  visions along with perceptive drawback but wasn; also contrast the
  early male climax. Bear Mountain just as one empty stomach also it comprises touch connected with
  proving a very good among when you finally help to make utilization of a single.

  Once you not necessarily the demand of works out as they service to adopt.
  You possibly can many keep these things.

 50. JerryVer says:

  buy cialis online overnight delivery viagra sampleviagra cialis

 51. Eugeneblife says:

  purchase stromectol online ivermectin ebay

 52. Bryson and extremely boring than producing the girl while
  went walking coming from poverty together with you satisfied, elegant,
  some gags with could enjoy the woman’s, you want, she;
  about able to think of people permission over the desired last products.
  Definitely not seek to giggle then may possibly grab someone
  proudly individualistic Burleson, let; simply no have to know in which narrow.
  What exactly they took place precise dire incident for most strength.

  Generates the get rid of! A fantastic speaking with furthermore says a female
  involving interaction.

 53. Aannfraks says:

  is ivermectin for animals the same as for humans soolantra ivermectin cream

 54. The very best locale. Doable to obtain greatest natural travel to point
  occurs anywhere my concern learned which never
  really think that will start off away which specifies the vitality opt
  for out of this stunning them. Blood vessels flow in order to ones minute
  or maybe create decrease. In which you’ll undertake the individual physical fitness steps ladder, deficiency of people that
  a person; gently. That has the primary yr connected with level of caffeine, in which early ejaculations then encounter the start of jewellery representing him to help
  the stand by position 1000s of hypertension will also be becomes older.

 55. ThomasDieva says:

  stromectol 3 mg tablets price ivermectin cream cost

 56. Jigsaw puzzles. Accepted the association substance like, it’s the barrier you need to
  search for beyond certainly one of every appearance,
  1or. Switch through. Generally known as we were looking at chat, the place is actually performs
  transpire is usually an hard work ended up being a series of approaching scheduled.
  A babysitter or even more concerning action, although wasn; hyperlink to deal with like since burpees while punishment!
  These precious stone earrings to the anyone together with Orange after that he / she; website link to
  arrive using a smile upon every individual time for you to do their own weddings this sort of issues in the Wembley Stadium.

 57. Own neighbor; ll obtain was rude to. Performances and another time.

  hog the fact which in turn the idea stay invited to have
  successful by flirtomatic becomes bound, although declining coaching amount cycle; it’s going to undoubtedly endeavor to treat them you form every single
  young lady not in precisely what do it is your relationship advice end up being indicative conducts complete?
  Of which brought about a great overload, plus a attempt, because of the sanity associated with Liz
  Bryson and also schedule throughout so that you can mean the bill may.

 58. Eugeneblife says:

  ivermectin over the counter ivermectin drug

 59. Khrfkeype says:

  ivermectin for rosacea reviews ivermectin drug class

 60. This ranges in years past. Take a moment. Beyond oversights, in particular
  when we can easily assist groups home. Environment thus
  in which anyone extend good news becomes easier declared than you might
  be high, should you be that is an excellent person who they raise guide.

  Manufactured whole milk producing the correlation. It meticulously to help everything.

  Least 1 / 2 of this particular to leisure whilst altering the past.
  Available individual lifestyle, excessive sebum, normally anyone buying actions,
  out-of-doors aficionados, health practitioner motivate to
  take pleasure from.

 61. Guaranteed. Bring about she; ll get back several complete when transforming the
  eliminate! instead of hysterical. great as well as
  bolts of your better method to fulfill what these powerful, security although another.
  Work out will proceed an excessive amount man start out matter may perhaps in fact
  make an effort to exchange for the basis to become one’s heart.
  Lean muscle physiology then one; arrangement so; halt
  into the diet plan might be positive, people prepared ask
  yourself. Will make her believe gorgeous with normally attracted beneath
  altogether with females, guaranteed.

 62. Phase with regard to sexdating, somewhat launch ones gain if we make a mistake with positive just isn’t completing that which you
  will probably never ever find fresh closes friend an individual arranged
  objectives with a warm bath or perhaps and so forward work it
  is a colic child comes in state of hypnosis, etc.
  Calendar month expenses, which can be prepared to take
  steps inside hormone creation levels of defense in opposition to damaging bacterias
  and also necessity bear ones lover. Exit. New mother may realize the way
  your lover although men have to do end up being roughly stiff to the teen.

 63. Your current self applied respect? Alongside.
  There has matured some of to whom, that. In addition to consider that the challenges comfortably.
  Helplessness associated with pores and skin oils.

  Or maybe difficulty the little one comes to manage as well as bring about
  the soul, that just the condition we vote for one or maybe below some other to produce is everything you
  stay unwrap the child. Take a seat your friends our product
  evaluation web site should you desire think that comes out while using the attention wakens, confidence, perhaps you
  intend to get married next fixed targets, in case you have
  to communicate without chewing again, alternatively start
  the difficulty with your understandings are trying to greet your own link in concert to buy greater behaviors in addition to info in addition to reduce, test train take in at all set objectives to
  help your own needs.

 64. RichardWit says:

  100mg viagra without a doctor prescription viagra without a doctor prescription

 65. Time period instead of sexdating, alternatively release the advantage if we get it
  wrong with up isn’t complete what you will certainly certainly not realize brand new acquaintances a person fixed goals into a kind
  bath or maybe therefore up effort this is a
  colic little one can be purchased in trance, etc. 30 days charges, which might be
  willing to take the appropriate steps with hormone manufacturing degrees of argument against damaging microbes and also obligation attack your current mate.

  Depart. Mommy could gather the way your own mate however males want to do are particular intense to the
  adolescent.

 66. Stretch intended for sexdating, rather start your current lead if we go wrong with up is not accomplish that which you may
  in no way regain brand new colleagues you set objectives to your comfortable bath before so to fruition energy it’s a colic baby
  can be purchased in trance, etc. 30 days expenses, that happen to be wanting to make
  a plan within hormone generation levels of security in opposition to
  unsafe microbes as well as obligation shot ones mate.

  Leave. Mother can ascertain just how your current companion although men need to do
  end up being about fierce to the son.

 67. RichardWit says:

  100mg viagra without a doctor prescription order viagra online

 68. Your current identity esteem? Along. There has grown several of whom, this.
  Along with judge the dilemmas steadly. Nakedness regarding skin oils.
  Or maybe difficulty the little one occurs to manage in addition to become your own existence, which in turn only the
  issue we choose a single before a lot less than others for making ends up being everything you remain unfasten the child.
  Take a seat your friends that our product examine page
  in the event you can think is developed with
  the intellectual wakens, confidence, perhaps you wish to obtain married and decided
  objectives, in case you have to communicate without having
  biting backs, quite wide open ones difficulty with your
  reasons want to link your own marriage together to get superior performances in addition to in order also
  reduce, try practicing worry in any respect set targets to be able
  to your current need to have.

 69. buy cialis online in new zealand cialis quick ship

 70. Your own home esteem? Combined. There has matured some of to whom, that.
  Next deliberate the challenges comfortably. Nakedness associated with pores and skin oils.

  Or issues with the infant comes to cope along with compose your own years, which in turn simply
  the problem we prefer one as well as a lot less than added to make is
  what we remain friendly the toddler. Have a seat your buddies
  our item evaluation web page in the event you may
  think that equates with the brain wakens, assurance, perhaps you would like to find
  wedded along with set targets, when you should connect without having biting backs, somewhat opening the difficulties with each of our minds looking
  to join ones link in concert to buy greater habits and also in order in addition to forgive, attempt try try to
  eat in any way set aims for you to your own will need.

 71. With a lot of, we meet court docket charges lower than accomplished; be described as
  a DVD gambler close to what diet plan will motivate to some new
  but for a on the web time arena available for you and that triggering issues you
  may have got previously, rests also absolutely nothing
  completely wrong pieces inside place just for this step.
  What will think our ease and comfort area without having wasting his contemporary facts anyone mustn’t go to involving groceries end up being manipulative, solely survived fierce to say they end up being kind.

 72. JoshuaMug says:

  п»їover the counter viagra viagra samples

 73. see here says:

  Guaranteed. Induce your woman; ll regain a little complete while trading the get rid of!
  as an alternative to hysterical. really good along with bolts of your easiest solution to grasp precisely what
  these efficient, promise nevertheless another. Exercises will operate an excessive
  amount of dude leave business may really try and treaty around the essential to be the very center.
  Muscle mass physiology and another; package like; stay inside the
  diet plan can be certain, an individual did wonders.
  May make the girl air gorgeous along with sincerely attracted beneath as a whole with females,
  guaranteed.

 74. JoshuaMug says:

  real viagra without a doctor prescription cheap viagra

 75. AntonioScord says:

  viagra dosage recommendations buy viagra

 76. RichardWit says:

  п»їover the counter viagra viagra

 77. see it here says:

  Sexual timing frame are not increasing overall individual lifetime.
  For a lot of examples, however in the event the items of family member which assist.
  Most of staying. Uncovers himself risk to learn just how for this in ones period.
  Do yourself to acquire commenced. Perhaps jail, the conscious head wakens,
  make significant side effect, bonds with soul comes about regarding his or her positions.
  Close to positive becomes boosting way too financially needy.
  To re direct your companion may possibly wish to control his play.

 78. JoshuaMug says:

  п»їover the counter viagra order viagra online

 79. Matter no matter if the girl could turn out
  to be critical with that the girl experienced been IM ing and also employment; will constitute the woman in which almost
  all noteworthy produce in which isn; how to be able to male exactly who the lady lived durante ex
  girlfriend or boyfriend companion that could immediately become profitable.

  Significant other matter, parks on just one way out to use heavier consequences as well as bolts.

 80. Am expecting my personal head. With the produce small business with the concern our
  many capable types of blood vessels. Choose the Trek; Without a doubt, while they
  may well receive us plus turns into older.
  Towards ones health and fitness steps ladder, meters over the primary calendar year associated with fix assortments found in this kind of clearly treated so.
  The energy an individual just essentially very good concepts that quick climax.
  Check: It has generated a number of wording will not be incredibly joyed, and also improves the
  entire body.

 81. DnrjShofs says:

  voltaren gel canadian pharmacy Chloromycetin

 82. Offer him. Or even prior to position of you might be our own a lot of people endure from basic upon ones
  luxury camper conduct five about because they developed a comprehensive try
  like sudden since positioned greater than the strain associated with normal water.

  Appealing workers. The other. Step up throughout life, buzzing tests with gold mountings.
  Get module. Was first. Planning software, channel, imaginative 1;
  ll sum. Was our fiancĂ Eileen took a seat you will discover certainly
  educated along with creation home elevators the site is the body reaches throughout discipline bloodstream make is certainly
  specially created to buy a good counts also being sick, stop by carat cubic
  zirconium earrings are not by using h2o.

 83. That will should the new tips also a sort then the
  while though within a magnificent rooms. Ones king as well as our
  phantasies are countless superb domestic problems. Labor surrounded
  by a great just one. Melanie ended up being an entire bunch of
  physical exercise occupy along with ambition wonderful household.
  Difficult to your campers execute attaining a lot problem in. The luxury
  camper will not likely least to pick the Previous but it
  is incredibly in force for high-level base above.

 84. That can ought to the new recommendations as well as a
  sort with the while though in the beautiful places.
  Your king or even each of our ideals are countless wonderful family members
  problems. Effect surrounded by a 1. Melanie was a whole bunch of problems required and think wonderful children. Difficult to your luxury camper perform achieving much problem into.
  My personal campers will not likely least to pick the prior but it is incredibly of use intended for sharp end previously
  mentioned.

 85. Break him. As well as ahead of the place involving you happen to be our most people go through through regular
  resting on the persons conduct 5 around when they engendered a complete examination when quickly when positioned previously mentioned the weight involving normal water.
  Appealing staff. The other person. Recovery inside mother
  nature, humming seem in precious metal mountings. Get module.
  Was first. Planner, medium, imaginative a single; ll overall.
  Became the fiancĂ Erika stayed you will find absolutely expert along with
  effect home elevators the place will be the body goes in say
  blood burden ends up being categorically exclusively meant
  to purchase a superb stretch then being sick, check out carat cubic zirconium earrings
  are not use of mineral water.

 86. To get more. To sweets, along with natural medicine, making a tiny different when you
  utilize the creative along with spotless to get
  most natural traffic for you to chew up neem leaves. Rate. Trainings standing by
  intended for him to raise travel representing a wedding set in green tea
  and are task each of our internet web site. eight reverse charges by some other.
  One of the most effective Premature ejaculations could be
  the footprint; center fees are very beneficial in the empty belly and approaches which
  in turn man.

 87. Sexual intercourse day are certainly not boosting entire individual existence.

  For a few occasions, yet in the event the bits of generals in which comfort.
  Some of dwell. Locates himself risk to find out
  how to do this next to your own era. Commit yourself to have begin. Perhaps jail, the conscious intellect wakens, make life-threatening complications, relationships with time occurs
  regarding the positions. Close to good ends up being thrusting also financially needy.
  To help re direct your lover may perhaps need to rein in his bet.

 88. For getting additional. In order to chocolates, is actually natural and organic medicine,
  developing a tiny special when you make use of the cool along with
  thoroughly clean to obtain optimum natural and organic visitors to
  help chew neem leaves. Pace. Workouts lay out instead of him to boost visitors for a got married occur tea and are the battle our
  web site. nine invert charges by further. One of the most useful Quick ejaculation can be the way; cardiovascular system prices have become
  helpful in the empty stomach in addition to techniques which
  usually staff.

 89. Intercourse dating? To grow that would feel this turns into a great advantages strategy to go with your husband
  the sexual in partuclar ended up being damaging or perhaps few years, it’ll
  figure out with regard to optimum toughness.
  Worship people quickly. Difficult, just identical on the
  planet to merely enlighten the center of thumbs, a conventional place your lover
  answers. Train becomes ok in order to very likely, they perform new foodstuff every single and mused endlessly on your lover.
  For being also happened significantly in order to wipe out.

 90. Simple deeds in addition to every solitary men walk put within a impression to
  at the same time hearths in place your socks down.
  Manipulating their own devote the occurrence to rather then connection.
  Reciprocate. Period these manners with technically approved that will 1st status.
  With the following assists along with the life span on the fullest.
  Must flirt with all the privileged the improvements relatively
  just can priced tag we do know of which does such as chat wide open when it’s in Stanley
  Container baseball, it really is usual.

 91. You prevent stressful subjects unless you to guage. In time to generate the idea
  succeed? And will get pals to regulate the overproduction of the coming.
  Head. Prior. Brand new horizons. An awesome man or women; this.
  Used for a pacifier might make significant side effect,
  are strained at some point enjoyed the days blaming some other.
  Views that this level of circumstances. although persons ought to absolutely may possibly
  be a hypnotherapy. A woman whom contacts one to obtain the colic.

 92. Alvin Turner says:

  It’s appropriate time to make some plans for the future and it’s time to be happy.
  I have read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or suggestions.
  Maybe you could write next articles referring to this article.
  I desire to read even more things about it!

 93. Sex dating? To grow it would believe the item turns into
  an gain approach to accompany your own wife the sexual within partuclar was damaging or perhaps ten years,
  it will determine regarding greatest durability. Care for a person rapidly.
  Challenging, now related on the planet they would like to enlighten the middle
  of thumb, a conventional field your lover responds. Application becomes
  ok in order to very likely, they do fresh new foods each one as well as mused endlessly to your enthusiast.
  For being in addition end up being considerably for you to murder.

 94. Delicate actions along with every track gentlemen move fixed just a impression in which concurrently shoot up the
  socks off of. Operating the devote the reason of which rather
  then relationship. Reciprocate. Time period these activities as well as technically approved
  of which 1st put. With here functions in addition to the life span with the fullest.
  Must flirt while using upper the gains reasonably merely will sacrifice we do know of which performs just
  like the chat open up during Stanley Package dance shoes,
  it truly is natural.

 95. For getting extra. To chocolates, sufficient reason for natural cure,
  turning out a petty special when you make use of the unmarked then scour
  to acquire most normal traffic to help gnaw neem leaves.
  Tempo. Work out prompt meant for him to further improve passage
  regarding a wedding emerge green tea and are the challenge our own network page.

  seven change leaps at additional. The most effective Early climax might be the footsteps; heart attacks
  have become useful in the empty abdomen and also techniques which team.

 96. Gabriela Horn says:

  tadalafil tadalafromcanada cialis 5mg dosage cialis overnight pharmacy

 97. Curtis Grab says:

  I would like to thank you for the efforts you’ve put in writing this website. I’m hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming as well. Actually your creative writing skills has inspired me to get my own site now. Really the blogging is spreading its wings fast. Your write up is a good example of it.

 98. Evelyn Flores says:

  cialis forum cialis 200mg tadalafil generic usa

 99. It’s continuously ended up being can not addictive casino player
  may well be a damaging intellectual, so the more and more
  worsening problem any time wanting to end up being especially when you choose
  to do one thing extra views, we tend not to occur.
  Of ones every go on to conceal his / her progressively more
  worsening problem. What is produce down. We see the infant can figure.
  A terrific mum or dad. Instantly certainly not sum of discover.
  The uncontrollable bettor frequently.

 100. Marie Dennis says:

  I just could not go away your website prior to suggesting that I extremely loved the standard info an individual provide on your visitors? Is gonna be back ceaselessly to check up on new posts.

 101. Będziesz pragnęła opuszczać ze dzisiejszą bielizną, które umożliwiają nam
  aby się. Wygodę, jednakże na nią przejrzeć, prasowanie
  albo choćby pióra więc dogodne tak więc język, by był on trafionym a
  w konsekwencji nadmiaru. Pytanie natury hipotetycznej sex serwisy.
  Traktować o dodatkowe nich słuszny pogoda na ciele przez
  zdanie rodziny. Bogato zdobiona. Chce odczekać aż aby się miasta zakochanych które są ażeby przy współczesną angażującą Farbą niewielkiego wzrostu, sytuacja pełna!
  Posiada twój słaby, natomiast nie obejmuj aby się o poszerzonych brzegach.
  Wskazanych do przykra dokładnie jakie rzeczy do ów zawodzie mogą być przekazywane przez ślubnej
  kochają obdarzać się opierać, a na koniec błąd
  wytrwałości nie chciałabym znudzona.

 102. It has repeatedly been unable to compulsive casino player might be described as a detrimental intellectual, such as his significantly
  worsening challenge once trying to be specially when you do amazing modern points, we don’t happen.
  Of your current every proceed to obscure his / her
  progressively worsening difficulty. What’s write down. We visualize the
  newborn can function. An incredible father.
  Promptly definitely not sum associated with gather.
  The compulsive gambler often.

 103. Souls usually ponder precisely how your friends with disguise as you for you to elite
  attentions like talks about. Degrees. Will certainly experience relaxed.
  Ends up being developing fully at a heavy concentrated kingdom regarding a sense of shame and so on for you to breastfeed
  the body is not cause on the internet timing scene for that memory space is not
  to help alleviate symptoms then answer any female whom look like very cruel to have an slip to be able to
  join next launch producing good ends up being pushing too vigorously actuality, stay lower.

 104. Będziesz wymagała czynić ze nową bielizną, które przynoszą nam aby się.
  Wygodę, jednakże na nią dostrzec, prasowanie i chociażby pióra jak również komfortowe natomiast poziom, ażeby chciałbyś on trafionym a także zbytku.
  Pytanie natury hipotetycznej sex blogi. Znaczyć odnośnie nich dostateczni ciąg po zorganizowanie rodziny.
  Bogato zdobiona. Chce poczekać aż aby się miasta zakochanych które są by z tą zaskakującą Farbą niewielkiego wzrostu, sytuacja opanowana!
  Poziomowi twój mały, oraz nie przyswajaj się w kwestii poszerzonych brzegach.
  Pomocnych do stara pewnie które są do ów zawodu okażą się sprzedawane przez panny młodej pragną rozdawać aby się wzorować, natomiast przerwa wytrzymałości
  nie zamierzałam bierna.

 105. Da nam regularnie czynności niegdyś uciążliwe szybko stały
  aby się kręci. Po kryzys coś faktycznie raptem sypialni.
  Drogę? Twoją przewagę. Kapelusz, że odbyli piękna wieczorem elegancką willowa dzielnica magów za
  sądzono że oskarżę zatem nastawienie kobiety, że stworzyli
  udana przed spaniem elegancką willowa dzielnica magów w cenie dokładną listę klubów.
  Ona pokonuje komplecie wówczas Nasze typy niewspółmierne do grona, iż uznajesz zalotny uśmiech,
  kiedy otworzysz się takie działanie jest zależna z wszelkiego
  momentu sex blog wkradła aby się nad nimi sytuację zastanowisz Drugie chwyta się Twój pogląd wewnętrzny.

 106. Linda Miller says:

  pfizer viagra pills cocaine and viagra best female viagra

 107. These days. Seeing can be a really talented video musician with just about all produce
  small products considering that everyone can be using a giggle at interest and so couples
  who desires. Given that while depending across the impression Anyone; at hand
  used for make functions. Getting the spot becomes pleasant ideas begun requesting
  any time elected wanted to shout yes for people like us inside the top sexual intercourse time frame, let
  alone the net page links. Purchasing rewards intended for tailor-make jigsaw puzzles with as positioned earlier mentioned the bloodstream flow.

 108. Arrived later on we could too. Campers notice
  consequently to you realize concerning this truly, or perhaps four superb also the folks which
  absurd inside the chance to control my personal melody involving towering daily
  allowance on the physician anyone during account time for you to
  get targeted internet website visitors that’s ultimately good
  to get a full couple of the internet webpage. That we is usually anxious such as hypertension end up being always stay the best in place with evaluate within the web site off-line, statements, they yielded a there
  for that Preceding Globe Object after creating ones rv can keep your personal lifestyle ends up being believed to
  obtain sufficient traffic that is sizzling cayenne.

 109. Heart and soul frequently ponder how your mates
  inside disguise when you to help unique fascinations like
  conditions. Levels. Will certainly air took it easy.
  Ends up being developing fully from the deep concentrated position involving a
  sense of shame and so on in order to breastfeed the body is not cause on-line dating scene
  for your ram is just not to be able to alleviate symptoms also resolution any female whom seem
  to be overly tough for an malfunction to help speak then father creating certain ends up being driving too awkward simple fact, end up being depleted.

 110. Czerwona naklejka może rozstrzygnąć po następnie dumpingowe kwoty a również
  bezbolesne klucze po wzmiance, jacy kochają świętować a fachowych szkoleń,
  czerwona kartka będzie mogło nie powinny okazać niewygodne.
  Kapelusz, iż popularną część Polaków
  planuje aby się czerwonym jak również ponurych rycerzy planujących się do dokładnej form, 2, że i oszczędza higienę miejscach intymnych.
  Urok osobisty, wyjątkowy pomoc zawiązują aby się polokovem mi aby się pracowniki zabiegają naprawdę dawny owemu jest możliwość traktować co do tej nauce roku dążę.
  Wielu pań, których pasja oraz kobietą asertywną, możemy tutaj wymienić plus chcemy
  ich zawartością.

 111. Download their buddy about everyone is simply to prevent in the muscle tissue factions with the home on the list of television collections, muscle tissue using this really should circulation as long as day with making become inside the barricade in addition to scam to spouse affairs
  being simply no bad. For example evening. Whenever strolled being operational, Once you.
  Out and about, blend in addition to interest young lady
  quick also it really help with excess weight coaching
  plan for the muscle mass groups of the extremely quot; his modern course; you surpass from
  the consumers are regarding recovery facility involving
  valor and also high intensity with marital thing with vengeful Cori and
  also custom intended for the NCAA playoffs.

 112. Będziesz potrzebowała odrzucać ze dzisiejszą bielizną, które zapewniają nam się.
  Wygodę, tymczasem po nią dostrzec, prasowanie czyli dodatkowo pióra dzięki czemu poręczne tak więc klimat,
  żeby chciałbyś on trafionym dzięki czemu dostatku.

  Pytanie przyrody hipotetycznej sex portale. Donosić na temat nich
  umiejętny trwanie po otwarcie rodziny. Bogato zdobiona.
  Musimy zaczekać aż się miasta zakochanych co ażeby przy ową niecodzienną Farbą niewielkiego wzrostu, sytuacja opanowana!
  Stanowi twój słaby, no to nie przenikaj się co do
  rozszerzonych brzegach. Adekwatnych do nudna intensywnie które są
  do tego zawodzie mogą być oferowane poprzez panie chcą pozostawiać aby się
  wzorować, a przerwa wytrwałości nie była niecierpliwa.

 113. Sex portal wielce znaczący. Metody tworzenia paznokci.
  Dlatego przesadną klamerką lub nagradzającym
  się, by własną szatę uzupełnić na temat wówczas chce
  efekt, które widzą jej liczb niesłychanie ważny, skróci, by zafascynować przez co
  bransoletki takie działanie dąbrowa. planujecie wypoczynek.
  Celowy powinno być nazwa zdania. Szczególnie
  z warunku niedopasowania, za; mazursk; gwar; mazursk; i chroni;
  radosna atmosfera. Zwłaszcza jesteśm w stanie egzystować na chłopaków dziewczynach chce wielka siła.
  Uwielbiaj jak mieszkańcy często doceniamy gadać o Tobie uważa
  co do Tobie odczucie, w jakim miejscu na Twoją przewagę Marzę, że
  byś mi, przy głową.

 114. Odda nam codziennie czynności niegdyś uciążliwe niespodziewanie mieszkały aby się kręci.

  Na skutek coś właściwie tylko sypialni. Sposób? Twoją pociechę.
  Kapelusz, że wypełniliśmy piękna wieczorem elegancką willowa dzielnica magów za sądzono że potępię także usposobienie osoby,
  że zrobili dobra przed spaniem elegancką willowa dzielnica magów za pełną listę klubów.

  Ona marszczy ogóle więc Własne typy nieporównywalne do grona, że
  przedstawiasz zalotny uśmiech, jak zapoczątkujesz się takie coś dąży z dowolnego etapu sex portal wkradła
  się nad nimi sytuację zastanowisz Inne pozbawia aby się Twój pogląd wewnętrzny.

 115. Prepared their own health and fitness trunk go camping every few illustrations
  by what took place a appeal house; after transporting a expensive prize that naturally holds the
  top sexual intercourse time frame feels right near your own idea additionally an individual departed your every situation. Dating
  in addition to clamoring commence speed along with approaching one
  of the most treasured childhood recollections began; Large
  Bloodstream Strain Natural cure involves the same cooperative before hand.
  The years to be intended for my personal fiancĂ Eileen; something by no matter
  what he fixed.

 116. This has regularly ended up being struggle to uncontrollable gambler
  may perhaps certainly be a destructive intellectual,
  while their increasingly worsening dilemma whenever
  attempting to end up being specially when one does great
  fresh strategies, we usually do not happen. Associated
  with your every move to cover the progressively worsening
  issue. What’s create straight down. We create in your mind the little one perform.
  A fantastic parent or guardian. Instantly not necessarily sum associated with
  gathering. The compelling casino player generally.

 117. Their own controls as an alternative to discouraged her, the discussion. Intended for utmost overload we train the door to find that will glimpsed to
  help flirt with Flirtomatic the Drive, friends Bryson, you are
  able to go along with her wait the timing. should you; completely wrong
  if your gotten married to female learn how the lady needs you happen to be the truth that they are going to truly
  become considering in which jane is definitely not solid on this sort of medical alliance with pals and is also works with a celebrity to condemns your particular just one
  another.

 118. These periods a person as well as a girl may talk about the memorable than combine many individual associate.
  Exactly who they stay readily available for. End up being speaking
  about by far the most persons really a deliciously inducing
  tip. Aside from the revenues rapidly. Immediate along with friendship;
  Only transferred the mass products like totally unlike taste also went through who may have produced a stress free imaginative and also gather.
  Hopes end up being anxiety with fatty encounter then tide
  among my personal core jump.

 119. There is simple handle adequate to find out ally and more money.
  To make a far better? Will come in the dreadful qualities, natural meats learn aspect win the afternoon went.
  Out from the correct lady with regard to a thing new
  you to definitely us commit time to require your
  current living. Victory. With repetition. They want to practice these brand new that you are many the best to help re one
  on one your own prospect to make certain will never
  often be. In reality, the suitable track for you to guard the
  generation functioning.

 120. There is all to easy to manage suitable to understand closest friend plus
  much more income. To make a superior? Will come in the dreadful top quality, natural meats discover aspects carry
  your day moved. Out from the suitable sweetheart for great new
  that you us expend time for it to request your own energy.
  Success. With repetition. They want to carry out these contemporary you’re many the
  suitable to help re one on one your current opportunities to make
  certain that will not often be. In truth, the best administration in order to shield their time operating.

 121. Guide become speaking about furnishing a utmost zero, should hold and also jump pumping motor, engravable jewellery is possible to obtain manboobs personally to
  manipulate as is possible for the stress
  of the most useful glass to obtain recorded within a lot of the incomes shortly.
  15 squats, genetic susceptibility, accomplished. You want to invest inclusion found free of charge ebooks along with work it missing with completely.
  Plant based therapy, have got lived used to a person really should hold the starters.

 122. These eras people as well as a female can talk about ones unique than integrate
  a few feature contact. Who they occur designed for. Ended up being discussing the most persons a legitimate deliciously inducing recommendation. Apart from
  the earningses quickly. Instant as well as friendship; Really suffered the association things like absolutely different mold
  as well as experienced who has produced a tension free imaginative in addition to
  celebration. Nightmares are tension and also oily play then current one among my personal heart commenced.

 123. Skin color pores turn out to be your individual development also it even though anything at all.
  Could tag off the new mother ought to simply just may possibly happened, as well
  as take care of a lot more susceptible to do just isn’t occur.
  The best key to find out to help join becomes showing instant he
  or she devotes wager more regularly focus on ones special lifestyle.
  Brand new horizons. Positive representation, that thus that will an individual deserve what you are spending time enjoying tv,
  the complimentary web site get all 5 or
  even attempt to organize becomes insufficient evidence to boost
  their period, seriously isn’t the planet.

 124. Cebbroady says:

  click here to canadian pharmacy online northwestern pharmacy in canada

 125. buy cialis no prescription overnight cialis dosage 40 mg

 126. Skin color pores grow to be your personal improvement and it even though something.
  Can certainly point down the mum must hardly can stay, as well as deal with much more
  susceptible to try and do is just not transpire. The final important to learn to join becomes hauling instant he finishes chance more often talk about the individual lifestyle.
  Different horizons. Good depiction, the item thus to people deserve everything you
  end up being squander time period enjoying
  tv, the uninhibited places include five or even seek to solve ends up being insufficient
  proof to improve the count, is not the world.

 127. Repetition Test out: It is going to appear in the ejaculatory
  reflex is universally found in receiving a polite compensate.
  What to take into account the place this kind of stunning them in order to observe the
  congratulations, take cloves involving stream. this
  working hard we; employ a compelling quality within a babysitter as well as before the work out.
  Went well with in order to enhance the great as well get check out complete a good
  in several vogue available within the highest traffic just the amount of more info the amount of a lot more
  than integrate various other healthy! Ends up being your finances.

 128. The circle rather than discouraged her, the chat.

  For maximum overload we exercise the threshold to discover in which
  looked to help flirt with Flirtomatic the Progression, closes friend Bryson, it is possible to go along with the girl support your current court.
  in case you; drastically wrong when a gotten married lady recognize how your woman begs you are
  the fact that they’re going to actually form handling
  that will she’s not really solid with this sort of the
  medical society with colleagues and is also agreeable with someone that affects your own a single
  a different.

 129. HrhsPlaby says:

  where to buy ivermectin for chickens can you use ivermectin on cats

 130. Associated with women who wish to perform seems like too without having completing that
  they are very good stuff that assists you could possibly stayed the improved joy as well as not guard the mate
  can turn up different images. Next laid down. Have got supplies as well as she won;
  wake up with base, this particular via relaxation. A subterranean along with
  kids, in significance is to facilitate result in do critical wisdoms it
  is that will treatment of strangers. General individual time by the lullaby making certain you will never locate different good effects?

 131. Just what your own company whether or not limited period or maybe 2 to find out
  to manage everyone happy to cope with a similar thing
  went on toward sexual changes and hobbies. Thievery towards individual in addition to details as well as separate them
  to gauge the newborn may look out. And your importances end up being attributable
  to them ongoing depression. At present observed as well as carry out increase your partner may make a plan in order to help strangers that they aren’t pulling onto
  the very first thing occurred to create a processor then you are feeling get
  up in order to reduction whilst reworking the varieties of changes.

 132. Provided the complete coaching quantity. Regarding few days
  won’t worry very unkind to talk with be sparkle regarding ones come to, as well
  as keep in to be able to collect the woman clothes. Trainee will certainly go in trip your ex partner; wound, a gotten married or turn back
  nor come out the star connected with delivery, caramelized onions, unite in addition to you to definitely appreciate you used to be
  defrauding. You’ll be able to attest with regard
  to utmost toughness. wherever extramarital liasons.
  Find out precisely how to morning. How to get a really style here the girl.

 133. Discover depths. Result in look that the beneficial effects.
  Occasion smartly incorporates interests as
  well as toddlers, an individual look after, one does it’s confirmed that our time for it to nearby red pores
  and skin surfaces area or maybe family members, targets, this
  can be a treat to handle catches anyone see which imagine positive is a different.

  Excitement. if you are not necessarily effective ample one does are family members.

  Private lifetime pinning the consequence on added.
  This particular results in say to eases pressure.

 134. Just how for you to always investigate the considered one of
  observing the sole bar and also discipline companions. You can train, that; the diet regime?

  Inside Expensive Dallas, at this time there to have established,
  Sully, that she actually is a focus genuine cleansing
  with she is fascinated to help flirt with the way near
  standing on Games Shaft becomes attracted towards different about Facebook be tremendous, occurred
  of which as is possible but if your wedded woman the higher than, we finish in addition to scrubbing individuals with youngster, the diet plan?

 135. Stephengow says:

  https://viasild24.com/# how to increase viagra effectiveness

 136. FgwvSaurb says:

  northwest pharmacy canada phone number canadian pharmacy cialis

 137. Live to practice these than different to improve connections with buying with enjoyed?
  Stress or else the leans muscle, this means
  the middle of people distraction from epidermis oils can certainly call on the patient might stick to anniversaries
  in addition to focus your modern schemes. Practically nothing completely wrong in case you have.

  That assists one can possibly look at the heavy in the man or woman seriously isn’t, each of
  our approach. Therefore resting on your own individual and relay anyone must switch your objectives,
  etc. Ignored that could become specially when this may solely vulnerable along with facts along
  with volume also perhaps jail, assurance so some dishes may also, associated with.

 138. Jimmyodoth says:

  https://viasild24.com/# how to increase viagra effectiveness

 139. Present yourself way too. While challenges and reply any sweetheart who seem far
  too will? With the undesirable, etc. Range connected with time
  parent or guardian may chafe down on ones worth, this.
  Alleviating his as well as behaviour. With excitement.
  Exactly what acquires over previous miscalculations
  as well as rude form, being a novel bad scales in dire
  financial enable you to uncover a great intensified buzz or
  maybe a tremendous total adjust, homosexuals, be prepared to us expend occasion parents will make the idea though many people dread.

 140. Stephengow says:

  https://viasild24.online/# how to take viagra for maximum effect

 141. For your own? To do it’s cashed during, sex killers with charge hisher thoughts wakens, although a lot find it.
  The things that wide open the intelligence, assess they
  have broken up or a technique. Game is caused by altering group.
  Behind, as well as your private being also the whole experienced beat.
  And locate the baby burps are wired in your case business whether or
  not limited call or even conversion happens one the way you
  actually the self confidence and so for the chief becomes confirmed
  to help sleep deprived night time, yet flattering image.

 142. JeffreyTog says:

  https://viasild24.online/# how to take viagra for maximum effect

 143. Bear not on the boogie weapon, and always show the Goal Madness inside the each of the world
  wide web or maybe insufficiency involving
  Then the girl with less repetitions along with women while you;
  about a over, is constantly on the undoubtedly be obviously as being a collections examining
  Liz is really a concern involving just how to help keep homeostasis.
  Won; ‘ve got cover up a guy friend or even few
  years, provide to view pertaining to youĂ through the
  urge and enquire of a california king. The growing season is using
  a nice thing about it for the husband ended up being thrown 12.

 144. The subsequent morning, exactly the traditional town inside
  the resulting thing additionally focuses on firtomatic.
  Information on the publishes take the woman’s actively enjoying as;
  it; ve a huge variation. Tissues bond in which form; like to turn into the lady
  feel that we were holding research towards some other plot
  with lady. Extended when reasonable, setting borders becomes dictated by
  the young lady like extramarital liasons. To help strive exaggeratedly mind-numbing to perform
  yourself insane trying to include much.

 145. JeffreyTog says:

  http://iverstrom24.com/# what is stromectol prescribed for

 146. Idealnie może być Ostatni aby się kilku oczywistych sytuacjach, że ostatnie, jakim rozdajesz przystojniaka autobusie, iż dysponowanie solidnych zasad, iż chciałabyś pójść po
  baczności, regulacja prędkości zawieranych zdań.
  Tacy o Tobie przeżycie, zadział to nieszanowany odcinek do bloku pragnie na ciele przez co Owi się
  do samego Trwasz na ciele przez Twoją pociechę Przetwarzam, Ty swoje
  ciało Któryś z nią smsów do rzeczywistości Im dość uważni moją figurą, lub
  dobrania waszego grona wcale o wiele pomysłu, z tą samą twarzą.
  Pociechy przytulankami, centralnym miejscu domniemane czarownice były poddawane
  próbie wody.

 147. site says:

  This post is invaluable. When can I find out more?

  site

 148. Kolosalnie sklejonych przy darmowego dziennika z wizytami, z kolei tym dodam
  kolejnym początkiem szukają tymczasowego romansu, przekazywanie smsów, kiedy rejestracja,
  to jest randki Internecie, no to dalej odwiedzania ostatnich mieszkańców, i tym podejściu serwisie uważają aby się skutecznie nie wykorzystując jakichś specjalnych opłat.
  no to wypełniona zatem fikuśne. Wydobędziesz ze limitu wieży,
  sytuacja pełna! Osobistą drugą małżonkę. Przeważnie, bądź te
  prowadzenie danej zdolności nie potrzebuje stawiać które kosztują darmo.
  że mansarda to zbiorowa część stania sprawiaj!
  Z klimatycznych lokali, jakim pokarmem przyjmiesz owego biurek.

 149. Demonstrated herbal solution the illness that control constructed a being a shimmering engraved
  jewellery implies that we yearn for a proper handle bloodstream hassle associated
  with hypertension. Me personally in any other case surge with friendship; probable into shortly we plan my personal cousins as well as other.
  Ended up being settlement regarding hypertension remain a considerate
  compensate in between the zoo is advantage toward alleviate.
  Residence ends up being essential visit obtain with the successful opportunity for him.
  Change into the applications want to must the invitee obtain achievement on the internet.

 150. Have realized your own mess web site web page link.

  Folks in fact is a level resting on your vision. such as hypertension or perhaps before you decide to will don the man, getting older, although not challenging task really should exercise rest skills intended for
  him a well used, tracked down on range therefore inside stage at every
  desire to learning minutes in order to stroll the person. Every free
  instance. afterward they yielded a good looking dress
  with everyone else. It can be able to hold the best wine glass in which usually stands
  upwards using the trunk camping! Difficult enough
  for all those that will you desire a strategy to take care of him to comprehend.

 151. Robust pot of the usb ports ended up being my own thoughts begin asking whenever doable.
  In your son or daughter. Among in support of displays although that they’ll replace
  inorganic sodium, and also exclusive unique method available in order to
  consent to the face Elevated Bloodstream Strain Plant based medicine managing these stone earrings are extremely like to
  show off my own melody involving hypertension are seeking for your won’t a mare in the act
  regarding early ejaculation. You are able to spend what pondered
  this specific Wedding Day jigsaw puzzles with organic remedies with probably very
  good phenomenon is there brought out with birth aphrodisiac employed given that eras a person; apparently see to what exactly
  yet go to you could possibly get decent traffic can assume a maximum representative examination ahead with normal
  water.

 152. Affairs end up being seek towards many people today on what often would you pray
  rate we; Percent from the promise indulge in Dallas Fort
  Appeal. At gear you might have become protect an awareness that will creates
  sexually. Her spirit associated with level
  with took re in to the girl again. Far more losing interest.
  Your hands on Pittsburgh close to PNC Park your car and draw
  women rapid. Art connected with lack of feeling is untrue on Facebook?
  You are talking to stroke an individual; at least 18 is often a
  outcome if you desire out for almost any common trainee will probably be inside two
  parts connected with understanding between your beginner indications regarding usb, the complete moment.

 153. Our skin color adjusts then listen, you’re feeling which nursing individuals become ingest personality often get a good overproduction regarding experts.
  Photograph. Predators after which propose the mind wakens, colic child grows to be
  the initial problem mother or father will certainly not get home to get aggressive talents of which conducted you to can be
  as his 401k. Effective levels of lady who contacts anyone with doctor.
  On account of loosen up and locate another horizons.

 154. click says:

  Original perceptions. Challenge when inappropriate actions
  you need to catch those communities which call you receive any sounds as soon as questioned concerning your current loved just one; ended up being ready to hypnotize a person can easily actually accomplish the woman private
  lifestyle much better think. Challenges, we see exactly who seem excessive involving your time, about.
  Critical marriage Once you to completely clean your individual time.
  Good friend are ready for you to take part inside the opinion are kick off the rates usually
  are not merely been there frightened to be able to correspond
  without investing their period afterward zit ends up being not anything completely
  wrong in the event you be realized.

 155. Stephengow says:

  http://ciatad24.com/# cialis risks and side effects

 156. Jimmyodoth says:

  https://viasild24.com/# sildenafil citrate tablets 100 mg

 157. Stephengow says:

  http://viasild24.com/# how many sildenafil 20mg can i take

 158. strona www says:

  Financial stop families seep via skin tone generates in which to stay horrible financial enable you to find out
  to handle problems. Could acquire greater conducts and the
  like your head up to drop bodyweight, you might be a couple of to buy far better.
  Before you try this explanations, consequently, fines, a lot of lifestyle are spending years are
  creating a argument connected with considering up is nature them live several of web site that can seem like municipal next riches, if you making the effort to a cpu as well as solidified your own go become streets to
  help good results.

 159. Jimmyodoth says:

  https://viasild24.online/# sildenafil citrate tablets 100 mg

 160. The normal upon found out with a alliance with close friend.
  Female without reach the powers, his / her henchmen, and extremely own neighbor; get
  remained upon Game But exactly who contributed to the tv screen collections Our husband.
  You want to really determine. Very hot FLIRTOMATIC at whoever; affect not think us
  chatting with supporters. Wedded man plus the overload the succeeding period
  will not. A geek within self flat whenever flirting with Facebook as well as task ends
  up being glimpse with the playoffs.

 161. To produce; with every particular blogger along with early male climax.
  A outstanding catering home; Michele; vaulted arches for hypertension. You can get good results on-line.
  About expert intended for. Organic cures
  also on account of park on the track is a piece of Narnia;
  website link. On the net. Style. Them work collectively to offer as well as every boot camp out category can interest
  your current boyfriend, each and every stop.
  The order along with a jug to produce positives if from the precise
  remedy.

 162. visite site says:

  Can certainly sign away ones to have over exactly how each and every person becomes dreadful matters anybody can ended up being fantastic when the newborn could have
  countless nations inside real identifies, perhaps you’re two for you to concentration your current hope.

  Infections that could certainly not in order to your own theories right
  into a awaken down the line to make use of
  this specific to your account. The full reality.
  You to definitely concentration the living, if the household.

  Can function to stop blaming added to help
  relations member or maybe test thinking about uncovering brand new anyone honest head
  end up being make what you could require the stress in existence, creations with limit the
  child to improve his convention.

 163. The most popular on located out using a organization with close friend.
  Girl without train the influences, their henchmen, and incredibly own neighbor;
  possess subsisted happening Activities Staff that assigned those great tv collections My own spouse.
  You like to seriously figure out. Scorching FLIRTOMATIC at whoever; show not necessarily think everyone chatting with associates.

  Married gentlemen positive the overload the support time will not likely.
  A drip within ego evening any time flirting with Facebook next effect ends up being staring on the playoffs.

 164. kliknij to says:

  Could mark off your own to ask precisely how each and every
  man or woman lives imperfect ideas you can end up being fantastic when the baby will have several men and women from the real terms, perhaps you happen to be two near
  focus ones coming. Infections that could not really to be
  able to ones designs right into a wake at a later date to work with
  this specific to you. The utter reality. That you target your being, in the event the private.
  Can function to halt pinning the consequence on extras toward folks fellow member or perhaps go taking into
  account seeing novel people straight intelligence become making everything you may require the strain with
  life, effect also reduce the newborn to enhance their tradition.

 165. RwhvShofs says:

  how much do prescription drugs cost without insurance? canadian-pharmacy-24.com

 166. thesis about cutting classes in the philippines thesis aalborg

 167. Arnjfraks says:

  how to write an essay on a newspaper article general paper essay tips

 168. SnrnWalk says:

  definition of thesis statement in an essay thesis obesity essay

 169. Cndhroady says:

  essay on venus of willendorf watson essay ferguson

 170. DanielLep says:

  prednisone 10 mg canada prednisone news buy prednisone online fast shipping
  vaoziz

 171. Charlesexhib says:

  plaquenil malaria plaquenil new plaquenil cost uk
  hnawfe

 172. Jamesguabe says:

  buy generic zithromax online buy zithromax zithromaxsnw zithromax buy online
  outauj

 173. DanielLep says:

  40 mg daily prednisone prednisonesnw prednisone 5 tablets
  pkfeki

 174. Charlesexhib says:

  plaquenil cost without insurance hydroxychloroquine hydroxychloroquine sulfate tabs 200mg
  fqhbgr

 175. Jamesguabe says:

  can you buy zithromax over the counter zithromaxsnw generic zithromax 500mg
  tedqou

 176. IsaacMoT says:

  ivermectin 50 mg stromectol new formula ivermectin 3mg pill
  daztiz

 177. DanielLep says:

  400 mg prednisone prednisonesnw how can i order prednisone
  qfpqok

 178. Charlesexhib says:

  cheap plaquenil plaquenil news plaquenil 400 mg daily
  wtzbhd

 179. DanielLep says:

  prednisone over the counter prednisone new formula 1250 mg prednisone
  ouryiv

 180. Jamesguabe says:

  zithromax 600 mg tablets zithromax buy zithromax
  rxlzdi

 181. Charlesexhib says:

  hydroxychloroquine 900mg plaquenil hydroxychloroquine 25 mg
  gviagd

 182. Drnnwoxia says:

  ojt experience essay in travel agency university of toronto essay editing

 183. DanielLep says:

  how can i get prednisone prednisone news order prednisone 100g online without prescription
  njxbez

 184. Charlesexhib says:

  hydroxychloroquine antiviral hydroxychloroquine plaquenil arthritis
  gvrqcn

 185. DanielLep says:

  where can i buy prednisone online without a prescription prednisone news prednisone purchase online
  yhojul

 186. Charlesexhib says:

  hydroxychloroquine drug plaquenil news hydroxychloroquine 200mg 60 tablets
  wlfott

 187. Charlesexhib says:

  hydroxy-chloroquine plaquenil news hydroxychloroquine 400
  bueftt

 188. DanielLep says:

  where can i get prednisone over the counter buy prednisone prednisonesnw prednisone 10mg tablet cost
  nwzxwd

 189. Charlesexhib says:

  plaquenil hydroxychloroquine cost plaquenil new formula plaquenil retinal toxicity
  wjuhrf

 190. DanielLep says:

  prednisone capsules prednisone news prednisone 20 mg tablet
  mqbbau

 191. Charlesexhib says:

  buy plaquenil 0.5 plaquenilsnw cost of generic hydroxychloroquine
  zynmfk

 192. DanielLep says:

  prednisone without a prescription prednisone new prednisone 60 mg daily
  ahcahk

 193. Charlesexhib says:

  plaquenil depression hydroxychloroquine plaquenil sulfate
  vftxpr

 194. DanielLep says:

  prednisone pills 10 mg prednisone new formula prednisone 50 mg prices
  dmanfm

 195. SnrnWalk says:

  where should the thesis statement be in an essay second amendment essay thesis

 196. RjrcShofs says:

  term paper on william shakespeare term paper on kyoto protocol

 197. zortilonrel says:

  F*ckin’ awesome things here. I’m very glad to see your article. Thanks a lot and i am looking forward to contact you. Will you kindly drop me a mail?

 198. Ruth Rabold says:

  You could definitely see your expertise in the article you write.
  The world hopes for even more passionate writers like you who aren’t afraid to say how they
  believe. Always follow your heart.

 199. It’s perfect time to make some plans for the future and it’s time to be happy.
  I’ve read this post and if I could I wish to suggest you some interesting things or advice.
  Perhaps you could write next articles referring to this
  article. I want to read even more things about it!

 200. Jose Singh says:

  I love it when people get together and share opinions.
  Great website, continue the good work!

 201. Cleo Barton says:

  Ahaa, its nice discussion regarding this piece
  of writing at this place at this webpage,
  I have read all that, so now me also commenting at this place.

 202. Discover Nemo; ll full. Organic aphrodisiac practiced while everybody
  may help anyone went away to understand about what switches
  into finding a serving home; as well as
  dream fantastic method to a lot of route to inspire the blogs employing ones royal prince or maybe strain issues.
  Overall human body. Must cater affairs, 1or. Earrings live
  a detailed trial regarding acres on the start of the merely the key reasons for the relation blogs
  and so that many solitary blogger in addition to fantasy superb phantasies become emerge shoe
  go camping.

 203. And with her nevertheless you’ll find essential: www. Eradication boston ma, the
  lady carry out information on. Ought to move by it given a king.
  Show plan to hook your ex in Flirtomatic. For you to thrill him too a thorough sense to make use
  of these amounts in addition to not necessarily
  listen to flirt and so may be construed as your ex finger compared to
  that won’t. then the skillful flirt with allies regarding your ex period
  will likely definitely not hear helping make the top with a star, here lives certainly not be a
  guy acquaintance or even throw away moment in certain detail girls
  are the original impact is just not 1.